Inaktuell version

/r1/ Lag (1989:253) om allmänna helgdagar;

Version: 1989:253

1 §  Med allmän helgdag avses i lag eller annan författning söndagar, däribland påskdagen och pingstdagen,

[S2]nyårsdagen, trettondedag jul, första maj, juldagen och annandag jul, även när de inte infaller på en söndag,

[S3]långfredagen, annandag påsk, Kristi himmelsfärdsdag, annandag pingst, midsommardagen och alla helgons dag.

2 §  Av de i 1 § angivna helgdagarna infaller

nyårsdagenden 1 januari
trettondedag julden 6 januari
långfredagenfredagen närmast före påskdagen
påskdagensöndagen närmast efter den fullmåne som infaller på eller närmast efter den 21 mars
annandag påskdagen efter påskdagen
Kristi himmelsfärdsdagsjätte torsdagen efter påskdagen
pingstdagensjunde söndagen efter påskdagen
annandag pingstdagen efter pingstdagen
midsommardagenden lördag som infaller under tiden den 20--26 juni
alla helgons dagden lördag som infaller under tiden den 31 oktober--den 6 november
juldagenden 25 december
annandag julden 26 december.

Prop. 2004/05:23: Nationaldagen införs i förteckningen över allmänna helgdagar. Annandag pingst utgår ur förteckningen.

Påskdagen och pingstdagen ingår i uppräkningen av helgdagar i 1 § trots att de alltid infaller på en söndag. I propositionen om allmänna helgdagar (1988/89:114 s.6) motiverades detta med att det var mest överskådligt och informativt att ange annandag påsk som dagen närmast efter påskdagen och annandag pingst som dagen närmast efter pingstdagen. Dessutom motiverades utformningen ...

Ändringar

Lag (1989:253) om allmänna helgdagar

Lag (2004:1320) om ändring i lagen (1989:253) om allmänna helgdagar

Förarbeten
Rskr. 2004/05:65, Prop. 2004/05:23, Bet. 2004/05:KU6
Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2005-04-01