Upphävd författning

Lag (1985:620) om vissa torvfyndigheter

Departement
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1985-06-13
Ändring införd
SFS 1985:620 i lydelse enligt SFS 2013:759
Ikraft
1985-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  För undersökning och bearbetning av fyndigheter av torv för att utvinna energi fordras särskilt tillstånd (koncession), om inte annat följer av 3 §.

2 §  Koncession skall avse antingen undersökning (undersökningskoncession) eller bearbetning (bearbetningskoncession).

3 §  Fastighetsägaren har rätt att företa undersökning utan koncession, om inte koncession har meddelats någon annan. Denna rätt får överlåtas.

[S2]Fastighetsägaren får också utan koncession tillgodogöra sig torv för att utvinna energi för husbehov, om inte någon annan har beviljats bearbetningskoncession för fyndigheten.

4 §  Undersökningskoncession får förenas med rätt för innehavaren att få företräde framför andra till bearbetningskoncession för fyndigheten. Lag (1998:825).

5 §  Frågor om koncession prövas av länsstyrelsen i det län där det område som avses med ansökningen eller större delen därav ligger.

[S2]Den som söker koncession skall betala ansökningsavgift enligt föreskrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

7 §  Koncession får meddelas endast om det från allmän synpunkt är lämpligt att verksamheten kommer till stånd och sökanden från sådan synpunkt är lämplig att bedriva verksamheten.

[S2]Koncession får inte strida mot en detaljplan eller områdesbestämmelser. Om syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas, får dock mindre avvikelser göras.

[S3]Vid koncessionsprövning ska bestämmelserna i 2–4 kap. och 5 kap. 3 §miljöbalken tillämpas.

[S4]Vid prövning av bearbetningskoncession ska man därutöver tillämpa bestämmelserna i 6 kap., 9 kap.6 g och 6 h §§ och 16 kap. 12 § första stycket 1 och 13 §miljöbalken, bestämmelserna i 1–3 kap. och 7 kap.2127 och 29 §§ lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet samt föreskrifter som har meddelats med stöd av dessa bestämmelser.

[S5]Bearbetningskoncession får meddelas endast om det görs sannolikt att fyndigheten kan tillgodogöras ekonomiskt. Lag (2013:759).

Prop. 2012/13:161: I fjärde stycket görs en följdändring med anledning av antagandet av prop. 2012/13:35 Nya regler för industriutsläpp (bet. 2012/13:MJU, rskr. 2012/13:101). Ändringen innebär att hänvisningen till 9 kap. 6 c och d §§ ändras till 9 kap. 6 g och h §§. ...

Prop. 2009/10:184: Genom hänvisningen till 2 kap. miljöbalken i tredje stycket, som är oförändrat, ska de nya bestämmelserna i 2 kap. 7 § andra och tredje styckena miljöbalken tillämpas. Eftersom det huvudsakliga innehållet i 16 kap. 5 § miljöbalken har införts i 2 ...

8 §  Om någon har beviljats koncession för ett visst område, får inte någon annan beviljas koncession för samma område.

9 §  Inom ett område som omfattas av undersökningstillstånd eller bearbetningskoncession enligt minerallagen (1991:45) får någon annan än tillstånds- eller koncessionshavaren inte utan särskilda skäl beviljas koncession enligt denna lag. Lag (1991:47).

10 §  Har två eller flera ansökt om koncession för samma område, skall länsstyrelsen pröva vilken av dem som från allmän synpunkt bör ges företräde. Avser ansökningarna undersökningskoncession, skall även beaktas om någon av sökandena utfört undersökningsarbete inom området.

Villkor i samband med koncession

11 §  Koncession skall avse ett bestämt område och gälla en viss tid.

[S2]Undersökningskoncession skall meddelas för en tid av högst två år från beslutet, om inte särskilda skäl föranleder annat.

12 §  En koncession skall förenas med de villkor som behövs för att skydda allmänna intressen och enskild rätt, såsom att skydda människors hälsa och miljön mot skador och olägenheter och främja en långsiktigt god hushållning med mark och vatten och andra resurser.

