Upphävd författning

Riksåklagarens beslut (1981:716) om ordningsbot för vissa brott

Departement
Justitiedepartementet F2
Utfärdad
1981-05-08
Ändring införd
SFS 1981:716
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Riksåklagaren förordnar med ändring av beslutet den 8 maj 1981 om ordningsbot för vissa brott att vad som där föreskrivits om ordningsbot i följande fall skall upphöra att gälla:
ordningsbot när motorcykels och sidvagns sammanlagda tjänstevikt överstiger 400 kg enligt 16 § och 106 eller 108 § fordonskungörelsen (1972:595),
ordningsbot när baklykta eller reflexanordning på cykelkärra dragen av moped saknas, är ur funktion eller bristfällig vid färd under mörker enligt 17 § och 106 eller 108 § fordonskungörelsen,
ordningsbot när lykta eller reflexanordning baktill på cykelkärra saknas, är ur funktion eller bristfällig vid färd under mörker enligt 30 § och 106 eller 108 § fordonskungörelsen,
ordningsbot vid överträdelse av föreskrifterna om befordrande av gods med cykel eller moped och därtill kopplat fordon enligt 129--131 §§ och 164 § 1 st.vägtrafikkungörelsen (1972:603), samt
ordningsbot vid stannande eller parkering i cykelfält enligt 72 § 9 och 164 §vägtrafikkungörelsen.
Riksåklagaren förordnar vidare om den ändring av beslutet som framgår av förteckningen nedan.

Värnpliktslagen (1941:967)

Utan laga förfall utebli från militär inskrivningsförrättning 36 § 300 kr.
Underlåtenhet att anmäla laga förfall för utevaro vid inskrivningsförrätt ning 18 och 36 §§ 200 kr.
Underlåtenhet av inskriven värnpliktig att vidtaga sådan åtgärd att postförsändelse från militär myndighet kunnat komma honom tillhanda utan dröjsmål 34 § och 37 § första stycket 200 kr.
Lagen (1960:418) om straff för varusmuggling
A. Varusmuggling, ringa brott Införsel av tull- eller avgiftspliktig vara (spritdrycker, vin, starköl, cigaretter, cigariller eller cigarrer) utan tillkännagivande hos vederbörlig myndighet 2 § Se följande tabell
B. Försök till varusmuggling som anges under A 2 och 8 §§ samt 23 kap. 1 § Brb Se följande tabell
Tabell för beräkning av ordningsbot
Tabellen inte med här.
Omfattar brottet mer än ett av de i tabellen upptagna varuslagen skall ordningsboten bestämmas genom att de för varje varuslag angivna beloppen adderas förutsatt att summan därvid ej blir större än 800 kronor. Se i övrigt följande anmärkningar.
Anm.
1 Förverkande enligt 9 § lagen om straff för varusmuggling av smuggelgodset samt emballage och kärl vari det förvaras skall samtidigt föreläggas den misstänkte till godkännande.
2 Föreläggande av ordningsbot får utfärdas endast om den misstänkte är att anse som resande eller anställd på transportmedel enligt kungörelsen (1966:400) om rätt för resande m.fl. att införa varor tull- och skattefritt.
3 Målet skall överlämnas till åklagaren om
 1. beräknat ordningsbotsbelopp överstiger 800 kronor,
 2. förverkande bedöms som uppenbart obilligt eller fråga uppkommer om värdeförverkande eller förverkande av hjälpmedel enligt 10§ lagen om straff för varusmuggling. Riksåklagarens beslut (1985:306).
Lagen (1966:413) om vapenfri tjänst
Underlåtenhet av vapenfri tjänstepliktig att efter adressförändring vid taga sådan åtgärd att postförsändelse från arbetsmarknadsstyrelsen eller myndighet hos vilken han tjänstgör kunnat komma honom till handa utan dröjsmål9 § första stycket och 17 § första stycket200 kr
Fordonskungörelsen (1972:595)
Fordons beskaffenhet och utrustning
Anm. Enligt kungörelsen (1972:605) om införande av ny vägtrafiklagstiftning gäller vissa bestämmelser i fordonskungörelsen om fordons beskaffenhet och utrustning endast i fråga om fordon från och med viss angiven årsmodell.
