/r1/ Förordning (1989:40) om försöksverksamhet med insamling och bortforsling av förbrukade blyackumulatorer;

Departement
Miljö- och naturresursdepartementet
Utfärdad
1989-02-02
Ändring införd
SFS 1989:40 i lydelse enligt SFS 1989:823
Ikraft
1989-04-01
Tidsbegränsad
1991-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Försöksverksamhet med insamling och bortforsling av förbrukade blyackumulatorer får bedrivas enligt denna förordning. Reglerna för försöksverksamheten avviker från vad som annars gäller enligt 4 § första stycket renhållningsförordningen (1979:904) och 7 § förordningen (1985:841) om miljöfarligt avfall.

2 §  Den som vill bedriva verksamhet enligt denna förordning skall ansöka om tillstånd hos statens naturvårdsverk.

[S2]Tillstånd lämnas för viss tid.

3 §  Tillstånd får lämnas om

  1. blyackumulatorerna skall användas för återvinning,
  2. blyackumulatorerna slutligen skall tas om hand av den som har särskilt tillstånd enligt 12 § 2 förordningen (1985:841) om miljöfarligt avfall, och
  3. verksamheten även i övrigt är lämplig från miljöskyddssynpunkt.

[S2]För transport av blyackumulatorer gäller säkerhetsbestämmelserna i lagen (1982:821) om transport av farligt gods samt de föreskrifter som statens räddningsverk har meddelat med stöd av denna lag.

4 §  Den som har fått tillstånd enligt denna förordning skall underrätta kommunen innan insamlingen påbörjas.

5 §  Statens naturvårdsverks beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (1989:40) om försöksverksamhet med insamling och bortforsling av förbrukade blyackumulatorer

    Ikraftträder
    1989-04-01

Förordning (1989:823) om fortsatt giltighet av förordningen (1989:40) om försöksverksamhet med insamling och bortforsling av förbrukade blyackumula- torer

Omfattning
forts. giltighet
Ikraftträder
1990-01-01