Upphävd författning

Lag (1990:1183) om tillfällig försäljning

Departement
Justitiedepartementet KO
Utfärdad
1990-12-06
Ändring införd
SFS 1990:1183 i lydelse enligt SFS 2009:1089
Ikraft
1991-04-01
Upphäver
Lag (1975:985) om tillfällig handel
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Rättelseblad 2005:63 har iakttagits.

Lagens tillämpningsområde

1 §  Denna lag gäller när en näringsidkare yrkesmässigt säljer varor till konsumenter. Den skall dock inte tillämpas vid försäljning som bedrivs stadigvarande från ett fast tillverknings- eller försäljningsställe eller i omedelbar anslutning till näringsidkarens fasta tillverknings- eller försäljningsställe.

Informationsskyldighet

2 §  Vid försäljning som omfattas av denna lag skall genom en väl synlig skylt eller på något annat verksamt sätt lämnas upplysning om näringsidkarens namn, postadress och telefonnummer.

[S2]Om det pris som konsumenten sammanlagt skall betala överstiger 300 kronor, skall informationen dessutom lämnas skriftligen till konsumenten.

[S3]Denna paragraf gäller inte vid sådan försäljning som omfattas av distans- och hemförsäljningslagen (2005:59). Lag (2005:63).

Prop. 2004/05:13: Paragrafens första och andra stycke innehåller regler om näringsidkarens informationsplikt vid all s.k. tillfällighetshandel, oavsett om den bedrivs i lokaler eller liknande utrymmen som utnyttjas vid enstaka tillfällen eller för kortare tid, från försäljningsstånd, fordon eller andra anordningar som har ställts upp utomhus eller genom kringföring. Bestämmelserna gäller även vid torghandel, marknadshandel samt handel som sker på mässa eller liknande (se <a href="https://lagen.nu/prop/1990/91:17#sid17" ...

2 a §  Bestämmelsen om informationsskyldighet i 2 § andra stycket tillämpas inte i fråga om en tjänst som tillhandahålls av en näringsidkare som är etablerad i en annan stat än Sverige inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Lag (2009:1089).

Prop. 2008/09:187: I paragrafen, som är ny, anges att informationskravet i 2 § andra stycket inte tillämpas i fråga om en tjänst som tillhandahålls av en näringsidkare som är etablerad i en annan stat än Sverige inom EES.

Bakgrunden och innebörden av bestämmelsen har behandlats i avsnitt 9.2.

Föreskrifter om tillståndskrav

3 §  Om det behövs med hänsyn till varuförsörjningen i ett område, får regeringen i en förordning föreskriva att försäljning i området av kläder, skor eller sådana livsmedel eller snus- och tuggtobaksprodukter som inte är avsedda för förtäring på stället får ske bara efter särskilt tillstånd av den kommun där området ligger. Sådana föreskrifter skall begränsas på sätt som framgår av 5 §.

[S2]Regeringen får överlåta åt kommunerna att meddela föreskrifter som avses i första stycket. Lag (2006:822).

Prop. 2005/06:128: Med anledning av att den nya livsmedelsdefinitionen i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 till skillnad från definitionen i den nuvarande livsmedelslagen (1971:511) inte innefattar snus och tuggtobak görs ett tillägg i paragrafen som innebär att det uttryckligen anges att bestämmelsen innefattar snus och tuggtobak.

4 §  I 3 § avses med

[S2]livsmedel: varor som avses i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet,

[S3]kläder: varor som avses i 61 eller 62 kap. i bilaga 1 till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan,

[S4]skor: varor som avses i 64 kap. i bilaga 1 till rådets förordning (EEG) nr 2658/87. Lag (2006:822).

Prop. 2005/06:128: Med anledning av att den nuvarande livsmedelslagen (1971:511) upphävs byts den nuvarande hänvisningen i paragrafens första stycke till livsmedelslagens definition av begreppet livsmedel ut mot en hänvisning till definitionen av livsmedel i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002.

En ytterligare nyhet är att hänvisningen ...

5 §  Föreskrifter enligt 3 § får meddelas bara i fråga om försäljning som sker

 • i en lokal eller ett liknande utrymme som näringsidkaren utnyttjar vid enstaka tillfällen eller för en kortare tid, eller
 • från ett fordon som huvudsakligen är inrättat för försäljning eller transport av varor.