Gemensamma bestämmelser för alla slag av fordon
Fordon utrustat med lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller vitt ljus bakåt33 § och 106 eller 108 §
moped, cykel och sparkstötting annat fordon100 kr 200 kr
Fordon utrustat med anordning som vid beslytning kan återkasta rött ljus framåt moped, cykel och sparkstötting annat fordon-"- 100 kr 200 kr
Fordon utrustat med anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt moped och cykel annat fordon (dock ej sparkstötting)100 kr 200 kr
Fordon försett med anordning som förbjudits av statens trafiksäkerhetsverk103 § och 106 eller 108 §200 kr
Användande i fordon av anordning som ej är av godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt103 § och 106 eller 108 §200 kr
Gemensamma bestämmelser för motorfordon, traktor, motorredskap och släpfordon
Anordning till skydd mot slirning ej så beskaffad att vägen inte skadas10 § alt. jämte 300 kr 19 eller 21 § samt 106 eller 108 §
Särskilda bestämmelser för bil
Avgasrör saknas, bristfälligt eller ej anordnat på föreskrivet sätt11 § och 106 eller 108 §300 kr
Backningsanordning saknas eller ur funktion150 kr
Backspegelutrustning saknas, ofullständig eller bristfällig150 kr
Bilbältesutrustning saknas, utan upp rullningsdon eller bristfällig (personbil och lätt lastbil)300 kr
Färdbroms ej effektiv600 kr
Parkeringsbroms ej effektiv300 kr
Defroster saknas eller ej effektiv150 kr
Däck, medar eller band av ej godkänt slag300 kr
Däck bristfälliga
1. däck med hål, skåra eller annan skada, som blottlägger däckets armering, eller däck som visar tecken på brott eller separation 2. däck med otillräckligt profildjup 3. något men ej alla däck dubbade (personbil, lätt lastbil och lätt buss)600 kr 400 kr 300 kr
Dubbade däck under otillåten tid300 kr
Eldsläckningsanordning saknas eller av ej godkänd typ (buss och gengas driven person- eller lastbil)200 kr
Hastighetsmätare saknas eller ur funktion200 kr
Identifieringsmärkning saknas eller felaktig100 kr
Kopplingsanordning för släpfordon bristfällig600 kr
Körriktningsvisare saknas, ur funktion eller bristfälliga300 kr
Ljuddämpare saknas eller ej effektiv300 kr
Ljudsignalanordning saknas, ur funktion eller bristfällig200 kr
Lyktor baktill saknas, ur funktion eller bristfälliga
baklyktor
1. båda saknas eller ur funktion vid färd under mörker på obelyst eller otillfredsställande belyst väg 2. fel i andra fall300 kr 150 kr
skyltlykta stopplyktor 1. båda stopplyktorna 2. en av stopplyktorna100 kr 300 kr 150 kr
Lyktor eller strålkastare framtill saknas, ur funktion eller bristfälliga A.vid färd under mörker eller dimma
1. på obelyst eller otillfredsställande belyst väg, båda strålkastarna saknas eller ur funktion men parkeringsljus eller annat dock ej tillfredsställande ljus tänt framtill600 kr
Anm.Då belysning framtill helt saknas under mörker eller dimma, skall målet överlämnas till åklagaren.
2. på obelyst eller otillfredsställande belyst väg, båda strålkastarna saknas eller ur funktion men tillfredsställande annan belysning (hjälpstrålkastare) utan erforderlig avbländningsanordning tänd400 kr
3. på obelyst eller otillfredsställande belyst väg, ena strålkastaren saknas eller ur funktion400 kr
4. på tillfredsställande belyst väg, båda strålkastarna saknas eller ur funktion400 kr
5. all annan belysning än helljus ur funktion400 kr
6. all annan belysning än halvljus ur funktion150 kr
B. fel i andra fall150 kr
Lyktor på sidan (sidomarkeringslyktor) på buss eller lastbil, vars längd överstiger sex meter, saknas, ur funktion eller bristfälliga
1. vid färd under mörker300 kr
2. i andra fall150 kr
Reflexanordningar baktill
1. båda saknas eller bristfälliga150 kr
2. en saknas eller bristfällig100 kr
Reflexanordningar på sidan på buss eller lastbil, vars längd överstiger sex meter, saknas eller bristfälliga150 kr
Besiktningsskylt på buss eller lastbil saknas eller falaktig100 kr
Strålkastarrengörare saknas eller bristfälliga150 kr
Styrinrättning ej effektiv600 kr
Stänkskydd saknas eller bristfälliga150 kr
Underkörningsskydd på tung lastbil saknas eller bristfälligt300 kr
Varningstriangel saknas vid färd150 kr
Vindruta saknas300 kr
Vindrutespolare saknas eller ej effektiv200 kr
Vindrutetorkare saknas eller ej effektiv200 kr
Särskilda bestämmelser för motorcykel
