Upphävd författning

/r1/ Förordning (1989:640) om lärarresurser i sameskolan;

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1989-06-14
Ändring införd
SFS 1989:640
Ikraft
1989-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
/r3/ Inledande föreskrifter

1 §  Denna förordning innehåller föreskrifter om beräkning, tilldelning och användning av lärarresurser vid sameskolan.

[S2]Förordningen gäller inte i fråga om sådan integrerad samisk undervisning som anordnas vid en grundskola.

[S3]Med redovisningsår avses tiden den 1 juli--den 30 juni följande kalenderår.

2 §  För sameskolan beräknas lärarresurser för

 • undervisning som anordnas enligt timplanen,
 • undervisning i hemspråk och studiehandledning på hemspråket,
 • särskild undervisning enligt 10 kap. 3 § skollagen (1985:1100),
 • stödundervisning.

[S2]Särskilda resurser beräknas för vissa ändamål enligt 7 §.

[S3]/r3/ Beräkning av lärarresurser

3 §  För klassundervisning vid varje sameskola beräknas lärarresurser enligt följande:

Antal eleverAntal lärarveckotimmar
--1229
13--2036
varje påbörjat 4-tal elever utöver 20ytterligare 3 lärarveckotimmar, dock högst för 40 elever

[S2]För annan undervisning beräknas lärarresurser med 2,5 lärarveckotimmar för varje elev.

[S3]/r3/ Tilldelning av lärarresurser

4 §  Skolöverstyrelsen skall senast den 15 mars preliminärt fastställa de totala lärarresurserna för sameskolorna under det kommande redovisningsåret. Ett sådant preliminärt beslut är inte bindande när överstyrelsen slutligt fastställer lärarresurserna.

[S2]Skolöverstyrelsen skall snarast möjligt fastställa de slutliga lärarresurserna med hänsyn till antalet elever vid sameskolorna den 15 september under redovisningsåret.

[S3]Lärarresurserna skall tilldelas sameskolstyrelsen.

5 §  Sameskolstyrelsen skall fördela lärarresurserna efter sameskolornas behov. Sameskolstyrelsen får hålla inne en viss del av de fastställda lärarresurserna för att kunna tillgodose oförutsedda behov som kan uppkomma vid någon sameskola under läsåret.

[S2]/r3/ Användning av lärarresurser

6 §  Sameskolstyrelsen bestämmer hur de lärarresurser som tilldelas en sameskola skall användas för dels den undervisning som eleverna skall ha enligt timplanen, dels övriga ändamål som anges i 2 § första stycket.

[S2]/r3/ Särskilda resurser för vissa ändamål

7 §  Skolöverstyrelsen skall tilldela sameskolstyrelsen särskilda resurser för

 1. utvecklingen av verksamheten vid sameskolorna i en omfattning som motsvarar fyra lärarveckotimmar för varje sameskola,
 2. kostnader för arvode till skolbibliotekarie samt uppdragstillägg till tillsynslärare och andra lönetillägg som betalas enligt skolavtalet (SA-S) för personal som avses i denna förordning,
 3. kostnader för nedsättning av undervisningsskyldigheten för tillsynslärare i en omfattning som beräknas till två lärarveckotimmar för varje tillsynslärare,
 4. kostnader för vikarier för lärare med undantag för dels kostnader i samband med verksamhet enligt punkt 1, dels kostnader för lärare vars undervisningsskyldighet har satts ned av någon annan anledning än som avses i punkt 1.

8 §  Sameskolstyrelsen får inom ramen för de resurser som avses i 7 §

 1. sätta ned undervisningsskyldigheten för lärare som får merarbete med utvecklingen av verksamheten,
 2. sätta ned undervisningsskyldigheten för lärare som genomgår utbildning,
 3. bevilja lärare behållna avlöningsförmåner i enlighet med skolavtalet (SA-S) vid tjänstledighet för studier,
 4. bevilja lärare resekostnadsersättning, traktamente och ersättning för logikostnad i enlighet med gällande kollektivavtal i samband med studier eller om det annars behövs för utvecklingen av verksamheten vid sameskolorna, och
 5. besluta om andra insatser som behövs för att utveckla verksamheten vid sameskolorna.

9 §  Tjänstledighet med lön utan avdrag för studier eller genomgång av utbildning i tjänsten får endast medges lärare för

 1. sådan utbildning och i den omfattning som anges för grundskolan i bilagan till förordningen (1982:608) om statsbidrag till lokal skolutveckling m. m.,
 2. annan utbildning som skolöverstyrelsen, efter ansökan av sameskolstyrelsen, godkänner.

[S2]/r3/ Övriga föreskrifter

10 §  Ansökan om resurser enligt denna förordning görs av sameskolstyrelsen.

[S2]Ansökan skall ha kommit in till skolöverstyrelsen senast den dag överstyrelsen bestämmer. Till ansökan skall fogas uppgift om antalet elever som avser att fullgöra skolplikten i sameskolan.

11 §  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

12 §  Skolöverstyrelsen får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Ändringar

Förordning (1989:640) om lärarresurser i sameskolan

Förarbeten
Prop. 1988/89:100
Ikraftträder
1989-07-01

Ändring, SFS 1991:1060

  Omfattning
  upph.