[S2]Meddelas bearbetningskoncession för någon annan än fastighetsägaren i fråga om en fyndighet från vilken denne utvinner torv för sitt husbehov, skall koncessionen, om inte särskilda skäl föranleder annat, förenas med villkor som gör det möjligt för fastighetsägaren att på skäliga villkor få torv för sitt husbehov även i fortsättningen. Lag (1998:825).

13 §  En koncession får för sin giltighet göras beroende av att säkerhet ställs för att koncessionshavaren skall fullgöra skyldigheten enligt 34 § att ta bort anläggningar och vidta andra åtgärder för återställning. Vid ingrepp i naturen av större omfattning skall säkerhet ställas, om det inte är uppenbart att det saknas anledning till detta. Staten, kommuner, landsting och kommunalförbund behöver inte ställa säkerhet.

[S2]Om det kan antas att den ställda säkerheten inte är tillräcklig, får länsstyrelsen bestämma att ytterligare säkerhet skall ställas.

[S3]I fråga om beskaffenheten av säkerheten gäller 2 kap. 25 § utsökningsbalken. Säkerheten skall prövas av länsstyrelsen och förvaras av denna. Lag (1998:825).

14 §  Länsstyrelsen får förena koncessionen med ytterligare eller ändrade villkor, om det genom verksamheten har uppkommit en olägenhet av någon betydelse som inte förutsågs när koncessionen meddelades eller om verksamheten med någon betydelse medverkar till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap.miljöbalken inte följs.

[S2]Villkor enligt första stycket får inte vara så ingripande att verksamheten inte längre kan bedrivas eller att den avsevärt försvåras. Lag (2010:887).

Överlåtelse, frånträdande och återkallelse av koncession

15 §  Koncession får överlåtas endast med länsstyrelsens tillstånd.

16 §  Anmäler koncessionshavaren till länsstyrelsen att han önskar frånträda sin rätt, upphör denna sex månader efter det anmälan kom in, om ej annat följer av koncessionen.

[S2]Önskar koncessionshavaren avstå endast från viss del av koncessionsområdet, skall han ansöka om detta hos länsstyrelsen.

17 §  Koncession får återkallas av länsstyrelsen, om koncessionshavaren åsidosätter villkor som har förenats med koncessionen. Även i annat fall får koncessionen återkallas, om synnerliga skäl föreligger. I sådant fall har koncessionshavaren rätt att få ersättning av staten för förlust till följd av åtgärd som han vidtagit med anledning av koncessionen.

Förberedande undersökning

18 §  Behöver någon som förberedelse för en ansökan om koncession utföra undersökning på annans mark och medger inte markägaren detta, får länsstyrelsen i det län där marken eller större delen därav ligger efter ansökan lämna tillstånd till sådan undersökning under viss tid.

[S2]Undersökningen skall utföras så, att minsta skada och intrång vållas. Byggnad får uppföras och väg byggas endast om markägaren har samtyckt till det eller länsstyrelsen har lämnat tillstånd till åtgärden. Föranleder undersökningen skada eller intrång, skall ersättning lämnas. Tvist om ersättning prövas av den mark- och miljödomstol inom vars område marken eller större delen därav ligger.

[S3]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva att ansökningsavgift skall betalas för ansökan som anges i första stycket. Lag (2010:932).

Undersökningsarbete

19 §  Den som innehar undersökningskoncession får inom koncessionsområdet utföra undersökningsarbete för att utröna möjligheterna att av torvfyndigheten utvinna energi.

20 §  Undersökningsarbete får omfatta endast sådana åtgärder som behövs för att vinna närmare kännedom om torvfyndighetens storlek, beskaffenhet och utvinningsbarhet.

