Upphävd författning

Förordning (1989:1073) med instruktion för Harpsundsnämnden

Version: 1998:1094

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1989-11-30
Ändring införd
SFS 1989:1073 i lydelse enligt SFS 1998:1094
Ikraft
1990-02-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Harpsundsnämnden har till uppgift att leda driften av jordbruket och skogsbruket vid statens egendom Harpsund. Nämnden svarar dock inte för underhåll av byggnader samt trädgård och park vid huvudbyggnaden.

2 §  Nämnden skall se till att regeringen får det underlag som den behöver för att ta ställning till omfattningen och inriktningen av verksamheten.

Sammansättning

3 §  Nämnden består av högst åtta personer. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.

Verksförordningens tillämpning

4 §  Följande föreskrifter i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på nämnden:

[S2]2 § om behörighet att företräda staten vid domstol och

[S3]18 § om myndighetens organisation. Förordning (1996:583).

5 §  Nämnden har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 6-8 §§verksförordningen (1995:1322). Förordning (1996:583).

Ärendenas handläggning

6 §  Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

[S2]När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

7 §  Nämnden får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till ordföranden eller till någon som tjänstgör hos nämnden att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av nämnden.

Anställningar m.m.

8 §  Ledamöter utses av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Regeringen utser ordförande och vice ordförande. Förordnandena ges för en bestämd tid.

9 §  Nämnden får anställa den personal som behövs.

[S2]Nämnden utövar de befogenheter som annars tillkommer statens arbetsgivarverk enligt förordningen (1976:1021) om statliga kollektivavtal, m. m.

[S3]Överklagande

10 § har upphävts genom förordning (1998:1094).

11 §  Nämndens beslut får inte överklagas. Förordning (1998:1094).

Övriga bestämmelser

12 §  Upphandlingsförordningen (1986:366) och förordningen (1974:591) om skyldighet för statlig myndighet att anlita riksbanken eller postgirot skall inte tillämpas på nämnden.

13 §  Om räkenskapsårets resultat genererat ett överskott skall nämnden betala överskottet till Statens fastighetsverk senast sex månader efter räkenskapsårets utgång. Förordning (1993:1020).

Ändringar

Förordning (1989:1073) med instruktion för Harpsundsnämnden

  Ikraftträder
  1990-02-01

Förordning (1993:1020) om ändring i förordningen (1989:1073) med instruktion för Harpsundsnämnden

  Omfattning
  ändr. 13 §
  Ikraftträder
  1993-10-01

Förordning (1996:583) om ändring i förordningen (1989:1073) med instruktion för Harpsundsnämnden

  Omfattning
  ändr. 4, 5 §§, rubr. närmast före 8 §
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (1998:1094) om ändring i förordningen (1989:1073) med instruktion för Harpsundsnämnden

Omfattning
upph. 10 §; ändr. 11 §
Ikraftträder
1998-10-01

Ändring, SFS 1999:241

Omfattning
upph.