Upphävd författning

Förordning (1989:413) om stöd till fruktodling;

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1989-06-01
Ändring införd
SFS 1989:413
Ikraft
1989-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Bidrag får i mån av tillgång på medel lämnas enligt denna förordning för röjning av päron- och äppleodlingar.

2 §  Bidrag får lämnas för röjning av arealer på vilka yrkesmässig odling för produktion av päron och äpplen förekommit under året före det år då röjning skall ske.

3 §  Bidrag för ett år lämnas inte till röjning av mindre areal än sammanlagt ett halvt hektar.

4 §  Bidrag får lämnas med högst

  1. 20 000 kronor för varje hektar om röjning av odlingen sker före 1989 års skörd,
  2. 18 000 kronor för varje hektar om röjning av odlingen sker före 1990 års skörd, eller
  3. 12 000 kronor för varje hektar om röjning av odlingen sker före 1991 års skörd.

5 §  Bidraget får bestämmas till lägre belopp än som följer av 4 § om antalet träd på arealen är lägre än normalt.

6 §  Frågor om bidrag prövas av lantbruksnämnden.

7 §  Ansökan om bidrag skall ha kommit in till lantbruksnämnden senast den 1 augusti 1989 om ansökningen avser bidrag för röjning år 1989 och i övrigt senast den 15 juli det år då röjning skall ske.

8 §  I fråga om bidrag som har beviljats enligt denna förordning gäller i övrigt föreskrifterna i förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet med undantag av 2, 4 och 8 §§.

9 §  Lantbruksnämndens beslut enligt denna förordning får överklagas hos lantbruksstyrelsen. Lantbruksstyrelsens beslut får inte överklagas.

10 §  Lantbruksstyrelsen får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Ändringar

Förordning (1989:413) om stöd till fruktodling

Förarbeten
Prop. 1988/89:100
Ikraftträder
1989-07-01

Ändring, SFS 1997:76

    Omfattning
    upph.