Upphävd författning

Förordning (1989:365) om miljöskadeförsäkring

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
1989-05-25
Ändring införd
SFS 1989:365 i lydelse enligt SFS 1997:107
Ikraft
1989-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Ett årligt bidrag till den miljöskadeförsäkring som avses i 65 § miljöskyddslagen (1969:387) skall betalas med belopp som anges i bilaga 1. Förordning (1989:869).

2 §  Bidrag till miljöskadeförsäkringen skall inte betalas i fråga om verksamheter som anges i bilaga 2.

Bilaga 1

Bidrag till miljöskadeförsäkringen skall betalas med så många kronor som anges i kolumnerna 1--4.
I. Verksamheter som i bilagan till miljöskyddsförordningen (1989:364) anges under följande rubriker: 1 JORDBRUK, VATTENBRUK, 2 UTVINNING AV MINERALISKA PRODUKTER M.M. och 3 TILLVERKNING.
Kol. 1Kol. 2Kol.3Kol.4
Antal anställda vid anläggning:
5--19920 0008 0001 600800
200--499 500 och flera40 000 80 00020 000 40 0004 800 8 0001 600 4 800
II. Verksamheter som i bilagan till miljöskyddsförordningen anges under följande rubriker: 4 EL-, VÄRME- OCH VATTENFÖRSÖRJNING, 6 VARUHANDEL, 7 SAMFÄRDSEL, POST- OCH TELEKOMMUNIKATIONER samt 9 OFFENTLIG FÖRVALTNING OCH ANDRA TJÄNSTER
Kol. 1 Kol. 2 Kol.3 Kol.4 20 000 8 000 1 600 800
Förklaring till kolumnerna:
Belopp enligt kolumnerna 1 skall betalas för verksamheter som i bilagan till miljöskyddsförordningen har följande numeriska beteckningar: 22.01--29.02 (om verksamhet utövas inom de områden som anges i 3 kap. 5 § lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m.), 34.01, 34.02, 35.01, 35.09, 35.19, 35.27- -35.34, 36.04, 37.01, 37.02, 37.03.01, 41.01, 41.02.01 (i fråga om anläggning för förbränning), 41.07.01 och 92.05.01 (om mer än 10 000 ton miljöfarligt avfall årligen förbränns eller på annat sätt slutligt omhändertas vid anläggningen). Bidragsskyldigheten enligt kolumnerna 2 avser andra verksamheter med beteckningen A i bilagan till miljöskyddsförordningen. Bidragsbeloppen i kolumnerna 3 och 4 avser verksamheter med beteckningen B resp. C i bilagan till miljöskyddsförordningen. Förordning (1997:107).

Bilaga 2

För följande verksamheter m.m. skall bidrag till miljöskadeförsäkringen inte betalas.
1JORDBRUK, VATTENBRUK. Undantaget avser alla verksamheter under nr 11 Jordbruk och nr 13 Vattenbruk enligt bilagan till miljöskyddsförordningen (1989:364)
29.01bergtäkt med en produktion överstigande 25 000 ton per år samt torvtäkt med en produktion överstigande 10 000 kubikmeter per år
29.02annan täkt än som avses i 29.01 för vilken krävs tillstånd enligt 18 § naturvårdslagen (1964:822) eller 1 § lagen (1985:620) om vissa torfyndigheter
31.04utsläpp av vassle som inte endast är av spillkaraktär
33.03anläggning för lagring av timmer
35.26asfaltverk eller oljegrusverk
36.10berg- eller gruskrossverk
38.06plattform för verkstad på vattnet
42.01vattenverk
91.02skjutbana, skjutfält samt annan anläggning som disponeras av Försvarsmakten eller Försvarets materielverk och som är stadigvarande inrättad för användning av skarp ammunition utomhus
92.01.03utsläpp av avloppsvatten som härrör från färre än 200 personer från en fristående avloppsanläggning som inte är kommunal
92.09skrotupplag eller anläggning för bearbetning av skrot, dock ej bilfragmenteringsanläggning
94.01motorsport- eller bilprovningsbana för stadigvarande bruk
94.02skjutbana eller annan anläggning som uteslutande används för rekreationsverksamhet och som är stadigvarande inrättad för användning av skarp ammunition utomhus
Förordning (1994:877).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1989:365) om miljöskadeförsäkring

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1989.
  För andra halvåret 1989 skall före den 1 september 1989 bidrag betalas med hälften av de belopp som anges i bilaga 1.
  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1989:869) om ändring i förordningen (1989:365) om miljöskadeförsäkring

  Omfattning
  ändr. 1 §, bil. 1
  Ikraftträder
  1990-01-01

Förordning (1990:968) om ändring i förordningen (1989:365) om miljöskadeförsäkring

  Omfattning
  ändr. bil. 1
  Ikraftträder
  1991-01-01

Förordning (1991:1393) om ändring i förordningen (1989:365) om miljöskadeförsäkring

  Omfattning
  ändr. bil. 1, 2
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1994:877) om ändring i förordningen (1989:365) om miljöskadeförsäkring

  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1997:107) om ändring i förordningen (1989:365) om miljöskadeförsäkring

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
1997-05-01

Ändring, SFS 1998:1473

Övergångsbestämmelse

Förordningen gäller dock alltjämt i fråga om bidrag till miljöskadeförsäkringen som avser tid före den 1 januari 1999.
Omfattning
upph.