Upphävd författning

/r1/ Lag (1989:1021) om särskilda regler för nedskrivning av lager m. m.;

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1989-12-18
Ändring införd
SFS 1989:1021 i lydelse enligt SFS 1990:695
Ikraft
1989-12-31
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Vid tillämpning av reglerna om värdering av lager m. m. i punkterna 2, 3 och 3 a av anvisningarna till 41 § kommunalskattelagen (1928:370) skall -- i stället för vad som anges i nämnda anvisningspunkter -- följande procentsatser gälla för andra skattskyldiga som avses i 10 a § lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt än familjestiftelser:

 1. anvisningspunkten 2

[S2]tredje och femte styckena: 60 procent,

[S3]sjätte och sjunde styckena: 40 procent,

[S4]tionde stycket: 70 procent,

 1. anvisningspunkten 3

[S5]tredje stycket: 90 procent respektive -- om avdrag samtidigt har yrkats för avsättning till resultatutjämningsfond -- 95 procent samt

 1. anvisningspunkten 3 a

[S6]fjärde stycket: 90 procent,

[S7]sjätte stycket: 10 procent.

2 §  Vid tillämpning av reglerna om avdrag för avsättning till resultatutjämningsfond i 41 d § kommunalskattelagen (1928:370) skall för andra skattskyldiga som avses i 10 a § lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt än familjestiftelser gälla att avdraget får uppgå till högst 15 procent av lönekostnaden.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1989:1021) om särskilda regler för nedskrivning av lager m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 31 december 1989 och tillämpas första gången vid 1990 års taxering.
  Äldre bestämmelser tillämpas dock vid denna taxering i fråga om beskattningsår som avslutats före den 31 december 1989.
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:50
  Ikraftträder
  1989-12-31

Lag (1990:695) om upphävande av lagen (1989:1021) om särskilda regler för nedskrivning av lager m.m.

Övergångsbestämmelse

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att lagen (1989:1021) om särskilda regler för nedskrivning av lager m. m. skall upphöra att gälla vid utgången av juni 1990. Den upphävda lagen tillämpas dock alltjämt vid 1990 och 1991 års taxeringar.
Förarbeten
Prop. 1989/90:110
Omfattning
upph.
Ikraftträder
1990-07-01