/r1/ Förordning (1989:604) om tillsättning av tjänster vid riksgäldskontoret;

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1989-06-14
Ändring införd
SFS 1989:604
Ikraft
1989-07-01
Tidsbegränsad
1990-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Rättelseblad SFS1989:604 har iakttagits.

1 §  Vad som sägs i denna förordning gäller när riksgäldskontoret första gången skall tillsätta en tjänst som inrättas vid riksgäldskontoret från och med den 1 juli 1989 i samband med ändrat huvudmannaskap för myndigheten.

[S2]Med tjänst avses också långtidsvikariat.

2 §  En tjänst får, utan att den först kungörs ledig till ansökan, tillsättas med en arbetstagare som berörs av det ändrade huvudmannaskapet, om den nya tjänsten i fråga om arbetsuppgifter, löneställning och anställningsform i huvudsak motsvarar den tjänst som arbetstagaren innehar.

3 §  Omplaceringsförordningen (1984:110) och förordningen (1984:819) om statliga platsanmälningar tillämpas inte när tjänster tillsätts enligt 2 §.

Ändringar

Förordning (1989:604) om tillsättning av tjänster vid riksgäldskontoret

Ikraftträder
1989-07-01