Upphävd författning

Riksåklagarens beslut (1990:250) om ordningsbot för vissa brott;

Departement
Utfärdad
1990-03-05
Ändring införd
SFS 1990:250
Ikraft
1990-10-01
Upphäver
Riksåklagarens Beslut (1981:716) om ordningsbot för vissa brott
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Bilaga 1 finns inte med här. Bilagan har ändrats genom SFS 1991:94. Rättelseblad SFS1990:250 har iakttagits.
Med stöd av 48 kap. 14 § 2 och 3 st. rättegångsbalken föreskriver riksåklagaren följande.
Ordningsbot skall utgå för de brott som finns upptagna i bilagda förteckning med belopp som framgår av förteckningen. Ordningsbot som anges i förteckningen gäller även om brottet genom författningsändring, som ej innebär ändring i sak, upptas i annat författningsrum än som anges i förteckningen.
Ordningsbot för flera brott m. m.
Om ordningsbot skall fastställas gemensamt för flera brott, skall den högsta boten ökas med 50 % av den sammanlagda boten för övriga brott. Överstiger den sålunda beräknade ordningsboten 1 600 kronor, får föreläggande inte utfärdas. Samma grunder för beräkning av boten skall tillämpas vid åläggande av ordningsbot för brukande av fordon som i mer än ett avseende har brister i fråga om beskaffenhet, utrustning eller skyltar, oavsett om ett eller flera brott föreligger.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Riksåklagarens beslut (1990:250) om ordningsbot för vissa brott

Övergångsbestämmelse

Detta beslut träder i kraft den 1 oktober 1990 då riksåklagarens beslut 1981:716 om ordningsbot för vissa brott skall upphöra att gälla. I fråga om förseelse som har skett före nämnda dag skall dock tidigare fastställda belopp tillämpas.
Ikraftträder
1990-10-01

Riksåklagarens Beslut (1991:94) om ändring i beslutet (1990:250) om ordningsbot för vissa brott

  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1991-03-01

Ändring, SFS 1991:2047

  Omfattning
  upph.