[S2]Koncessionshavaren får inte inom koncessionsområdet uppföra annan byggnad än sådan som är oundgängligen nödvändig för undersökningsarbetet, såvida inte markens ägare och innehavare av nyttjanderätt eller servitut avseende marken medger det. I den mån det behövs får han utan medgivande bygga väg inom området eller begagna befintlig väg till och inom området. Efter tillstånd av länsstyrelsen får han också bygga nödvändig väg till området.

[S3]Åtgärderna skall utföras så, att minsta skada och intrång vållas.

21 §  Koncessionshavaren får använda torv som utvunnits under undersökningsarbetet endast i den mån det behövs för att undersöka torvens beskaffenhet och lämplighet för bearbetning.

22 §  Skada eller intrång, som föranleds av undersökningsarbete skall ersättas av koncessionshavaren. Tvist om ersättning prövas av den mark- och miljödomstol inom vars område marken eller större delen därav ligger.

[S2]Innan arbetet påbörjas skall koncessionshavaren ställa säkerhet för ersättningsskyldighet enligt första stycket, om inte den ersättningsberättigade avstår från säkerhet. Säkerheten skall ställas hos länsstyrelsen, om inte parterna kommer överens om annat. Staten, kommun, landstingskommun och kommunalförbund behöver inte ställa säkerhet. Lag (2010:932).

Bearbetning

23 §  Den som innehar bearbetningskoncession får inom koncessionsområdet undersöka, bearbeta och tillgodogöra sig torv för att utvinna energi.

[S2]Koncessionshavaren får undersöka och bearbeta torv för annat syfte än att utvinna energi i den mån det behövs för att arbetet skall kunna bedrivas på ett ändamålsenligt sätt.

[S3]Koncessionshavaren får tillgodogöra sig torv som bearbetats enligt andra stycket, i den mån markägaren inte inom sex månader efter tillsägelse hämtar torven och ersätter på denna nedlagda kostnader. Tvist om sådan ersättning prövas av den mark- och miljödomstol inom vars område marken eller större delen därav ligger. Väcks talan, räknas nämnda tid från det att ersättningsbeloppet slutligt bestämts. Lag (2010:932).

24 §  Koncessionshavaren får ej börja bearbetningen och därmed sammanhängande verksamhet, såsom att uppföra byggnad eller anlägga väg, transportbana eller ledning eller att lägga upp torv eller avfallsprodukter, utan att markägare som berörs av åtgärderna har medgett det eller att mark för ändamålet har anvisats enligt 26 § första stycket och marken får tillträdas enligt 26 § andra stycket eller 32 § jämförd med 5 eller 6 kap.expropriationslagen (1972:719).

25 §  Gäller för samma område både koncession för bearbetning av torv och en eller flera sådana rättigheter som anges i 9 §, får arbete som utförs med stöd av rättighet som tillkommit först inte hindras eller uppehållas av arbete som utförs med stöd av rättighet som tillkommit senare.

26 §  I den mån medgivande att påbörja bearbetningen och därmed sammanhängande verksamhet inte lämnats av berörda markägare, skall länsstyrelsen anvisa den mark som behövs.

[S2]Har koncessionshavaren hos länsstyrelsen ställt säkerhet för den ersättningsskyldighet som avses i 27 §, får den anvisade marken genast tillträdas, om inte länsstyrelsen förordnar annat. Staten, kommun, landstingskommun och kommunalförbund behöver inte ställa säkerhet.

Ersättning till följd av att mark tas i anspråk för bearbetning m.m.

27 §  Ägare till mark som tas i anspråk för bearbetning eller härmed sammanhängande verksamhet är berättigad att av koncessionshavaren få intrångsersättning och annan ersättning för skada. Samma rätt till ersättning har innehavare av nyttjanderätt eller annan särskild rätt till fastighet som berörs av ianspråktagandet.

[S2]Beträffande ersättningen gäller 4 kap.expropriationslagen (1972:719) i tillämpliga delar. Lag (2010:823).

28 §  Uppstår till följd av att mark tas i anspråk synnerligt men för någon fastighet eller del därav, skall koncessionshavaren lösa det område som lider sådant men, om ägaren begär det.

