Upphävd författning

Budgetförordning (1989:400);

Departement
Finansdepartementet BA
Utfärdad
1989-04-27
Ändring införd
SFS 1989:400
Ikraft
1989-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Anslagsframställning och årsredovisning enligt denna förordning skall årligen lämnas över till regeringen av myndigheterna under regeringen, dock inte av myndigheterna under försvarsdepartementet eller av affärsverken. Förordning (1991:1029).

2 §  Anslagsframställningarna och årsredovisningarna skall avse all den verksamhet som myndigheten bedriver eller svarar för under de budgetår som de omfattar, oavsett hur denna finansieras. Förordning (1991:1029).

Anslagsframställningar

3 §  Anslagsframställningen skall vart tredje år vara fördjupad och de båda mellanliggande åren förenklad.

[S2]De förslag som anslagsframställningen innehåller skall sammanfattas i ett följebrev.

Fördjupade anslagsframställningar

4 §  Den fördjupade anslagsframställningen skall lämnas senast den 1 september. Den skall omfatta de tre närmast följande budgetåren.

[S2]Inför den fördjupade anslagsframställningen skall resultatet av myndighetens verksamhet bedömas med hänsyn till de krav som har ställts och kommer att ställas på den.

5 §  Den fördjupade anslagsframställningen skall innehålla tre avsnitt: -- Förslag -- Verksamhetens inriktning -- Utgångspunkter

6 §  I avsnittet Förslag skall de förslag tas upp som följer av bedömningarna och slutsatserna i avsnittet Verksamhetens inriktning och som kräver beslut av regeringen eller riksdagen.

[S2]Förslagen skall kunna ligga till grund för regeringsbeslut och avse främst -- ändrade övergripande mål för verksamheten, -- ändrad inriktning av verksamheten under treårsperioden, -- en budgetram för de tre budgetåren för myndighetens förvaltningsanslag samt förslag till anslag närmast följande budgetåret, -- verksamhetens finansiering i övrigt, -- bemyndiganden att använda eller förvalta medel, bemyndiganden att utfärda föreskrifter och övriga bemyndiganden för de tre budgetåren, -- ändringar av lagar, förordningar och föreskrifter i övrigt som styr verksamheten.

[S3]Författningsförslag skall utformas enligt principerna för författningsskrivning. Förslag till ekonomiska bestämmelser och föreskrifter för verksamhetens inriktning skall utformas som ändringar eller tillägg till gällande regleringsbrev.

7 §  Anslagsframställningen skall innehålla beräkningar av kostnadskonsekvenser och beskrivningar av andra konsekvenser av förändringar som föreslås. Om anslagsframställningen innehåller förslag som beräknas leda till ökade kostnader, skall också redovisas åtgärder som leder till motsvarande minskning av kostnaderna.

8 §  De båda avsnitten Verksamhetens inriktning och Utgångspunkter skall redovisas enligt en indelning av verksamheten som är ändamålsenlig för såväl myndighetens som regeringens styrning och uppföljning.

9 §  I avsnittet Verksamhetens inriktning skall redovisas -- i vilken utsträckning utgångspunkterna kräver förändringar av verksamhetens inriktning under de tre budgetår som framställningen omfattar, -- vilka förändringar som bör prioriteras inom ramen för givna planeringsförutsättningar, -- vilka huvudsakliga åtgärder som krävs för att genomföra dessa förändringar, -- vilka åtgärder som kräver regeringsbeslut.

[S2]Olika handlingsalternativ för verksamhetens inriktning skall därvid redovisas. För varje alternativ skall redovisas kostnader och andra konsekvenser.

[S3]Avsnittet skall avslutas med sammanfattande bedömningar och slutsatser.

10 §  I avsnittet Utgångspunkter skall en resultatanalys, en framtidsanalys och en resursanalys redovisas i sammanfattning.

[S2]Varje sådan sammanfattning skall innehålla bedömningar och slutsatser.

11 §  I resultatanalysen skall analyseras hur prestationerna har utvecklats och förhållit sig till de insatta resurserna och i vilken utsträckning de har bidragit till att nå syftet med verksamheten.

[S2]Resultatanalysen skall i regel avse de fem närmast föregående budgetåren.

12 §  I framtidsanalysen skall analyseras för de närmast följande åren hur myndighetens verksamhet behöver förändras med hänsyn till krav på anpassning till nya förhållanden.

13 §  I resursanalysen skall analyseras vilka förutsättningar som myndigheten har att möta de framtida kraven med hänsyn till den egna organisationens kompetens och kapacitet och till de regler som gäller för verksamheten.

Förenklade anslagsframställningar

14 §  Den förenklade anslagsframställningen skall lämnas senast den 15 september. Den skall omfatta det närmast följande budgetåret.

15 §  Den förenklade anslagsframställningen skall kortfattat redovisa underlag och förslag i frågor som kräver beslut av regeringen eller riksdagen.