[S2]Föreskrifterna får dock inte avse försäljning

 • inom en lokal där någon annan näringsidkare bedriver stadigvarande försäljning,
 • från ett fordon som har ställts upp efter tillstånd enligt 3 kap. 1 § ordningslagen (1993:1617) eller på ett salutorg eller någon liknande plats som kommunen har upplåtit till allmän försäljningsplats, eller
 • vid allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar som avses i 2 kap.1--3 §§ordningslagen. Lag (1993:1627).

Tillstånd

6 §  Frågor om tillstånd prövas av den kommunala nämnd som kommunfullmäktige bestämmer.

7 §  Tillstånd skall lämnas, om försäljningen inte kan väntas medföra någon störning av betydelse för varuförsörjningen inom området.

8 §  Tillstånd ges för ett bestämt tillfälle eller för en viss tid, högst tre år i sänder.

[S2]Ett tillstånd får förenas med villkor.

9 §  Ett tillstånd får återkallas, om en föreskrift i denna lag eller en föreskrift eller ett villkor som har meddelats med stöd av lagen i något väsentligt avseende har satts åsido.

10 §  Den kommunala nämnd som avses i 6 § skall utfärda bevis om meddelat tillstånd.

[S2]Tillståndsbeviset i original eller kopia skall föras med vid försäljningen.

Straff

11 §  Till penningböter skall den dömas som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 2 § eller 10 § andra stycket.

[S2]Till böter skall den dömas som uppsåtligen eller av oaktsamhet

 1. bedriver försäljning utan föreskrivet tillstånd, eller
 2. bryter mot villkor som har ställts upp med stöd av 8 § andra stycket.

[S3]I ringa fall skall inte dömas till ansvar. Lag (1991:317).

12 §  Näringsidkaren ansvarar för en sådan gärning som avses i 11 §, om den har begåtts i hans rörelse och han har haft eller borde ha haft vetskap om gärningen.

Överklagande m.m.

13 §  En kommunal nämnds beslut i ärenden om tillstånd enligt denna lag får överklagas hos länsstyrelsen.

[S2]Länsstyrelsens beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (1995:1719).

14 §  Beslut i ärenden om tillstånd skall gälla omedelbart, om inte något annat föreskrivs i samband med beslutet.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1990:1183) om tillfällig försäljning

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 april 1991, då lagen (1975:985) om tillfällig handel skall upphöra att gälla.
  2. Sådana tillstånd för försäljning av kläder, skor eller livsmedel som har meddelats enligt den upphävda lagen gäller fortfarande. I fråga om sådana tillstånd skall föreskrifterna i den lagen tillämpas.
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:17
  Ikraftträder
  1991-04-01

Lag (1991:317) om ändring i lagen (1990:1183) om tillfällig försäljning

Lag (1993:1627) om ändring i lagen (1990:1183) om tillfällig försäljning

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:1, Prop. 1992/93:210, Bet. 1993/94:JuU1
  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1994-04-01

Lag (1995:1719) om ändring i lagen (1990:1183) om tillfällig försäljning

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1996 men tillämpas inte i de fall där det första beslutet i ärendet fattats dessförinnan.
Förarbeten
Rskr. 1995/96:55, Prop. 1995/96:22, Bet. 1995/96:JuU7
Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
1996-05-01

Lag (2005:63) om ändring i lagen (1990:1183) om tillfällig försäljning

Förarbeten
Rskr. 2004/05:161, Prop. 2004/05:13, Bet. 2004/05:LU5
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2005-04-01

Lag (2006:822) om ändring i lagen (1990:1183) om tillfällig försäljning

Förarbeten
Rskr. 2005/06:357, Prop. 2005/06:128, Bet. 2005/06:MJU23
Omfattning
ändr. 3, 4 §§
CELEX-nr
32002R0178
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2009:1089) om ändring i lagen (1990:1183) om tillfällig försäljning

Förarbeten
Rskr. 2009/10:18, Prop. 2008/09:187, Bet. 2009/10:NU6
Omfattning
ny 2 a §
CELEX-nr
32006L0123
Ikraftträder
2009-12-27

Lag (2012:232) om upphävande av lagen (1990:1183) om tillfällig försäljning

Förarbeten
Rskr. 2011/12:185, Prop. 2011/12:46, Bet. 2011/12:CU20
Omfattning
upph.