Avgasrör saknas, bristfälligt eller ej anordnat på föreskrivet sätt14 § och 106 eller 108 §300 kr
Backspegelutrustning saknas, ofullständig eller bristfällig på trehjulig motorcykel med förarhytt eller slutet karosseri100 kr
Färdbroms ej effektiv400 kr
Parkeringsbroms på trehjulig motor cykel eller motorcykel med sidvagn ej effektiv150 kr
Däck eller medar av ej godkänt slag150 kr
Däck bristfälliga
1. däck med hål, skåra eller annan skada, som blottlägger däckets armering, eller däck som visar tecken på brott eller separation300 kr
2. däck med otillräckligt profildjup200 kr
Dubbade däck under otillåten tid150 kr
Hastighetsmätare saknas eller ur funktion200 kr
Identifieringsmärkning saknas eller felaktig100 kr
Körriktningsvisare saknas, ur funktion eller bristfälliga150 kr
Ljuddämpare saknas eller ej effektiv300 kr
Ljudsignalanordning saknas, ur funktion eller bristfällig200 kr
Lyktor baktill saknas, ur funktion eller bristfälliga
skyltlykta A. motorcykel med ett hjul baktill baklykta 1. saknas eller ur funktion vid färd under mörker på obeyst eller otillfredställande belyst väg 2. fel i andra fall stopplykta B. motorcykel med två hjul baktill baklyktor 1. båda saknas eller ur funktion vid färd under mörker på obelyst eller otillfredsställande belyst väg 2. fel i andra fall stopplyktor 1. båda stopplyktorna 2. en av stopplyktorna100 kr 300 kr 150 kr 300 kr 300 kr 150 kr 300 kr 150 kr
Lyktor eller strålkastare framtill på motorcykel med två hjul framtill saknas ur funktion eller bristfälliga
A. vid färd under mörker eller dimma
1. på obelyst eller otillfredsställande belyst väg, båda strålkastarna saknas eller ur funktion men parkeringsljus eller annat dock ej tillfredsställande ljus tänt framtill600 kr
Anm.Då belysning framtill helt saknas under mörker eller dimma, skall målet överlämnas till åklagaren.
2. på obelyst eller otillfredsställande belyst väg, båda strålkastarna saknas eller ur funktion men tillfredsställande annan belysning (hjälpstrålkastare) utan erforderlig avbländningsanordning tänd400 kr
3. på obelyst eller otillfredsställande belyst väg, ena strålkastaren saknas eller ur funktion400 kr
4. på tillfredsställande belyst väg, båda strålkastarna saknas eller ur funktion400 kr
5. all annan belysning än helljus ur funktion400 kr
6. all annan belysning än halvljus ur funktion150 kr
B. fel i andra fall150 kr
Strålkastare framtill på motorcykel med ett hjul framtill saknas, ur funktion eller bristfällig
A. vid färd under mörker eller dimma
1. på obelyst eller otillfredsställande belyst väg, strålkastare saknas eller ur funktion men annat dock ej tillfredsställande ljus tänt600 kr
Anm. Då belysning framtill helt saknas under mörker eller dimma, skall målet överlämnas till åklagaren.
2. på obelyst eller otillfredsställande belyst väg, strålkastare saknas eller ur funktion men annan tillfredsställande belysning (hjälpstrål kastare) utan erforderlig avbländningsanordning tänd400 kr
3. på tillfredsställande belyst väg, strålkastare saknas eller ur funktion400 kr
4. all annan belysning än helljus ur funktion400 kr
5. all annan belysning än halvljus ur funktion150 kr
B. fel i andra fall150 kr
Lyktor på sidvagn saknas, ur funktion eller bristfälliga
baklykta framlykta150 kr 150 kr
Reflexanordningar baktill saknas eller bristfälliga
motorcykel på sidvagn150 kr 100 kr
Skyltar saknas eller felaktiga besiktningsskylt100 kr
Styrinrättning ej effektiv300 kr
Stänkskydd saknas eller bristfälliga på motorcykeln eller på tillkopplad sidvagn150 kr
Varningstriangel saknas vid färd med annan motorcykel än tvåhjulig motorcykel utan sidvagn150 kr
Vindruta på trehjulig motorcykel med förarhytt eller slutet karosseri saknas200 kr
Vindrutespolare på motorcykel med vindruta saknas eller ej effektiv200 kr
Vindrutetorkare på motorcykel med vindruta saknas eller ej effektiv200 kr
Annat fordon kopplat till tvåhjulig motorcykel, vars tjänstevikt ej över stiger 75 kg, eller till trehjulig motorcykel16 § första stycket och 106 eller 108 §300 kr
Annat fordon än sidvagn kopplat till tvåhjulig motorcykel med tjänstevikt över 75 kg16 § andra st. 300 kr och 106 eller 108 §
Sidvagn kopplad till tvåhjulig motorcykel vars tjänstevikt understiger 75 kg16 § andra st. 300 kr och 106 el. 108 §
Särskilda bestämmelser för moped
