Försäkringsinspektionens Tillkännagivande (1990:1535) om ändring av vissa skadelivräntor

Departement
Försäkringsinspektionen
Utfärdad
1990-12-18
Ändring införd
SFS 1990:1535
Ikraft
1991-02-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-03-01
 1. Livräntor föranledda av händelser som inträffat före utgången av år 1973.
  1. En trafiklivränta ökas med ytterligare indextillägg om 8 % (jfr SFS 1967:663 och 1967:666).
  2. En skadelivränta som utgår av statsmedel ökas med ytterligare indextillägg om 8 % (jfr SFS 1971:14).
  3. Annan ansvarslivränta än de ovan nämnda ökas med ytterligare indextillägg om 5 % (jfr SFS 1973:214).
Under 1 a--c angivna indextillägg skall utgå till livräntor som fastställts före den 1 februari 1991.
 1. Livräntor föranledda av händelser som inträffat efter utgången av år 1973.
En skadeståndslivränta ökas med 5 %. Ändringen avser alla livräntor enligt lagen (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor, vilka fastställts före den 1 februari 1991. Vidare avses livräntor enligt samma lag, vilka genom dom fastställts senare, om första domstols dom i målet meddelats före nämnda dag.
Enligt 9 § trafikskadelagen (1975:1410) har det som sägs ovan tillämpning även ifråga om trafikskadeersättning i form av livränta.

Ändringar

Försäkringsinspektionens Tillkännagivande (1990:1535) om ändring av vissa skadelivräntor

  Ikraftträder
  1991-02-01