Upphävd författning

/r1/ Förordning (1989:204) med instruktion för statens sjöhistoriska museum;

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1989-05-03
Ändring införd
SFS 1989:204
Ikraft
1989-06-01
Upphäver
Förordning (1988:687) med instruktion för statens sjöhistoriska museum
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
/r3/ Uppgifter

1 §  Statens sjöhistoriska museum har till uppgift att främja kunskapen om det svenska sjöförsvaret, den svenska handelssjöfarten och det svenska skeppsbyggeriet genom tiderna.

2 §  Museet skall särskilt

  1. vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika de samlingar som har anförtrotts museet,
  2. hålla ett urval av samlingarna tillgängligt för allmänheten samt driva och stödja utställningsverksamhet och annan pedagogisk verksamhet,
  3. lämna information, råd och annan hjälp åt regionala och lokala museer i mån av möjlighet och tillgång på medel.

3 §  Museet skall, om det kan ske utan att verksamheten i övrigt eftersätts, biträda vid det museala bevarandet av statens sjökrigshistoriska samlingar utom museet.

4 §  Vid fullgörandet av de uppgifter som anges i 2 §2 och 3 får museet i lämplig omfattning avgiftsbelägga verksamheten.

[S2]/r3/ Verksförordningens tillämpning

5 §  Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på museet med undantag av 2 och 18--21 §§.

[S2]/r3/ Myndighetens ledning

6 §  Museidirektören är chef för museet.

[S2]/r3/ Styrelsen

7 §  Museets styrelse består av högst tolv ledamöter, museidirektören medräknad. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.

[S2]Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna, bland dem museidirektören, är närvarande.

[S3]/r3/ Organisation

8 §  Inom museet finns två museiavdelningar, en för Wasamuseet och en för museet i övrigt, samt en avdelning för administrationen.

9 §  Inom museet får finnas de rådgivande organ som styrelsen bestämmer.

[S2]/r3/ Styrelsens ansvar och uppgifter

10 §  Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1987:1100) skall styrelsen besluta i sådana frågor som anges i 19 § verksförordningen.

[S2]/r3/ Ärendenas handläggning

11 §  När ärenden av större vikt handläggs i styrelsen, skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

12 §  Museidirektören skall avgöra ärenden som inte skall avgöras av styrelsen.

[S2]Om sådana ärenden som avses i första stycket inte behöver prövas av museidirektören, får de avgöras av någon annan tjänsteman. Hur detta skall ske anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

[S3]/r3/ Tjänstetillsättning m. m.

13 §  Museidirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Andra tjänster tillsätts av museet.

14 §  Ordföranden och andra styrelseledamöter än museidirektören utses av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Styrelsen utser vice ordförande.

[S3]/r3/ Bisysslor

15 §  Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av styrelsen även i fråga om museidirektören.

[S2]/r3/ Övriga bestämmelser

16 §  Utöver de uppgifter som museet har enligt 1 och 2 §§ får museet åta sig att utföra undersökningar, utredningar och andra uppdrag åt myndigheter och enskilda. För uppdragsverksamheten får museet ta ut ersättning motsvarande kostnaderna för verksamheten.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1989:204) med instruktion för statens sjöhistoriska museum

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1989, då förordningen (1988:687) med instruktion för statens sjöhistoriska museum skall upphöra att gälla.
  2. För den som innehar tjänsten som museidirektör vid denna förordnings ikraftträdande skall de anställningsvillkor som gällde vid ikraftträdandet fortsätta att gälla.
Ikraftträder
1989-06-01

Ändring, SFS 1990:571

    Omfattning
    upph.