Förordning (1988:934) om statsbidrag till vissa trafiksignalanläggningar

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1988-07-14
Ändring införd
SFS 1988:934
Ikraft
1988-09-01
Tidsbegränsad
1991-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till kommuner som är väghållare enligt väglagen (1971:948) och till huvudmän som avses i lagen (1978:438) om huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik (trafikhuvudmän) för investeringar som prioriterar framkomligheten för bussar och spårvagnar i kollektiv persontrafik.

2 §  Bidrag lämnas för investeringar i trafiksignalanläggningar och utrustning i fordon.

3 §  Bidrag lämnas i mån av tillgång på anslagna medel med 50 procent av kostnaderna för de bidragsberättigade åtgärderna. Bidrag lämnas dock inte för åtgärder som har påbörjats före den 1 september 1988.

4 §  Ansökningar om bidrag prövas av vägförvaltningen i det län där kommunen är belägen eller trafikhuvudmannen har sitt ansvarsområde.

5 §  Ansökan om bidrag skall vara skriftlig. Den skall ha kommit in till vägförvaltningen senast den 1 november 1988.

6 §  Vägförvaltningen skall på grundval av inkomna ansökningar upprätta en plan över de investeringar som uppfyller förutsättningarna för bidrag. I planen skall investeringarna tas upp efter angelägenhetsgrad.

7 §  Vägverket fördelar anslagna medel mellan vägförvaltningarna på grundval av de upprättade planerna. Därefter fastställer vägförvaltningarna planen med hänsyn till medelstilldelningen.

8 §  Bidrag betalas ut av vägförvaltningen. Hälften av bidraget betalas ut när kommunen eller trafikhuvudmannen har anmält att arbetet påbörjats och hälften när anmälan skett om att arbetet slutförts.

9 §  Vägförvaltningens beslut att fastställa en plan får överklagas hos vägverket av kommunen och trafikhuvudmannen. Andra beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

10 §  Närmare föreskrifter om tillämpningen av denna förordning meddelas av vägverket.

Ändringar

Förordning (1988:934) om statsbidrag till vissa trafiksignalanläggningar

Förarbeten
Prop. 1987/88:50
Ikraftträder
1988-09-01