Upphävd författning

Förordning (1990:1110) med instruktion för Nämnden för Rh-anpassad utbildning

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1990-11-29
Ändring införd
SFS 1990:1110 i lydelse enligt SFS 2007:947
Ikraft
1991-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Nämnden för Rh-anpassad utbildning har till uppgift att pröva frågor om intagning till Rh-anpassad utbildning vid vissa gymnasieskolor och andra frågor om rätt till sådan utbildning enligt 5 kap. 28 § skollagen (1985:1100). Förordning (1991:1410).

2 §  Nämnden skall ha minst sju och högst elva ledamöter. I nämnden skall finnas bl.a. företrädare för gymnasieskolan och grundskolan samt för personer med rörelsehinder. Ordförande och övriga ledamöter utses av Specialpedagogiska institutet för en bestämd tid. Nämnden utser inom sig en vice ordförande. Förordning (2001:287).

Organisation

3 §  Nämnden får för kansligöromål anlita det kansli som hör till Socialstyrelsens institut för särskilt utbildningsstöd. Förordning (2005:1076).

4 § Har upphävts genom förordning (2007:947).
5 § Har upphävts genom förordning (2007:947).

Ärendenas handläggning

6 §  Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

[S2]När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

7 §  Om ett ärende är så brådskande att nämnden inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

[S2]Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden ensam avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med nämnden.

8 §  Nämnden får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till ordföranden att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av nämnden.

9 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 8 § inte behöver föredras.

[S2]Förordnanden

10 § har upphävts genom förordning (2001:287).

Överklaganden

11 §  Bestämmelser om överklagande av nämndens beslut finns i 5 kap. 30 § skollagen (1985:1100).

[S2]I övrigt får nämndens beslut inte överklagas. Förordning (1991:1410).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1990:1110) med instruktion för Nämnden för Rh-anpassad utbildning

  Ikraftträder
  1991-01-01

Förordning (1991:1410) om ändring i förordningen (1990:1110) med instruktion för nämnden för Rh-anpassad utbildning

  Omfattning
  ändr. 1, 2, 10, 11 §§
  Ikraftträder
  1991-12-01

Förordning (1996:550) om ändring i förordningen (1990:1110) med instruktion för Nämnden för Rh-anpassad utbildning

  Omfattning
  ändr. 4, 5 §§
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (1996:1539) om ändring i förordningen (1990:1110) med instruktion för Nämnden för Rh-anpassad utbildning

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (2000:223) om ändring i förordningen (1990:1110) med instruktion för Nämnden för Rh-anpassad utbildning

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2000-07-01

Förordning (2001:287) om ändring i förordningen (1990:1110) med instruktion för Nämnden för Rh-anpassad utbildning

Omfattning
upph. 10 §; ändr. 2 §
Ikraftträder
2001-07-01

Förordning (2005:1076) om ändring i förordningen (1990:1110) med instruktion för Nämnden för Rh-anpassad utbildning

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2007:947) om ändring i förordningen (1990:1110) med instruktion för Nämnden för Rh-anpassad utbildning

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.
 2. Nämnden för Rh-anpassad utbildning ska fortfarande ha det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 6, 7, 9, 13 och 15 §§ i den upphävda verksförordningen (1995:1322). Vidare ska 18, 26-29 och 31 §§verksförordningen fortfarande gälla för nämnden.
Omfattning
upph. 4, 5 §§, rubr. närmast före 4 §
Ikraftträder
2008-01-01

Ändring, SFS 2008:390

Omfattning
upph.