Upphävd författning

Förordning (1989:854) om försäkringsmäklare

Departement
Finansdepartementet FÖ
Utfärdad
1989-11-09
Ändring införd
SFS 1989:854 i lydelse enligt SFS 2001:1011
Ikraft
1990-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Ansökan

1 §  Ansökan om registrering av försäkringsmäklare skall göras skriftligen hos Finansinspektionen (registreringsmyndigheten). Förordning (2001:1011).

2 §  En ansökan av en juridisk person skall innehålla uppgift om sökandens firma, organisationsnummer, adress och telefonnummer samt om namn och personnummer för de fysiska personer som skall förmedla försäkringar för den juridiska personen.

[S2]I ansökan skall också anges för vilket eller vilka slag av försäkring som registrering söks.

3 §  Till en ansökan enligt 2 § skall fogas

 1. registreringsbevis för sökanden,
 2. utredning som behövs för att klarlägga att sökanden är oberoende av försäkringsgivarintressen, och
 3. bevis om att sökanden har sådan försäkring för skadeståndsskyldighet som avses i 4 § 1 lagen (1989:508) om försäkringsmäklare.

[S2]Bevis enligt första stycket 1 får inte vara äldre än tre månader när ansökan ges in.

4 §  En ansökan av en fysisk person skall innehålla uppgift om sökandens namn, personnummer, adress och telefonnummer.

[S2]I ansökan skall också anges för vilket eller vilka slag av försäkring som registrering söks.

[S3]Om sökanden skall förmedla försäkringar för en juridisk person, som är registrerad som försäkringsmäklare eller som har ansökt om sådan registrering, skall uppgift lämnas om den juridiska personens firma, organisationsnummer, adress och telefonnummer. Om sökanden inte skall förmedla försäkringar uteslutande för den juridiska personen, skall det uppges.

5 §  Till en ansökan enligt 4 § skall fogas

 1. bevis om att sökanden inte är underårig, i konkurs eller underkastad näringsförbud eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,
 2. utredning som behövs för att klarlägga att sökanden är oberoende av försäkringsgivarintressen,
 3. bevis om att sökanden har sådan försäkring för skadeståndsskyldighet som avses i 5 § första stycket 2 lagen (1989:508) om försäkringsmäklare, om sådan försäkring krävs enligt den paragrafen, och
 4. bevis om att sökanden har sådan utbildning eller kunskap som avses i 5 § första stycket 4 lagen om försäkringsmäklare.

[S2]Bevis enligt första stycket 1 får inte vara äldre än tre månader när ansökan ges in. FÖrordning (1995:792).

Försäkringsmäklarregister

5 a §  Registrering av försäkringsmäklare görs i ett försäkringsmäklarregister. Registret förs med hjälp av automatiserad behandling. Registreringsmyndigheten är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (1998:204) för den behandling av personuppgifter som sker i registret.

[S2]Registret skall hållas tillgängligt hos registreringsmyndigheten. Förordning (2001:1011).

5 b §  Försäkringsmäklarregistret skall ge offentlighet åt den information som ingår i registret.

[S2]I fråga om personuppgifter skall registret ha till ändamål att tillhandahålla uppgifter för

 1. den tillsyn som Finansinspektionen enligt lagen (1989:508) om försäkringsmäklare utövar över försäkringsmäklare och
 2. information till allmänheten om juridiska och fysiska personer som registrerats i försäkringsmäklarregistret. Förordning (2001:1011).

5 c §  Registreringsmyndigheten skall se till att det inte uppkommer något otillbörligt intrång i registrerades personliga integritet eller några risker från säkerhetssynpunkt. För dessa syften får myndigheten i enskilda fall ställa upp villkor för behandlingen av personuppgifter. Förordning (2001:1011).

5 d §  Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och om skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna förordning. Förordning (2001:1011).

5 e §  Att beslut om rättelse eller om avslag på ansökan om information enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol följer av 22 a § förvaltningslagen (1986:223). Förordning (2001:1011).

Försäkring för skadeståndsskyldighet

6 §  Sådana försäkringar som avses i 4 § 2 och 5 § första stycket 3 lagen (19 89:508) om försäkringsmäklare skall tecknas hos försäkringsgivare som har tillstånd att driva försäkringsrörelse i Sverige eller som har tillstånd att driva sådan rörelse i någon av de stater som Finansinspektionen anger i föreskrifter. Inspektionen får i enskilda fall medge att försäkringen tecknas hos annan försäkringsgivare.

