Upphävd författning

Förordning (1990:1235) om kommunala föreskrifter om tillfällig försäljning

Departement
Landsbygdsdepartementet
Utfärdad
1990-12-06
Ändring införd
SFS 1990:1235
Ikraft
1991-04-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Kommunerna får meddela föreskrifter om tillståndskrav enligt 3 § lagen (1990:1183) om tillfällig försäljning.

2 §  En kommuns föreskrifter enligt 1 § skall på kommunens bekostnad kungöras i länets författningssamling så snart det kan ske.

[S2]Föreskrifterna skall genom kommunens försorg anslås och föras in i minst en ortstidning.

3 §  Kommunen skall se till att tryckta exemplar av föreskrifterna finns tillgängliga för allmänheten.

4 §  Kommunen skall sända ett tryckt exemplar av föreskrifterna till konsumentverket.

Ändringar

Förordning (1990:1235) om kommunala föreskrifter om tillfällig försäljning

Ikraftträder
1991-04-01

Förordning (2012:233) om upphävande av förordningen (1990:1235) om kommunala föreskrifter om tillfällig försäljning

Förarbeten
Rskr. 2011/12:185, Prop. 2011/12:46, Bet. 2011/12:CU20
Omfattning
upph.