[S2]Frågor som regeringen tidigare har prövat för det närmast följande budgetåret skall tas upp i den förenklade anslagsframställningen bara om väsentligt förändrade förhållanden har inträffat eller verksamhetsresultatet kraftigt avviker från det planerade.

16 §  Vad som sägs i 6 § tredje stycket om utformning av förslag och i 7 § om konsekvensbeskrivningar och förslag som medför ökade kostnader skall tillämpas också på den förenklade anslagsframställningen. Förordning (1991:1029).

Årsredovisningar

17 §  Årsredovisningen skall lämnas senast tre månader efter verksamhetsårets slut och omfatta det året. Förordning (1991:1029).

18 §  Årsredovisningen skall kortfattat och koncentrerat ge underlag för myndighetens och regeringens uppföljning och bedömning av verksamhetens resultat.

[S2]Av årsredovisningen skall också framgå om väsentliga förändringar har inträffat inom myndighetens verksamhetsområde. Förordning (1991:1029).

19 §  Årsredovisningen skall bestå av dels en resultatredovisning, dels en resultaträkning, balansräkning, anslagsredovisning och finansieringsanalys.

[S2]Årsredovisningen skall upprättas i enlighet med god redovisningssed. Förordning (1991:1029).

Resultatredovisningen

20 §  Av resultatredovisningen skall framgå verksamhetens resultat i förhållande till det uppdrag som regeringen har preciserat i myndighetens regleringsbrev.

[S2]Resultatredovisningen skall belysa -- verksamhetens fördelning på verksamhetsgrenar, -- utvecklingen av myndighetens prestationer med avseende på kostnader, intäkter, volym och kvalitet, -- utvecklingen av myndighetens produktivitet, -- effekter av verksamheten som direkt kan iakttas.

[S3]Myndigheten skall också ange väsentliga förändringar av organisation, personalstruktur, kompetensförsörjning, arbetsmiljö, lednings- och styrsystem, ADB- och kommunikationssystem och regelsystem. Förordning (1991:1029).

Resultaträkningen och balansräkningen

21 §  För resultaträkningen och balansräkningen skall bokföringsförordningen (1979:1212) tillämpas. Förordning (1991:1029).

Anslagsredovisningen

22 §  Anslagsredovisningen skall omfatta de anslag myndigheten disponerar och de inkomsttitlar som myndigheten redovisar mot. Utfallet skall ställas mot disponerade anslagsbelopp och mot beräknade belopp för inkomsttitlar. Av regeringen beslutade ekonomiska restriktioner och utfallet av dessa skall framgå av anslagsredovisningen. Förordning (1991:1029).

Finansieringsanalysen

23 §  Finansieringsanalysen skall utgöras av en sammanställning över samtliga tillförda medel och deras användning. Förordning (1991:1029).

Särskilda upplysningar

24 §  I den mån det behövs för att förstå innehåll och sammansättning av enskilda poster lämnas upplysningar och specifikationer i noter. Förordning (1991:1029).

Verkställighetsföreskrifter

25 §  Ytterligare föreskrifter om årsredovisningar får meddelas av riksrevisionsverket. Förordning (1991:1029).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Budgetförordning (1989:400)

Ikraftträder
1989-07-01

Förordning (1991:1029) om ändring i budgetförordningen (1989:400)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1991.
  1. Årsredovisningen behöver dock innehålla en resultaträkning och en finansieringsanalys först när en resultaträkning ingår i årsbokslutet enligt föreskrifterna i bokföringsförordningen (1979:1212).
  2. Genom förordningen upphävs avsnitt B, dock inte punkt 8.7 i budgethandboken, som utgör bilaga till förordningen den 16 december 1982 om föreskrifter för anslagsframställningar och regleringsbrev.
  3. Avsnittet B i budgethandboken gäller fortfarande i fråga om anslagsframställningar för budgetåret 1992/93 från myndigheter i budgetcykel 3, allt enligt den indelning av myndigheterna i budgetcykler som framgår av bilagan till regeringens direktiv den 21 februari 1991 för myndigheternas anslagsframställningar för budgetåret 1992/93.
  4. Årsredovisningen skall lämnas första gången -- den 1 oktober 1992 av myndigheter i budgetcykel 1, -- den 1 oktober 1993 av myndigheter i budgetcykel 2, -- den 1 oktober 1994 av myndigheter i budgetcykel 3.
  Omfattning
  upph. övergångsbest.; ändr. 1, 2, 16, 17, 18, 19 §§, rubr. närmast före 1, 3, 4, 14, 17 §§; nya 20, 21, 22, 23, 24 25 §§, rubr. närmast före 20, 21, 22, 23, 24, 25 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1991-07-01

Ändring, SFS 1993:134

  Övergångsbestämmelse

  Förordningen gäller dock fortfarande i fråga om fördjupad anslagsframställning som lämnas år 1993.
  Omfattning
  upph.