29 §  Kan överenskommelse ej träffas om ersättning enligt 27 § eller löseskilling enligt 28 §, prövas tvisten av den mark- och miljlödomstol inom vars område marken eller större delen därav ligger. Annan än koncessionshavaren får ej väcka talan innan tillträde har skett. Lag (2010:932).

30 §  Ersättning enligt 27 § som ej avser personlig skada skall nedsättas hos länsstyrelsen, om fastigheten så minskat i värde att den kan antas ej utgöra full säkerhet för borgenärer, som hade panträtt i fastigheten när rätten till ersättning uppkom. Nedsättning skall ske hos länsstyrelsen i det län där marken eller större delen därav ligger.

31 §  Om borgenär som avses i 30 § lider förlust till följd av att nedsättning ej skett, är han berättigad att av koncessionshavaren få gottgörelse för förlusten. Detsamma gäller, om borgenären lider förlust genom att ersättning, som ej prövats av domstol, blivit för lågt beräknad.

[S2]Tvist om gottgörelse prövas av mark- och miljödomstol som anges i 29 §. Lag (2010:932).

32 §  I mål om ersättning enligt 27 § eller gottgörelse enligt 31 § och i ärende om fördelning av ersättning som nedsatts enligt 30 § gäller, om ej annat är föreskrivet i denna lag, 5--7 kap.expropriationslagen (1972:719) i tillämpliga delar.

33 §  I mål om inlösen enligt 28 § gäller, om inte annat är föreskrivet i denna lag, expropriationslagen (1972:719) i tillämpliga delar. Lag (2010:823).

Verkan av att koncession upphör

34 §  När en koncession upphör skall koncessionshavaren ta bort anläggningar och vidta andra åtgärder för återställning, om detta är motiverat från allmän eller enskild synpunkt.

[S2]I den mån skyldighet att vidta sådana åtgärder inte har bestämts genom villkor i koncessionen, skall frågan prövas av länsstyrelsen i samband med att koncessionen upphör.

[S3]Bestämmelsen i första stycket innebär inte någon inskränkning i koncessionshavarens skyldigheter enligt 2 kap. 8 § eller 10 kap.miljöbalken. Lag (1998:825).

Vissa särskilda åligganden för koncessionshavaren

35 §  Sveriges geologiska undersökning eller annan myndighet som regeringen bestämmer skall på begäran beredas tillfälle att följa koncessionshavarens arbete i geologiskt hänseende och ta del av de geologiska resultaten av arbetet.

Tillsyn, handräckning, ansvar m. m.

36 §  Länsstyrelsen utövar tillsyn över undersökning och bearbetning som utförs enligt denna lag.

[S2]Den som utövar verksamhet enligt lagen skall på begäran att lämna länsstyrelsen de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen. Om det behövs skall länsstyrelsen bestämma villkor, som tryggar att verksamheten utövas i överensstämmelse med föreskrifterna i lagen.

[S3]Länsstyrelsen äger tillträde till arbetsplats och därtill hörande anläggningar för att inspektera verksamhet som omfattas av denna lag.

38 §  Påbörjas undersökningsarbete utan att vad som i 22 § andra stycket föreskrivs om ställande av säkerhet iakttagits eller utförs anläggning i strid med 18 § andra stycket eller 20 § andra stycket, får kronofogdemyndigheten på ansökan av den som äger eller innehar marken meddela särskild handräckning för att arbetet skall inställas eller att anläggningen skall tas bort på undersökarens bekostnad.

[S2]I fråga om sådan handräckning som avses i första stycket finns bestämmelser i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning. Lag (1991:870).

39 §  Iakttar en koncessionshavare inte villkor som har förenats med koncessionen eller uppfyller inte koncessions- havaren skyldigheten enligt 34 § att vidta åtgärder för återställning eller vad som begärs med stöd av 35 § eller 36 § andra stycket, får länsstyrelsen vid vite förelägga honom att fullgöra sina skyldigheter.