Avgasrör saknas, bristfälligt eller ej anordnat på föreskrivet sätt17 § och 106 eller 108 §200 kr
Färdbroms ej effektiv300 kr
Parkeringsbroms på trehjulig moped eller moped med tillkopplad sidvagn ej effektiv100 kr
Identifieringsmärkning saknas eller felaktig100 kr
Körriktningsvisare saknas, ur funktion eller bristfälliga100 kr
Ljuddämpare saknas eller ej effektiv200 kr
Ljudsignalanordning saknas, ur funktion eller bristfällig100 kr
Lyktor baktill saknas, ur funktion eller bristfälliga
baklykta
1. vid färd under mörker på belyst eller otillfredsställande belyst väg150 kr
2. i andra fall100 kr
stopplykta150 kr
Strålkastare framtill saknas, ur funktion eller bristfällig
1. vid färd under mörker på obelyst eller otillfredsställande belyst väg300 kr
2. i andra fall150 kr
Lyktor på sidvagn saknar, ur funktion eller bristfälliga
baklykta framlykta100 kr 100 kr
Reflexanordning baktill på moped eller på tillkopplad sidvagn vid färd under mörker saknas eller bristfällig100 kr
Besiktningsskylt saknas eller felaktig100 kr
Styrinrättning ej effektiv150 kr
Stänkskydd saknas eller bristfälliga150 kr
Särskilda bestämmelser för traktor och motorredskap
Avgasrör saknas, bristfälligt eller ej anordnat på föreskrivet sätt20 § och 106 eller 108 §300 kr
Backspegelutrustning på traktor med förarhytt saknas, ofullständig eller bristfällig150 kr
Färdbroms ej effektiv400 kr
Parkeringsbroms ej effektiv300 kr
Defroster på traktor med förarhytt saknas eller ej effektiv150 kr
Hjul, medar eller band av ej godkänt slag300 kr
Identifieringsmärkning på traktor eller registrerat motorredskap saknas eller felaktig100 kr
Kopplingsanordning på traktor otillfredsställande400 kr
Körriktningsvisare på traktor eller motorredskap med förarhytt saknas, ur funktion eller bristfälliga200 kr
LGF-skylt saknas eller bristfällig vid färd på väg150 kr
Lyktor baktill saknas, ur funktion eller bristfälliga vid färd på väg
1. båda saknas eller ur funktion vid färd under mörker på obelyst eller otillfredsställande belyst väg300 kr
2. fel i andra fall150 kr
Strålkastare framtill saknas, ur funktion eller bristfälliga vid färd på väg
A. vid färd under mörker eller dimma
1. på obelyst eller otillfredsställande belyst väg, båda strålkastarna saknas eller ur funtkion men parkeringsljus eller annat dock ej tillfredsställande ljus tänt framtill600 kr
Anm. Då belysning framtill helt saknas under mörker, skall målet överlämnas till åklagaren.
2. på obelyst eller otillfredsställande belyst väg, båda strålkastarna saknas eller ur funktion men tillfredsställande annan belysning (hjälpstrålkastare) utan erforderlig avbländningsanordning tänd400 kr
3. på obelyst eller otillfredsställande belyst väg, ena strålkastaren saknas eller ur funktion400 kr
4. på tillfredsställande belyst väg båda strålkastarna saknas eller ur funktion400 kr
5. all annan belysning än helljus ur funktion400 kr
6. all annan belysning än halvljus ur funktion150 kr
B. fel i andra fall150 kr
Reflexanordningar baktill vid färd under mörker på väg
1. båda saknas eller bristfälliga150 kr
2. den ena saknas eller bristfällig100 kr
Reflexanordningar på sidan saknas eller bristfälliga vid färd under mörker på väg150 kr
Styrinrättning ej effektiv300 kr
Vindruta saknas på traktor med förarhytt150 kr
Vindrutetorkare på traktor med vindruta saknas eller ej effektiv200 kr
Särskilda bestämmelser för släpfordon och efterfordon
Släpvagn som drages av bil
Färdbroms ej effektiv22 § och 106 eller 108 §400 kr
Parkeringsbroms ej effektiv300 kr
Däck eller band av ej godkänt slag300 kr
Däck bristfälliga
1. däck med hål, skåra eller annan skada, som blottlägger däckets armering, eller däck som visar tecken på brott eller separation600 kr
2. däck med otillräckligt profildjup400 kr
3. däck ej dubbade på bromsad släpvagn som drages av person bil, lätt lastbil eller lätt buss med dubbade däck300 kr
Dubbade däck under otillåten tid300 kr
Identifieringsmärkning saknas eller felaktig100 kr
Kopplingsanordning otillfredsställande600 kr
Körriktningsvisare saknas, ur funktion eller bristfälliga200 kr
Lyktor baktill saknas, ur funktion eller bristfälliga
baklyktor 1. båda saknas eller ur funktion vid färd under mörker på obelyst eller otillfredsställande belyst väg 2. fel i andra fall300 150