[S2]Försäkringsvillkoren skall innebära att

 1. försäkringsskyddet gäller för skada som har orsakats under den tid då försäkringen har varit i kraft,
 2. den skadelidande får rikta krav på ersättning enligt försäkringsavtalet direkt mot försäkringsgivaren, i den mån han inte har fått ersättning av den försäkrade,
 3. ersättningen skall betalas ut till den skadelidande utan avdrag för självrisk,
 4. försäkringsskyddet kan upphöra tidigast en månad efter det att Finansinspektionen har underrättats om upphörandet, och
 5. försäkringsskyddet i övrigt är tillfredsställande i de avseenden som är av betydelse för den skadelidandes rätt.

[S3]Den högsta ersättning som kan utgå vid ett skadefall skall motsvara minst 200 gå nger det basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring som gällde när den skadelidande fick kännedom om skadan. Den högsta ersättning som sammanlagt kan utgå under ett år skall för varje påbörjat tiotal mäklare som omfattas av försäkringen motsvara minst 2 000 gånger det basbelopp som gäller för det året. Den högsta ersättning som kan utgå under ett år behöver dock inte motsvara mer än 6 000 basbelopp för varje juridisk person som omfattas av försäkringen.

[S4]Om det är påkallat med hänsyn till inriktningen och omfattningen av den verksamhet som omfattas av försäkringen, får Finansinspektionen bestämma högre försäkringsbelopp än som sägs i tredje stycket.

[S5]I fråga om verksamhet som avser förmedling av skadeförsäkringar till näringsidkare med fler än tio årsanställda får Finansinspektionen föreskriva avvikelser frå n bestämmelserna i andra och tredje styckena. Förordning (1992:1549).

Utbildning

7 §  Om inte Finansinspektionen i det särskilda fallet bestämmer annat, skall den utbildning som avses i 5 § första stycket 4 lagen (1989:508) om försäkringsmäklare uppfylla de krav som allmänt ställs på utbildning för fälttjänstemän i försäkringsbolag.

[S2]Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om vad som krävs för att den som varit verksam som försäkringsmäklare i annat land skall kunna registreras som försäkringsmäklare utan att ha sådan utbildning som avses i första stycket. Förordning (1995:792).

Övriga bestämmelser

8 §  Försäkringsmäklaren skall utan dröjsmål anmäla till Finans- inspektionen om det sker förändringar i de förhållanden som avses i

8 a §  Finansinspektionen skall fastställa formulär som avses i 12 § lagen (1989:508) om försäkringsmäklare. Förordning (1993:1438).

9 §  Om en försäkringsmäklare anmäler att han har upphört med sin verksamhet eller Finansinspektionen återkallar registreringen, skall inspektionen avföra mäklaren ur registret. Förordning (1993:1438).

10 §  Finansinspektionen får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen (1989:508) om försäkringsmäklare. Förordning (1993:1438).

Ändringar

Förordning (1989:854) om försäkringsmäklare

  Ikraftträder
  1990-01-01

Förordning (1990:979) om ändring i förordningen (1989:854) om försäkringsmäklare

  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1990-11-13

Förordning (1992:1549) om ändring i förordningen (1989:854) om försäkringsmäklare

  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1993:1438) om ändring i förordningen (1989:854) om försäkringsmäklare

  Omfattning
  ändr. 1, 7, 8, 9, 10 §§; ny 8 a §
  CELEX-nr
  390L0619
  Ikraftträder
  1994-01-01

Ändring, SFS 1993:1646

  Omfattning
  ikrafttr. av 1993:1438

Förordning (1995:792) om ändring i förordningen (1989:854) om försäkringsmäklare

  Omfattning
  ändr. 5, 7 §§
  CELEX-nr
  377L0092
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (2001:1011) om ändring i förordningen (1989:854) om försäkringsmäklare

Omfattning
ändr. 1 §; nya 5 a, 5 b, 5 c, 5 d, 5 e §§, rubr. närmast före 5 a §
Ikraftträder
2002-01-01

Ändring, SFS 2005:411

Omfattning
upph.