[S2]Under samma förutsättning får kronofogdemyndigheten på ansökan av länsstyrelsen eller, i fall som nämns i 35 §, myndighet som avses där meddela särskild handräckning för att åstadkomma rättelse på bekostnad av koncessionshavaren. I fråga om sådan handräckning finns bestämmelser i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning. Lag (1998:825).

40 §  Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

 1. påbörjar undersökningsarbete utan att iaktta vad som i 22 § andra stycket föreskrivs om ställande av säkerhet,
 2. bearbetar en torvfyndighet utan att ha erhållit bearbetningskoncession, om sådan krävs.

[S2]Till sådan påföljd döms också den som vid fullgörande av uppgiftsskyldighet som är förenad med koncession eller som avses i 36 § andra stycket lämnar oriktig uppgift, om detta sker uppsåtligen eller av grov oaktsamhet.

[S3]I fall som avses i första stycket 2 får torv som bearbetats förklaras förverkad.

[S4]Den som har gjort sig skyldig till gärning som avses i första stycket 2 får förpliktas att ersätta kostnad som föranleds därav.

[S5]Brott som avses i första stycket 1 får åtalas av allmän åklagare endast om målsäganden anger brottet till åtal.

41 §  Länsstyrelsens beslut enligt denna lag får överklagas hos regeringen genom besvär. Statens naturvårdsverk får överklaga sådant beslut.

42 §  Med särskild rätt till fastighet förstås i denna lag nyttjanderätt, servitut, renskötselrätt och rätt till elektrisk kraft samt liknande rätt. Lag (1993:39).

43 §  Har säkerhet som skall ställas enligt denna lag inte godkänts av den till vars förmån den ställs, prövas säkerheten av länsstyrelsen.

[S2]Borgen får godkännas av länsstyrelsen endast om borgensman svarar som för egen skuld och, om två eller flera tecknat borgen gemensamt, de svarar solidariskt.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1985:620) om vissa torvfyndigheter

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1985.
 2. Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrift som ersatts genom bestämmelse i denna lag, skall i stället den nya bestämmelsen tillämpas.
 3. Vad som enligt denna lag gäller om ägare av fastighet skall tillämpas även på den som innehar fastighet med ständig besittningsrätt eller fideikommissrätt.
 4. Bestämmelserna i denna lag om borgenär som har panträtt i fastighet tillämpas även på den som har rätt till avkomst eller förmån som avses i 8 § lagen (1970:995) om införande av nya jordabalken, om rättigheten inte är att anse som sådan särskild rätt som avses i 42 § denna lag.
 5. Den som vid utgången av juni 1985 bedriver torvtäkt för vilken koncession inte behövs enligt lagen (1974:890) om vissa mineralfyndigheter men för vilken koncession därefter behövs enligt denna lag får utan koncession fortsätta verksamheten till utgången av juni 1986 samt, under förutsättning att ansökan om koncession gjorts före nämnda tidpunkt, till dess ansökningen har slutligt prövats.
 6. I övergångsbestämmelserna till lagen (1985:624) om ändring i lagen (1974:890) om vissa mineralfyndigheter finns bestämmelser rörande ansökningar om koncession för undersökning eller bearbetning av torvfyndighet för att utvinna energi, som gjorts före den 1 juli 1985, och vissa andra mål och ärenden som avser sådana torvfyndigheter.
Förarbeten
Prop. 1984/85:120
Ikraftträder
1985-07-01

Lag (1987:164) om ändring i lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter

  Förarbeten
  Prop. 1985/86:90
  Omfattning
  ändr. 6, 7 §§
  Ikraftträder
  1987-07-01

Lag (1991:47) om ändring i lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992.
  Beträffande koncessioner enligt lagen (1974:890) om vissa mineralfyndigheter och beträffande inmutningar och utmål gäller äldre bestämmelser.
  Förarbeten
  Prop. 1988/89:92
  Omfattning
  ändr. 9, 37 §§
  Ikraftträder
  1992-07-01