skyltlykta stopplyktor 1. båda stopplyktorna 2. en av stopplyktorna100 kr 300 kr 150 kr
Lyktor framtill på släpvagn med större bredd än 160 cm saknas, ur funktion eller bristfälliga150 kr
Lyktor på sidan (sidomarkeringslyktor) saknas, ur funktion eller bristfälliga
1. vid färd under mörker300 kr
2. i andra fall150 kr
Reflexanordningar baktill saknas eller bristfälliga
1. båda saknas eller bristfälliga150 kr
2. en saknas eller bristfällig100 kr
Reflexanordningar framtill saknas eller bristfälliga150 kr
Reflexanordningar på sidan saknas eller bristfälliga150 kr
Besiktningsskylt saknas eller felaktig100 kr
Stänkskydd saknas eller bristfälliga150 kr
Underkörningsskydd på släpvagn, vars totalvikt överstiger 3,5 ton, saknas eller bristfälligt300 kr
Med hänsyn till fordonens broms system otillåten koppling av släp vagn till bil24 § och 106 eller 108 §300 kr
Släpsläde som drages av bil
Kopplingsanordning otillfredsställande25 § första st och 106 eller 108 §600 kr
Anordning till skydd mot slirning saknas25 § första st och 106 eller 108 §300 kr
Baklyktor saknas, ur funktion eller bristfälliga vid färd under mörker25 § andra st och 106 eller 108 §
1. båda saknas eller ur funktion vid färd på obelyst eller otillfredsställande belyst väg300 kr
2. fel i andra fall150 kr
Reflexanordningar saknas eller brist fälliga vid färd under mörker baktill
1. båda saknas eller bristfälliga150 kr
2. en saknas eller bristfällig100 kr
på sidan150 kr
Frånkopplad släpsläde, som under mörker uppställts på väg på annan plats än parkeringsplats, saknar föreskrivna framlyktor eller reflexanordningar framtill22 och 29 §§ samt 106 el. 108 §400 kr
Släpfordon som drages av traktor eller motorredskap
Kopplingsanordning otillfredsställande26 § första st. och 106 108 §400 kr
LGF-skylt saknas eller bristfällig vid färd på väg26 § andra stycket och 106 el. 108 §150 kr
Identifieringsmärkning på registrerad släpvagn saknas eller felaktig22§, 26§ tredje st. och 106 el.108 §100 kr
Besiktningsskylt på registrerad släpvagn saknas eller felaktig22 §, 26 § tred100 kr je st. och 106 el. 108 §
Efterfordon som drages av bil, traktor eller motorredskap
LGF-skylt saknas eller bristfällig vid färd på väg26 § andra stycket och 27 § samt 106 el. 108 §150 kr
Efterfordon i allmänhet och släpfordon som drages av traktor eller motorredskap
Baklyktor saknas, ur funktion eller bristfälliga vid färd under mörker på väg22 § och 26 § andra st. el. 27 § samt 106 eller 108 §
1. båda saknas eller ur funktion300 kr
2. fel i andra fall150 kr
Reflexanordningar saknas eller brist fälliga vid färd under mörker på väg22 § och 26 § andra st. el. 27 § samt 106 el. 108 §
baktill
1. båda saknas eller bristfälliga 2. en saknas eller bristfällig på sidan150 kr 100 kr 150 kr
Släpfordon eller efterfordon, som under mörker uppställts på väg på an nan plats än parkeringsplats, saknar föreskrivna framlyktor eller reflexanordningar framtill22 och 29 §§ och 106 el. 108 §400 kr
Släpsläde och efterfordon i allmänhet och släpvagn som drages av traktor eller motorredskap
Fordon, vars vänstra del skjuter mer än 20 cm längre in på vägen än det dragande fordonet, saknar framtill på vänster sida framlykta vid färd under mörker28 § och 106 eller 108 §200 kr
Särskilda bestämmelser för cykel
Färdbroms ej effektiv30 § och 106 eller 108 §150 kr
Parkeringsbroms på cykel med tre eller flera hjul eller med tillkopplad sidvagn ej effektiv100 kr
Lykta eller strålkastare saknas, ur funktion eller bristfällig vid cykling under mörker
baktlykta strålkastare framtill100 kr 150 kr
Lyktor på sidvagn saknas, ur funktion eller bristfälliga
baklykta framlykta100 kr 100 kr
Reflexanordning baktill/framtill/på sidan saknas eller bristfällig vid färd under mörker30 § och 106 eller 108 §100 kr
Ringklocka saknas100 kr
Särskilda bestämmelser för sparkstötting
Reflexanordning saknas eller bristfällig vid färd under mörker31 § och 106 eller 108 §100 kr
Särskilda bestämmelser för hästfordon
Belysningsanordningar eller reflexanordningar saknas, ur funktion eller bristfälliga vid färd under mörker på väg som ej är enskild eller på enskild väg som i större utsträckning används av allmänheten för trafik32 § första st och 106 eller 108 §
framlykta saknas eller ur funktion baklykta saknas eller ur funktion reflex på sidan saknas eller bristfällig300 kr 300 kr 150 kr
