Upphävd författning

Förordning (1989:47) med vissa bestämmelser om radiomottagare, m. m.;

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1989-02-09
Ändring införd
SFS 1989:47
Ikraft
1989-03-01
Upphäver
Förordning (1978:484) om mottagare för radiosändning eller trådsändning
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Medgivande att inneha en sådan anordning för registrering av innehållet i radio- eller trådsändning som avses i 3 a § andra stycket radiolagen (1966:755) lämnas av Telestyrelsen. Förordning (1992:909).

2 §  Ytterligare föreskrifter för verkställigheten av 3 § andra stycket eller 3 a §radiolagen (1966:755) meddelas av Telestyrelsen. Förordning (1992:909).

3 §  En kopia av varje dom över en förseelse som avses i 22 § andra stycket första meningen radiolagen (1966:755) skall sändas till Telestyrelsen. Förordning (1992:1267).

Ändringar

Förordning (1989:47) med vissa bestämmelser om radiomottagare, m.m.

Förarbeten
Prop. 1988/89:18
Ikraftträder
1989-03-01

Förordning (1992:909) om ändring i förordningen (1989:47) med vissa bestämmel- ser om radiomottagare, m.m.

  Omfattning
  ändr. 1, 2, 3 §§
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1992:1267) om ändring i förordningen (1989:47) med vissa bestäm- melser om radiomottagare

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1993:638) om upphävande av förordningen (1989:47) med vissa bestämmelser om radiomottagare, m.m.

  Omfattning
  upph.