Upphävd författning

Förordning (1989:288) om stöd till allmänna samlingslokaler

Departement
Civildepartementet FOLK
Utfärdad
1989-05-18
Ändring införd
SFS 1989:288 i lydelse enligt SFS 1993:1273
Ikraft
1989-07-01
Upphäver
Förordning (1987:315) om stöd till allmänna samlingslokaler
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Enligt denna förordning lämnas statligt stöd till sådana allmänna samlingslokaler som behövs för det offentliga livet och de kulturella strävandena inom orten. Stödet lämnas i form av bidrag. Förordning (1995:1005).

2 §  Boverket prövar frågor om stöd enligt denna förordning. Förordning (1993:1273).

Bidrag

3 §  Bidrag lämnas i mån av tillgång på medel för

 1. köp eller nybyggnad av sådana samlingslokaler som tillgodoser föreningslivets behov av utrymmen för möten, studieverksamhet, kulturell verksamhet, förströelse, fritidssysselsättning eller någon annan liknande verksamhet,
 2. ombyggnad och standardhöjande reparationer av sådana samlingslokaler som anges i 1, om inte åtgärderna endast är av ringa omfattning,
 3. handikappanpassning som utförs utan samband med en åtgärd enligt 2. Förordning (1995:1005).

4 §  Bidrag lämnas till sådana aktiebolag, stiftelser eller föreningar som är fristående från kommuner och kommunala företag och

 1. som arbetar utan vinstsyfte eller
 2. som arbetar med vinstsyfte, om
  1. lokalen upplåts med nyttjanderätt till ett aktiebolag, en förening eller en stiftelse som är fristående i förhållande från kommuner och kommunala företag och som arbetar utan vinstsyfte,
  2. upplåtelsen avser en tid av minst 25 år, och
  3. upplåtelsen sker på sådana villkor att förmånen av bidraget kommer nyttjanderättshavaren till godo.

5 §  För bidrag krävs det vidare att

 1. det finns ett varaktigt behov av lokalen,
 2. det finns ekonomiska förutsättningar att driva och förvalta lokalen,
 3. lokalen kommer att fylla skäliga krav på god standard,
 4. lokalen har eller kan förväntas få en allsidig användning,
 5. lokalen kommer att hållas tillgänglig för varje organisation eller grupp med organiserad verksamhet som är verksam inom orten och att detta sker opartiskt, i skälig omfattning och på skäliga villkor.

[S2]Vid bedömningen av frågan om det finns behov av lokalen skall särskild hänsyn tas till innehållet i en kommunal lokalförsörjningsplan. Förordning (1995:1005).

6 §  Bidrag för ett ny- eller ombyggnadsprojekt som har påbörjats när Boverket prövar ansökan om bidrag, lämnas endast om sökanden har haft synnerliga skäl för att påbörja arbetena.

[S2]Om sökanden begär det, skall Boverket ge förhandsbesked om huruvida det finns synnerliga skäl för att påbörja arbetena före bidragsbeslut. Förordning (1993:1273).

7 §  Bidrag för sådana åtgärder som avses i 3 §1 och 2 lämnas på grundval av ett bidragsunderlag som skall motsvara den kostnad som är skälig med hänsyn till projektets art och omfattning. I bidragsunderlaget får det även räknas in kostnader för

 1. utrymmen för ungdomsverksamhet, om de inryms i samma byggnad,
 2. utrymmen för samlingslokalens skötsel och
 3. konstnärlig utsmyckning eller gestalning.

[S2]För särskilt angelägna projekt får det i bidragsunderlaget även räknas in kostnader för anskaffning av inventarier med ett belopp som motsvarar högst 20 procent av bidragsunderlaget, till den del det inte överstiger 500 000 kronor, och högst 10 procent av bidragsunderlaget därutöver. Det sammanlagda beloppet för inventarier som ingår i bidragsunderlaget får dock inte överstiga 800 000 kronor.

8 §  Bidrag till en samlingslokalanläggning lämnas enligt följande.

Anläggningens area (inkl. utrymmen som avses i 7 § första stycket 1 och 2)Bidragets storlek
1. Högst 1 000 kvadratmeterhögst 50 procent av bidragsunderlaget
2. Högst 2 000 kvadratmeterhögst 50 procent av bidragsunderlaget för de första 1 000 kvadratmeterna; högst 30 procent av bidragsunderlaget för arean därutöver

[S2]Vid beräkningen av bidragets storlek skall bidragsunderlaget fördelas proportionellt efter hela lokalarean.

[S3]Närmare föreskrifter om beräkning av areor och bidragsunderlaget får meddelas av Boverket. Förordning (1995:1005).

9 §  För bidrag enligt 8 § krävs det att kommunen lämnar bidrag med ett belopp som motsvarar minst 30 procent av det bidragsunderlag som berättigar till det statliga bidraget enligt 8 §.

10 §  För en sådan handikappanpassning av en samlingslokal som utförs utan samband med andra bidragsberättigade åtgärder lämnas bidrag till hela kostnaden för åtgärderna.

[S2]Ett sådant bidrag till en och samma samlingslokal får lämnas med sammanlagt högst 165 000 kronor, om inte regeringen medger något annat. För den del av kostnaden som inte täcks av detta bidrag lämnas bidrag enligt 8 och 9 §§. Förordning (1992:623).

11 § har upphävts genom förordning (1995:1005).
12 § har upphävts genom förordning (1995:1005).

