Upphävd författning

Förordning (1989:271) om statsbidrag till andra trossamfund än svenska kyrkan

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1989-05-11
Ändring införd
SFS 1989:271 i lydelse enligt SFS 1994:1323
Ikraft
1989-07-01
Upphäver
Förordning (1974:404) om statsbidrag till vissa trossamfund
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Förordningens tillämpningsområde m. m.

1 §  Denna förordning tillämpas på statsbidrag som beviljas andra trossamfund än svenska kyrkan eller församlingar inom sådana trossamfund och som lämnas för

 1. religiös verksamhet (verksamhetsbidrag),
 2. lokaler till religiös verksamhet (lokalbidrag),
 3. teologiska seminarier m. m. (utbildningsbidrag).

2 §  I förordningen avses med

[S2]trossamfund: en sammanslutning för religiös verksamhet, i vilken det ingår att anordna gudstjänster, eller en grupp av samverkande församlingar eller trossamfund,

[S3]församling: en sammanslutning som bedriver lokal religiös verksamhet, i vilket det ingår att anordna gudstjänster.

Villkor för verksamhetsbidrag och lokalbidrag

Allmänna bestämmelser

3 §  Verksamhetsbidrag och lokalbidrag får beviljas till följande trossamfund eller församlingar inom dessa trossamfund, nämligen

 1. Anglikanska kyrkan,
 2. Bibeltrogna Vänner,
 3. Estniska evangelisk-lutherska kyrkan,
 4. Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen,
 5. Frälsningsarmén,
 6. Helgelseförbundet,
 7. islamiska församlingarna i Sverige,
 8. judiska församlingarna i Sverige,
 9. Metodistkyrkan i Sverige,
 10. Ortodoxa och österländska kyrkors ekumeniska råd,
 11. Pingströrelsen,
 12. Sjundedags Adventistsamfundet,
 13. Stockholms katolska stift,
 14. Svenska Alliansmissionen,
 15. Svenska Baptistsamfundet,
 16. Svenska Missionsförbundet,
 17. Ungerska protestantiska kyrkan,
 18. Örebromissionen.

Särskilda bestämmelser om verksamhetsbidrag

4 §  Verksamhetsbidrag kan beviljas till

 • lokal verksamhet,
 • central verksamhet, och
 • etablering.

5 §  Bidrag till lokal verksamhet får beviljas församlingar som behöver bidraget för att kunna hålla gudstjänster, ge själavård och erbjuda liknande religiösa tjänster.

6 §  Bidrag till central verksamhet får beviljas trossamfund med svag ekonomi.

[S2]Bidraget får inte överstiga en tiondel av de sammanlagda bidrag till lokal verksamhet som under ett verksamhetsår beviljats församlingar inom trossamfundet. Detta gäller dock inte trossamfund som huvudsakligen betjänar invandrare.

7 §  Etableringsbidrag får under högst tre år beviljas ett trossamfund eller en församling som huvudsakligen betjänar invandrare och som behöver bidraget för att kunna bygga upp en central eller lokal verksamhet för invandrare.

[S2]Ett sådant bidrag får även beviljas andra trossamfund eller församlingar inom andra trossamfund än som anges i 3 §, om regeringen medger det.

Särskilda bestämmelser om lokalbidrag

8 §  Lokalbidrag får beviljas församlingar som behöver bidraget för att kunna hålla lokaler för religiös verksamhet.

9 §  Bidrag får beviljas för att

 1. anskaffa lokaler genom nybyggnad eller köp,
 2. bygga om eller rusta upp församlingens lokaler,
 3. anpassa församlingens lokaler till handikappade,
 4. skaffa inventarier när lokaler anskaffas, byggs om eller rustas upp.

[S2]Bidrag får inte beviljas för lokaler och inventarier för vilka statsbidrag betalas enligt förordningen (1989:288) om stöd till allmänna samlingslokaler. Förordning (1989:786).

10 §  Bidrag för att anskaffa, bygga om eller rusta upp en eller flera lokaler för en församling får beviljas med högst trettio procent av de kostnader som kan anses skäliga för åtgärderna, dock högst 700 000 kronor.

11 §  Bidrag för att anpassa en lokal till handikappade får beviljas med belopp motsvarande kostnaden för åtgärden, dock högst 100 000 kronor.

12 §  Bidrag för att skaffa inventarier får inte överstiga tjugofem procent av det bidrag som församlingen beviljas för att anskaffa, bygga om eller rusta upp lokalerna.

13 §  Lokalbidrag får beviljas med högre procentsats och högre belopp än som föreskrivs i 10 och 12 §§, om det är fråga om gudstjänstlokaler som behövs för en församling som huvudsakligen betjänar invandrare. Därvid skall särskild hänsyn tas till en församling som samverkar med någon annan sådan församling.

Villkor för utbildningsbidrag

Teologiska seminarier

14 §  Utbildningsbidrag får beviljas till teologisk utbildning som anordnas vid

 1. Helgelseförbundets missionsskola Götabro,
 2. Johannelunds teologiska institut,
 3. Korteboskolan,
 4. Metodistkyrkans teologiska seminarium Överås,
 5. Prästseminariet i Stockholms katolska stift,
 6. Teologiska högskolan i Stockholm,
 7. Örebro missionsskola.

[S2]Dessutom får särskilda bidrag beviljas för högskoleanknuten utbildning som anordnas vid dessa seminarier. Förordning (1994:1323).

Utbildning för andlig vård vid sjukhus

15 §  Bidrag får beviljas till sådan utbildning av personal för andlig vård vid sjukhus, som anordnas gemensamt för flera trossamfund.

Beslutande myndighet

16 §  Frågor om statsbidrag enligt denna förordning prövas av samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund.

[S2]Ansökan om statsbidrag görs hos nämnden.

Närmare föreskrifter

17 §  Samarbetsnämnden får meddela närmare föreskrifter om förutsättningarna för bidrag enligt denna förordning.

Överklagande

18 §  Samarbetsnämndens beslut i ärenden enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1989:271) om statsbidrag till andra trossamfund än Svenska kyrkan

  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1989:688) om ändring i förordningen (1989:271) om statsbidrag till andra trossamfund än svenska kyrkan

  Omfattning
  ändr. 14 §
  Ikraftträder
  1989-08-01

Förordning (1989:786) om ändring i förordningen (1989:271) om statsbidrag till andra trossamfund än svenska kyrkan

  Omfattning
  ändr. 9 §
  Ikraftträder
  1989-10-16

Förordning (1993:570) om ändring i förordningen (1989:271) om statsbidrag till andra trossamfund än Svenska kyrkan

  Omfattning
  ändr. 14 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1994:1323) om ändring i förordningen (1989:271) om statsbidrag till andra trossamfund än Svenska kyrkan

Omfattning
ändr. 14 §
Ikraftträder
1994-12-01

Ändring, SFS 1999:974

Övergångsbestämmelse

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för bidrag som har beviljats med stöd av denna.
Omfattning
upph.