Upphävd författning

Kammarkollegiets föreskrifter (1989:672) om beräkning av pastoratens andelar i prästlönefondsfastigheter och boställsskog;

Departement
Kammarkollegiet
Utfärdad
1989-06-06
Ändring införd
SFS 1989:672
Ikraft
1989-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Beräkning av andelar i prästlönefondsfastigheter

1 §  Pastoratens andelar i en prästlönefondsfastighet skall bestämmas så, att de inbördes förhåller sig på samma sätt som pastoratens tillskott av medel för förvärvet förhåller sig till varandra.

2 §  Om medel ur en prästlönefond har tillskjutits efter förvärvet för att betala ett lån eller någon annan utgift som hänför sig till inköpet av prästlönefondsfastigheten, skall pastoratens andelar i fastigheten bestämmas på nytt.

3 §  När andelar skall bestämmas enligt 2 §, skall följande iakttas.

 1. Summan av de tidigare andelarna skall förhålla sig till summan av de nya andelarna på samma sätt som nettovärdet av prästlönefondsfastigheten omedelbart före det nya tillskottet förhåller sig till nettovärdet av det nya tillskottet.
 2. De andelar som grundas på tidigare tillskott skall förhålla sig till varandra på samma sätt som före det nya tillskottet.
 3. På de andelar som grundas på det nya tillskottet skall bestämmelsen i 1 § tillämpas.

4 §  Om delar av en prästlönefondsfastighet har förvärvats vid olika tillfällen och andelarna enligt 1 och 3 §§ inte är desamma i samtliga fastighetsdelar, skall andelarna räknas om så att varje pastorat får en enhetlig andel i hela fastigheten.

[S2]Vid omräkningen skall summan av andelarna i en fastighetsdel förhålla sig till summan av andelarna i en annan fastighetsdel på samma sätt som nettovärdet av fastighetsdelarna.

5 §  När ett sådant nettovärde som avses i 3 § eller 4 § andra stycket skall bestämmas, skall hänsyn tas till

 1. värdet av prästlönefondsfastigheten, beräknat enligt gällande normer för fastighetstaxering,
 2. värdet av tillgångar som härrör från driften av prästlönefondsfastigheter,
 3. värdet av övriga tillgångar samt de skulder och andra förpliktelser som hänför sig till prästlönefondsfastigheten eller driften av denna.

[S2]/r3/ Beräkning av andelar i boställsskog

6 §  I värdet av boställsskog inräknas värdet av

 • bostäder och andra byggnader på skogsmarken,
 • upplåtelse av skogsmark för annat ändamål än skogsavverkning eller rätt till fiske eller naturtillgång.

7 §  Pastoratets andel i boställsskog skall bestämmas så att den förhåller sig till samtliga andelar i sådan skog i stiftet på samma sätt som värdet av pastoratets skogsmark med växande skog och de övriga tillgångar som avses i 6 § förhåller sig till det sammanlagda värdet av motsvarande tillgångar för de pastorat i stiftet som har andel i boställsskog.

[S2]Värdet av de tillgångar som avses i första stycket skall beräknas per den 1 januari 1972 enligt då gällande normer för fastighetstaxering.

8 §  Varje pastorats andel i boställsskogen i stiftet skall bestämmas på nytt när ett pastorats innehav av boställsskog förändras genom

 1. köp, försäljning eller byte av jord,
 2. expropriation,
 3. fastighetsreglering eller liknande åtgärd som berör löneboställe eller del därav,
 4. dispositionsändring enligt 16--18 §§ lagen (1988:183) om förvaltningen av kyrklig jord beträffande löneboställe eller del därav. Detsamma gäller vid sådan annan värdebeständig rationalisering som bekostats av pastorat genom tillskott av medel ur pastorats prästlönefond eller på annat sätt.

9 §  När andelar i boställsskogen skall bestämmas på grund av köp av skogsmark, skall följande iakttas

 1. Summan av andelarna i stiftets boställsskog skall förhålla sig till andelarna i den nyköpta skogsmarken på samma sätt som nettovärdet av boställsskogen förhåller sig till värdet av den nyköpta skogsmarken med växande skog och de övriga tillgångar som avses i 5 §.
 2. De andelar som grundas på innehav av boställsskog före köpet skall inbördes förhålla sig oförändrade.

10 §  Vid bestämmande av nettovärde enligt 9 § skall 3 § tillämpas.

[S2]Sådant värde av nyköpt skogsmark med växande skog och vissa andra tillgångar som avses i 9 § skall bestämmas enligt de normer för fastighetstaxering som gällde före köpet.

11 §  När andelar i boställsskogen skall bestämmas på grund av försäljning av ett pastorats boställsskog eller någon del av denna skog, skall andel inte beräknas för det säljande pastoratet, om nettovärdet av den sålda boställsskogen uppgår till eller överstiger värdet av pastoratets andel av nettovärdet i boställsskogen i stiftet före försäljningen.

[S2]Vid bestämmande av andelar på grund av försäljning i annat fall än som avses i första stycket skall 9 och 10 §§ tillämpas.

12 §  När andelar skall bestämmas på grund av värdebeständig rationalisering, skall bestämmelserna i 9--11 §§ tillämpas. Därvid skall bestämmelserna om nyköpt skogsmark eller om nyköpt skogsmark med växande skog och andra tillgångar som avses i 6 § avse tillskottet från pastoratet.

[S2]/r3/ Gemensamma bestämmelser för andelsberäkning

13 §  Andel i prästlönefondsfastighet eller boställsskog bestäms av egendomsnämnden.

14 §  Om andelar i en prästlönefondsfastighet eller någon del av den eller i boställsskogen i stiftet skall bestämmas under löpande räkenskapsår med utgångspunkt i fastigheternas nettovärde, skall nettovärdet inte anses ha undergått andra förändringar efter utgången av föregående räkenskapsår än sådana som föranleder omräkning av andelstal.

15 §  Värdet av tillgångar i kronor skall avrundas till tal som är jämnt delbart med 1 000. Krontal under 500 avrundas nedåt och annat krontal uppåt.

16 §  Om ett pastorats andel i en prästlönefondsfastighet eller i boställsskogen i stiftet ändras under löpande räkenskapsår, får pastoratets andel i vinsten eller förlusten på förvaltningen bestämmas efter vad som är skäligt inom ramen för den högsta och den lägsta andel som pastoratet under räkenskapsåret haft i prästlönefondsfastigheten eller i boställsskogen.

Ändringar

Kammarkollegiets föreskrifter (1989:672) om beräkning av pastoratens andelar i prästlönefondsfastigheter och boställsskog

Ikraftträder
1989-07-01

Ändring, SFS 1994:1467

  Omfattning
  upph.