Lag (1989:894) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Zimbabwe

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1989-11-23
Ändring införd
SFS 1989:894 i lydelse enligt SFS 2011:1337
Ikraft
1991-02-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Övrigt
Bilagan finns inte med här.

1 §  Det avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande skatter på inkomst och realisationsvinst som Sverige och Zimbabwe undertecknade den 10 mars 1989 skall gälla för Sveriges del. Avtalets innehåll framgår av bilaga till denna lag.

2 §  Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga.

3 §  Om en person anser att det vidtagits någon åtgärd som för honom medfört eller kommer att medföra en beskattning som strider mot bestämmelserna i avtalet, kan han ansöka om rättelse enligt artikel 25 punkt 1 i avtalet.

4 § Har upphävts genom lag (2011:1337).

Ändringar

Lag (1989:894) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Zimbabwe

Förarbeten
Prop. 1988/89:146
Ikraftträder
1991-02-01

Lag (2011:1337) om ändring i lagen (1989:894) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Zimbabwe

Förarbeten
Rskr. 2011/12:29, Prop. 2010/11:166, Bet. 2011/12:SkU4
Omfattning
upph. 4 §
Ikraftträder
2012-01-01