Upphävd författning

/r1/ Lag (1989:1069) om tilläggsbelopp till basbeloppet vid beräkning av studiemedel;

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1989-12-21
Ändring införd
SFS 1989:1069 i lydelse enligt SFS 1990:705
Ikraft
1990-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Vid beräkning av studiemedel enligt 4 kap.studiestödslagen (1973:349) skall det basbelopp som har fastställts enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring ökas med ett tilläggsbelopp om 800 kr.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1989:1069) om tilläggsbelopp till basbeloppet vid beräkning av studiemedel

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990 och tillämpas första gången i fråga om studiemedel som beräknas för år 1990 med ledning av basbeloppet för samma år.
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:48
  Ikraftträder
  1990-01-01

Lag (1990:705) om upphävande av lagen (1989:1069) om tilläggsbe- lopp till basbeloppet vid beräkning av studiemedel

Övergångsbestämmelse

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att lagen (1989:1069) om tilläggsbelopp till basbeloppet vid beräkning av studiemedel skall upphöra att gälla vid utgången av år 1990.
Den upphävda lagen skall dock tillämpas vid beräkning av studiemedel som avser tid före upphörandet.
Omfattning
upph.
Ikraftträder
1991-01-01