Förfarandet i bidragsärenden

13 §  Ansökan om bidrag skall lämnas till Boverket. Sådana uppgifter i ansökan som rör faktiska förhållanden skall sökanden lämna på heder och samvete.

[S2]Ytterligare föreskrifter om ansökan får meddelas av Boverket. Förordning (1995:1005).

14 §  Om en ansökan avser bidrag till ett byggnadsprojekt skall sökanden förbinda sig att

 1. utföra projektet inom den tid som Boverket bestämmer,
 2. iaktta de bestämmelser om projektets utförande i övrigt som verket meddelar,
 3. lämna verket en fullständig redovisning av kostnaderna för projektet, om verket begär det, samt
 4. hålla byggnaden tillgänglig för sådan besiktning som avses i 18 §. Förordning (1993:1273).

15 §  Den som avser att ansöka om bidrag för köp, nybyggnad eller ombyggnad av en samlingslokal skall, innan ansökan lämnas till Boverket, lämna in en redogörelse för hur kraven i 5 § uppfylls. Verket beslutar i frågan om förutsättningarna i 5 § är uppfyllda och om redogörelsen kan läggas till grund för fortsatt projektering.

[S2]I fråga om mindre ombyggnader får Boverket bestämma att en redogörelse enligt första stycket inte behöver lämnas. Förordning (1995:1005).

16 §  Om Boverket avser att lämna bidrag till ett ny- eller ombyggnadsdprojekt, skall verket meddela ett preliminärt beslut. Detta gäller dock inte i fråga om mindre byggnadsprojekt. Boverket får meddela närmare föreskrifter om vad som är mindre projekt.

[S2]I det preliminära beslutet skall verket ange med vilket belopp samt under vilka förutsättningar bidrag kan komma att lämnas. Förordning (1993:1273).

17 §  När stöd beviljas i andra fall än sådana som avses i 16 § skall endast ett beslut meddelas.

18 §  När ett byggnadsprojekt har färdigställts skall byggnaden besiktas. Besiktning sker på sökandens bekostnad genom besiktningsmän som Boverket utser.

[S2]Ytterligare föreskrifter om besiktningen får meddelas av Boverket. Förordning (1995:1005).

19 §  Om preliminärt beslut har meddelats, skall sökanden ansöka om slutligt beslut senast den dag som verket bestämmer. Bestämmelserna i 13 § gäller även i fråga om en sådan ansökan. Görs inte ansökan inom den tid som verket har bestämt, får verket återkalla det preliminära beslutet.

[S2]Slutligt beslut om bidrag får meddelas endast om byggnadsprojektet har utförts enligt förutsättningarna i det preliminära beslutet. Har projektet inte färdigställts i sin helhet, får slutligt beslut meddelas, om enbart mindre arbeten återstår och dessa med hänsyn till klimatet eller av någon annan anledning inte lämpligen kan utföras i samband med de övriga arbetena.

20 §  Utbetalning av bidrag sker efter ansökan från den som har beviljats bidraget. Ansökan skall göras senast den dag som Boverket bestämmer. Bestämmelserna i 13 § gäller även i fråga om sådan ansökan. Görs inte ansökan inom den tid som verket har bestämt eller om de förutsättningar som låg till grund för bidragsbeslutet inte längre föreligger, får verket återkalla bidragsbeslutet. Förordning (1995:1005).

21 §  Sedan ett bidrag betalats ut får Boverket besluta om återbetalning av bidraget helt eller delvis endast om

 1. mottagaren genom oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att bidrag felaktigt har lämnats eller lämnats med för högt belopp, eller
 2. bidraget i annat fall felaktigt har lämnats eller lämnats med för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta, eller
 3. äganderätten eller nyttjanderätten till samlingslokalen utan medgivande av Boverket övergår till någon annan innan 25 år förflutit från den dag då bidraget betalades ut. Förordning (1995:1005).

22 §  Boverkets beslut i frågor enligt denna förordning får överklagas hos regeringen. Förordning (1993:1273).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1989:288) om stöd till allmänna samlingslokaler

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1989, då förordningen (1987:315) om stöd till allmänna samlingslokaler skall upphöra att gälla.
  Den upphävda förordningen tillämpas dock fortfarande i ärenden i vilka preliminärt beslut om bidrag har meddelats före den 1 juli 1989.
  Förarbeten
  Prop. 1988/89:100
  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1990:216) om ändring i förordningen (1989:288) om stöd till allmänna samlingslokaler

  Omfattning
  ändr. 10 §
  Ikraftträder
  1990-07-01

Förordning (1992:623) om ändring i förordningen (1989:288) om stöd till allmänna samlingslokaler

Förordning (1993:1273) om ändring i förordningen (1989:288) om stöd till allmänna samlingslokaler

Omfattning
ändr. 2, 6, 8, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22 §§
Ikraftträder
1994-01-01

Förordning (1995:1005) om ändring i förordningen (1989:288) om stöd till allmänna samlingslokaler

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:212, Prop. 1994/95:100, Bet. 1994/95:BoU11
  Omfattning
  upph. 11, 12 §§, rubr. närmast före 12 §; ändr. 1, 3, 5, 8, 13, 15, 18, 20, 21 §§, rubr. närmast före 13 §; omtryck
  Ikraftträder
  1995-08-01

Ändring, SFS 1996:1593

  Omfattning
  upph.