Lag (1991:870) om ändring i lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om mål om handräckning där talan väckts före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:126
  Omfattning
  ändr. 38, 39 §§
  Ikraftträder
  1992-01-01

Ändring, SFS 1991:878

  Omfattning
  ikrafttr. av 1991:870

Lag (1993:39) om ändring i lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:115, Prop. 1992/93:32, Bet. 1992/93:BoU8
  Omfattning
  ändr. 42 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Lag (1993:689) om ändring i lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.
  2. Koncessionsvillkor som har meddelats med stöd av det upphävda andra stycket i 12 § upphör att gälla vid utgången av 1993. Skyldigheter enligt sådana villkor som har uppkommit dessförinnan skall dock fullgöras.
  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:385, Prop. 1992/93:238, Bet. 1992/93:NU33
  Omfattning
  ändr. 12 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Lag (1998:825) om ändring i lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
 2. Ett ärende skall handläggas och bedömas enligt äldre bestämmelser, om ärendet har inletts före denna lags ikraftträdande. Bestämmelserna om miljökvalitetsnormer i miljöbalken skall dock tillämpas omedelbart.
 3. En säkerhet som har ställts enligt 13 § i äldre lydelse skall bestå.
Förarbeten
Rskr. 1997/98:279, Prop. 1997/98:90, Bet. 1997/98:JoU25
Omfattning
ändr. 4, 6, 7, 12, 13, 14, 34, 39 §§
CELEX-nr
397L0011
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (2005:577) om ändring i lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter

Förarbeten
Rskr. 2004/05:312, Prop. 2004/05:129, Bet. 2004/05:MJU15
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2005-08-01

Lag (2009:650) om ändring i lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter

Förarbeten
Rskr. 2008/09:253, Prop. 2008/09:144, Bet. 2008/09:MJU25
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2009-08-01

Lag (2010:823) om ändring i lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ersättning med anledning av en bearbetningskoncession som har beviljats före ikraftträdandet, om talan om ersättning eller inlösen har väckts före den 1 augusti 2015. I ett sådant fall ska hänvisningarna till expropriationslagen (1972:719) avse den lagens lydelse vid utgången av juli 2010.
Förarbeten
Rskr. 2009/10:362, Prop. 2009/10:162, Bet. 2009/10:CU21
Omfattning
ändr. 27, 33 §§
Ikraftträder
2010-08-01

Lag (2010:887) om ändring i lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter

Förarbeten
Rskr. 2009/10:353, Prop. 2009/10:184, Bet. 2009/10:MJU24
Omfattning
ändr. 7, 14 §§
Ikraftträder
2010-09-01

Lag (2010:908) om ändring i lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter

Förarbeten
Rskr. 2009/10:366, Prop. 2009/10:170, Bet. 2009/10:CU25
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2011-05-02

Lag (2010:932) om ändring i lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter

Förarbeten
Rskr. 2009/10:364, Prop. 2009/10:215, Bet. 2009/10:JuU27
Omfattning
ändr. 18, 22, 23, 29, 31 §§
Ikraftträder
2011-05-02

Lag (2013:759) om ändring i lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter

Förarbeten
Rskr. 2013/14:7, Prop. 2012/13:161, Bet. 2013/14:MJU5
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2013-11-05

Lag (2016:993) om upphävande av lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
 2. Tillstånd (koncession) som har meddelats enligt den upphävda lagen gäller fortfarande. Tillstånden ska anses meddelade med stöd av motsvarande bestämmelser i miljöbalken eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av miljöbalken.
 3. För tillstånd (koncessioner) som har meddelats enligt den upphävda lagen gäller 1933 och 37 §§ i den upphävda lagen fortfarande.
 4. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för mål och ärenden som har inletts före den 1 januari 2017 och för mål och ärenden som avser överklagande av beslut i ett sådant mål eller ärende till dess målet eller ärendet är slutligt avgjort.
Förarbeten
Rskr. 2016/17:18, Prop. 2015/16:178, Bet. 2016/17:NU7
Omfattning
upph.
Ikraftträder
2017-01-01