båda reflexerna baktill saknas eller bristfälliga.150 kr
en reflex baktill saknas eller brist fällig100 kr
fel i andra fall150 kr
Kontroll av fordon
Underlåtenhet att under färd med släpvagn medföra kopplingsintyg eller bestyrkt avskrift av detta68 § första st. och 106 §100 kr
Underlåtenhet att under färd med föra lämplighetsbevis för fordonet eller bestyrkt avskrift av beviset72 § första st och 106 §100 kr
Bilregisterkungörelsen (1972:599)
Underlåtenhet att vid färd med last bil eller med bil jämte släpvagn eller med terrängfordon medföra registreringsbevis eller typintyg eller besiktningsinstrument16 § första st. och 90 § första st. samt 69 § kungörelsen (1972:605) om införande av ny vägtrafiklagstiftn.100 kr
Registreringsskylt eller provisorisk registreringsskylt under färd dold eller ej i sådant skick att den lätt kan av läsas20 § första st. alt. jämte 27 § tredje st. samt 90 § första st.200 kr
Underlåtenhet att i tid anbringa kontrollmärke på registreringsskylten30 § och 90 § första st.200 kr
Underlåtenhet att vid färd med av ställt fordon medföra körtillstånd46 § tredje st. och 90 § första st.100 kr
Underlåtenhet av köpare eller säljare av registrerat fordon att inom före skriven tid till länsstyrelse anmäla äganderättsövergången51 § första st.150 kr el. tredje st. samt 90 §
Underlåtenhet av den som tecknar ny trafikförsäkring för registrerat fordon eller för fordon som får brukas enligt saluvagnslicens att till länsstyrelse inge bevis om detta55 § och 90 § första st.150 kr
Vägtrafikkungörelsen (1972:603)
Regler för all vägtrafik
Underlåtenhet att följa anvisning för trafiken som meddelas genom väg märke, vägmarkering eller trafiksignal7 § första st. och 164 § första st.
1. signaler
cykel och moped annat fordon200 kr 600 kr
2. vägmärke och vägmarkering gående cykel och moped annat fordon50 kr 100 kr 300 kr
Passerande av korsning med järnväg eller spårväg mot ljus- eller ljudsignal eller när bom fälls, är fälld eller reses13 § andra st och 164 § första st.
gående cykel och moped annat fordon200 kr 400 kr 600 kr
Särskilda regler för trafik med fordon
Framförande av fordon på annan vägbana än som är avsedd för for donet20 § och 164 § första st.
cykel annat fordon150 kr 300 kr
Framförande av fordon på spärrom råde eller överskridande av spärr linje, som skiljer trafikriktningarna24 § och 164 § 200 kr första st
Överskridande av spärrlinje som skil jer körfält26 § första st. och 164 § första st.200 kr
Omkörning av fordon eller spårvagn strax före/på obevakat övergångsställe/obevakad cykelöverfart51 § och 164 § första st.
cykel och moped annat fordon400 kr 600 kr
Överskridande av högsta tillåtna hastighet64, 66 och 164 § första st.
A när hastighetsgränsen är 50 km/tim eller lägre
1. med upp till och med 15 km/tim 2. med över 15 km/tim upp till och med 30 km/tim600 kr 800 kr
B när hastighetsgränsen är högre än 50 km/tim
1. med upp till och med 15 km/tim 2. med över 15 km/tim upp till och med 30 km/tim 3. med över 30 km/tim upp till och med 40 km/tim400 kr 600 kr 800 kr
Anm. 1. Om överskridandet sker med fordon eller fordonskombination för vilket/n gäller särskild hastighetsbegränsning och denna är lägre än den som gäller för vägen skall ordningsboten bestämmas med utgångspunkt i för fordonet/ fordonskombinationen gällande hastighetsgränsen
Anm. 2. Har högsta tillåtna hastigheten överskridits med mer än 30 km/tim enligt A eller med mer än 40 km/tim enligt B, skall målet överlämnas till åklagaren.
Underlåtenhet att stanna före håll plats utan refuge, när spårvagn eller buss stannat vid hållplatsen80 § tredje st och 164§ första st.
cykel och moped annat fordon300 kr 400 kr
Underlåtenhet att lämna gående eller cyklande företräde på bevakat övergångsställe/bevakad cykelöverfart82 § och 164 § första st.
cykel och moped annat fordon300 kr 400 kr
Underlåtenhet att hålla tillräckligt låg hastighet före obevakat övergångsställe/obevakad cykelöverfart83 § och 164 § första st.
cykel och moped annat fordon300 kr 400 kr
Underlåtenhet att stanna före obevakat övergångsställe/obevakad cykelöverfart för att låta gående/cyklande passera83 § och 164 § första st
cykel och moped annat fordon300 kr 400 kr
Framförande av fordon utan att ha föreskriven belysning tänd90-93 §§ och 164 § första st.
