Försäkringsinspektionens Kungörelse (1989:2) om ändring av vissa skadelivräntor

Departement
Försäkringsinspektionen
Utfärdad
1989-02-01
Ändring införd
SFS 1989:2
Ikraft
1989-02-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-03-01
Försäkringsinspektionen får meddela att följande skall gälla fr.o.m. 1 februari 1989 för nedan berörda livräntor.
1.Livräntor föranledda av händelser, inträffade före utgången av år 1973.
1.1Trafiklivränta ökas med ytterligare indextillägg, utgörande 8 % (jfr SFS 1967:663 och 1967:666).
1.2Skadelivränta som utgår av statsmedel ökas med ytterligare indextillägg, utgörande 8 % (jfr SFS 1971:14).
1.3Annan ansvarslivränta -- än trafiklivränta och statlig skadelivränta -- ökas med ytterligare indextillägg, utgörande 5 % (jfr SFS 1973:214).
Under 1.1--1.3 angivna indextillägg skall utgå till livräntor som fastställts före den 1 februari 1989.
2.Livräntor föranledda av händelser, inträffade efter utgången av år 1973.
2.1Skadeståndslivränta ökas med 5 %. Ändringen avser alla livräntor enligt lagen (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor som fastställts före den 1 februari 1989 samt livräntor enligt lagen som genom dom fastställts senare, om första domstols dom i målet meddelats före nämnda dag.
Enligt 9 § trafikskadelagen (1975:1410) äger vad sålunda förordnats tillämpning även ifråga om trafikskadeersättning i form av livränta.

Ändringar

Försäkringsinspektionens Kungörelse (1989:2) om ändring av vissa skadelivräntor

    Ikraftträder
    1989-02-01