/r1/ Lag (1989:285) med särskilda bestämmelser om bostadsbidrag för år 1990;

Departement
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1989-05-18
Ändring införd
SFS 1989:285 i lydelse enligt SFS 1989:910
Ikraft
1989-07-01
Tidsbegränsad
1991-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  För år 1990 lämnas bostadsbidrag enligt lagen (1988:786) om bostadsbidrag med de avvikelser som följer av denna lag. Lag (1989:910).

2 §  Den som vid utgången av år 1989 uppbär bostadsbidrag har rätt att utan föregående ansökan få bidrag för varje månad under år 1990 med samma belopp som för december 1989. Bidragsbeloppet skall dock omprövas.

  1. i fråga om bidrag till barnfamiljer, om något sådant förhållande inträffar som avses i 28 § lagen (1988:786) om bostadsbidrag eller om familjens inkomster av förvärvsarbete har ökat väsentligt i förhållande till motsvarande inkomster enligt 1988 års taxering till statlig inkomstskatt och det står klart att inkomstökningen kommer att bestå under år 1990 och
  2. i fråga om bidrag till hushåll utan barn, under de förutsättningar som anges i 29 § samma lag.

[S2]Den upplysningsskyldighet som föreskrivs i 27 § lagen om bostadsbidrag gäller även sådana ändringar av inkomst som avses i första stycket 1.Lag (1989:910).

3 §  I fråga om bostadsbidrag för år 1990 i andra fall än som avses i 2 §, skall bidraget bestämmas med utgångspunkt från den bidragsgrundande inkomst som kan beräknas med ledning av 1988 års taxering till statlig inkomstskatt. Beslut om bostadsbidrag till barnfamiljer skall dock omprövas, förutom i fall som avses i 28 § lagen (1988:786) om bostadsbidrag, om familjens inkomster av förvärvsarbete har ökat väsentligt i förhållande till motsvarande inkomster enligt 1988 års taxering till statlig inkomstskatt och det står klart att inkomstökningen kommer att bestå under år 1990.

[S2]Den upplysningsskyldighet som föreskrivs i 27 § lagen om bostadsbidrag gäller även sådana ändringar av inkomst som avses i första stycket andra meningen. Lag (1989:910).

4 §  Närmare föreskrifter i fråga om den bidragsgrundande inkomsten och ansökningsförfarandet meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1989:285) med särskilda bestämmelser om bostadsbidrag för år 1990

Lag (1989:910) om ändring i lagen (1989:285) med särskilda bestämmelser om bostads- bidrag för år 1990

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990. Omprövning av bidrag på grund av väsentlig inkomstökning får dock inte göras i fråga om sådana bidrag som avser tid före den 1 april 1990.
Förarbeten
Prop. 1989/90:38
Omfattning
ändr. 1-3 §§
Ikraftträder
1990-01-01