A. under mörker, skymning eller gryning etc. och i tunnel
1. bil, motorcykel, traktor och motorredskap300 kr
Anm. Är vid färd med bil, motorcykel, traktor eller motorredskap under mörker eller dimma på obelyst eller otillfredsställande belyst väg icke någon belysning tänd, skall målet överlämnas till åklagaren.
2. släpfordon, efterfordon och hästfordon vid färd under mörker eller dimma på obelyst eller otillfredsställande belyst väg300 kr
i andra fall150 kr
3. cykel och moped150 kr
B. i andra fall 1. bil och motorcykel, traktor och motorredskap som har utrustats med strålkastare, släpvagn som drages av bil och är bredare än 160 cm150 kr
2. moped Användande av dimbakljus annat än i dimma, vid kraftig nederbörd eller under därmed jämförliga siktförhållanden94 § och 164 § 200 kr första stycket100 kr
Användande av dimbakljus på sådant sätt att förare av bakomvarande fordon kan bländas
Användande av lykta eller strålkastare på sådant sätt att annan förare kan bländas99 § första stycket och 164 § första stycket400 kr
Visande av annat än vitt eller gult sken framåt på fordon under färd99 § andra st. och 164 § första st.200 kr
Otillåtet användande av belysningsanordning med blinkande ljus på for don99 § tredje st. och 164 § första st.200 kr
Underlåtenhet att utmärka framför eller bakom fordonet utskjutande last på föreskrivet sätt103 § och 164 § första st.
i mörker i annat fall600 kr 300 kr
Underlåtenhet att utmärka i sidled utskjutande last på föreskrivet sätt vid färd under mörker, skymning, gryning etc.104 § och 164 § första st.600 kr
För bred last på motordrivet fordon eller därtill kopplat fordon107 § och 164 § första st.300 kr
Låta tvåhjulig motorcykel dragas av annat fordon eller spårvagn112 § och 164 § första st.300 kr
Vid färd med tvåhjulig motorcykel draga eller framför sig skjuta annan vägtrafikant eller vid sidan föra an nat fordon än tillkopplad sidvagn112 § och 164 § första st.300 kr
Otillfredsställande koppling av fordon som drages av motordrivet fordon113 § första st. och 164 §400 kr
Underlåtenhet att tydligt utmärka kopplingsanordningen mellan motor drivet fordon och draget fordon, när avståndet mellan fordonen överstiger två meter113 § andra st. och 164 § första st.200 kr
Åstadkommande av onödigt buller med motordrivet fordon116 § och 164 § första stycket600 kr.
Onödig och störande körning med motordrivet fordon vid bostadsbebyggelse117 § och 164 § första stycket600 kr.
Underlåtenhet att vid färd med motordrivet fordon vid bostadsbebyggelse anpassa färdsätt så, att andra inte onödigtvis störs117 § och 164 § första stycket600 kr.
Underlåtenhet att använda bilbälte117 a § och 164 § 200 kr
Underlåtenhet av förare att tillse att minderårig (under 15 år) har använt bilbälte eller särskild skyddanordning117 a § och 164 § 200 kr. femte stycket
Underlåtenhet att vid färd med motorcykel använda skyddshjälm av godkänd typ117 b § och 164 § 300 kr första st.
Underlåtenhet att vid färd med motorcykel ha skyddshjälmen fastspänd på föreskrivet sätt300 kr
Underlåtenhet att vid färd med moped använda skyddshjälm av godkänd typ200 kr
Underlåtenhet att vid färd med moped ha skyddshjälmen fastspänd på föreskrivet sätt200 kr
Låta cykel eller moped dragas av annat fordon eller spårvagn127 § och 164 § första st.200 kr
Vid färd med moped draga eller framför sig skjuta annan vägtrafikant eller vid sidan föra annat fordon än tillkopplad sidvagn127 § och 164 § första st.200 kr
Överträdelse av föreskrifterna om tillåtet antal åkande på cykel och moped128 § och 164 § första st.100 kr
Särskilda regler för gående
Korsande av körbana eller cykel bana utan att använda övergångs ställe oaktat sådant finns i närheten135 § och 164 § första st.50 kr
Underlåtenhet av gående att lyda polismans anvisning för trafiken8 § första st. och 164§ första st.50 kr
Särskilda regler för trafik på motorväg och motortrafikled
Framförande av otillåtet fordon på motorväg eller motortrafikled139 § alt. jämte 144 § samt 164 § första st.400 kr
Gående på motorväg eller motor trafikled139 § alt. jämte 144 § samt 164 § första st.200 kr
Användande av påfartsväg till motor väg eller motortrafikled för avfart eller avfartsväg till sådan väg för påfart140 § alt. jämte 144 § samt 164 § första st.400 kr
Backning eller vändning på motorväg eller motortrafikled eller påfartsväg eller avfartsväg till sådan väg141 § andra st. alt. jämte 144 § samt 164 § första st.600 kr
Stannande och parkering
Stannande eller parkering på eller i närheten av backkrön eller i kurva där sikten är skymd eller nära sådan72 § 6 och 164 § 400 kr första st.
