Upphävd författning

Lag (1989:402) om försök med förkortad grundutbildning av värnpliktiga

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1989-06-01
Ändring införd
SFS 1989:402
Ikraft
1989-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Utan hinder av 27 § 1 mom. värnpliktslagen (1941:967) får försöksvis grundutbildningen för vissa värnpliktiga som är inkallade eller skall kallas in till grundutbildning med fastställd utryckning senast den 31 augusti 1993 omfatta
 • minst 325 och högst 360 dagar för kompanibefäl vid armén,
 • minst 220 och högst 245 dagar för gruppbefäl och meniga kategori E vid armén,
 • minst 290 och högst 315 dagar för gruppbefäl i flygbasjägarförband vid flygvapnet samt
 • minst 150 och högst 165 dagar för meniga kategori G och F vid armén, marinen och flygvapnet.
Försöken får omfatta högst 14 000 värnpliktiga vid armén, högst 1000 värnpliktiga vid marinen och högst 500 värnpliktiga vid flygvapnet för varje utbildningsår. Lag (1991:464).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1989:402) om försök med förkortad grundutbildning av värnpliktiga

Förarbeten
Prop. 1988/89:80
Ikraftträder
1989-07-01

Lag (1989:1065) om ändring i lagen (1989:402) om försök med förkortad grundutbildning av värnpliktiga

Lag (1990:223) om ändring i lagen (1989:402) om försök med förkortad grundutbildning av värnpliktiga

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990. För värnpliktiga, som omfattas av försöken med förkortad grundutbildning och har inkallats eller påbörjat sin grundutbildning före lagens ikraftträdande, gäller dock lagen i sin äldre lydelse.
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:100
  Omfattning
  forts. giltighet; ändr.
  Ikraftträder
  1990-07-01

Lag (1991:464) om ändring i lagen (1989:402) om försök med förkortad grundutbildning av värnpliktiga

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft, i fråga om första och andra styckena den 1 juli 1991, och i övrigt den 1 januari 1992.
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:102
  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1991-07-01

Ändring, SFS 1992:524

  Omfattning
  upph.