Parkering på huvudled utom tättbebyggt område74 § första st. 3 och 164 §300 kr
Underlåtenhet att, när fordon stan nats eller parkerats, vidtaga åtgärder för att hindra att fordonet kommer igång av sig självt75 § första st. och 164 § första st.300 kr
Stannande eller parkering av fordon under mörker, skymning eller gryning etc. utan att ha föreskriven belysning tänd på väg utan tillfredsställande belysning96 § och 164 § 400 kr första st.
Stannande eller parkering på motor väg eller motortrafikled eller på fartsväg eller avfartsväg till sådan väg142 § alt. jämte 144 § samt 164 § första st.400 kr
Stannande av fordon i strid mot för bud som meddelats av polismyndighet i samband med trafikövervakning eller trafikolycka154 och 164 §§ 200 kr
Lokala trafikföreskrifter
Överskridande av högsta tillåtna hastighet164 § första stycket jämfört med lokal trafikföreskrift
A när hastighetsgränsen är 50 km/tim eller lägre
1. med upp till och med 15 km/tim 2. med över 15 km/tim upp till och med 30 km/tim600 kr 800 kr
B när hastighetsgränsen är högre än 50 km/tim
1. med upp till och med 15 km/tim 2. med över 15 km/tim upp till och med 30 km/tim 3. med över 30 km/tim upp till och med 40 km/tim400 kr 600 kr 800 kr
Anm. Har högsta tillåtna hastigheten överskridits med mer än 30 km/tim enligt A eller med mer än 40 km/tim enligt B, skall målet överlämnas till åklagaren.
Framförande av fordon i förbjuden färdriktning200 kr
Överträdelse av förbud mot infart Överträdelse av förbud mot genom fart200 kr 200 kr
Överträdelse av förbud mot höger eller vänstersväng200 kr
Överträdelse av förbud mot omkör ning600 kr
Överträdelse av förbud mot trafik med fordon 1. motordrivet fordon 2. cykel och hästfordon200 kr 100 kr
Överträdelse av förbud mot gångtrafik50 kr
Överträdelse av förbud mot övningskörning200 kr
Framförande av fordon med större bredd än som är tillåten200 kr
Underlåtenhet att iaktta stopplikt vid järnvägskorsning eller annan stoppplikt
cykel och moped annat fordon300 kr 600 kr
Överträdelse av annan lokal trafikföreskrift, som meddelats med stöd av 147 § eller motsvarande äldre bestämmelser och som ej rör längd på fordon, fordonståg eller last eller fordons axel- eller boggietryck eller bruttoviktBoten fastställs av överåklagare
Kungörelsen (1973:766) om interimslicens för fordon
Underlåtenhet att vid färd medföra interimslicens6 § andra st. och 15 §100 kr
Trafikskadelagen (1975:1410)
Underlåtenhet att under färd med moped medföra bevis om att mopeden är trafikförsäkrad34 §100 kr
Körkortsförordningen (1977:722)
Underlåtenhet att under färd med bil, motorcykel eller terrängvagn medföra körkort, trafikkort eller handling som upptar särskilt villkor för kortets giltighet8 § och 105 § första stycket100 kr
Underlåtenhet av den som övningskör med bil, motorcykel eller terrängvagn att vid övningskörning, som inte sker i trafikskola, i gymnasieskolan eller i utbildning vid försvarsmakten, medföra gällande körkortstillstånd eller ett bevis om tillståndet.77 § andra stycket och 105 § första stycket100 kr
Järnvägstrafiklagen (1985:192)
Olovligt beträdande av spårområde för järnväg/tunnelbana/spårväg vartill allmänheten inte har tillträde6 kap. 1 §200 kr.
Ordningsbot för flera brott m.m.
Skall ordningsbot fastställas gemensamt för flera brott, skall den högsta boten ökas med 40% av den sammanlagda boten för övriga brott. Överstiger den sålunda beräknade ordningsboten 1400 kr. får föreläggande ej utfärdas. Samma grunder för beräkning av boten skall tillämpas vid åläggande av ordningsbot för brukande av fordon som i mer än ett avseende har brister i fråga om beskaffenhet, utrustning eller skyltar, oavsett om ett eller flera brott föreligger. Riksåklagarens beslut (1989:798).

Ändringar

Riksåklagarens Beslut (1981:716) om ordningsbot för vissa brott

Riksåklagarens Beslut (1981:1358) om ändring av beslutet om ordningsbot för vissa brott

  Omfattning
  ändr.

Riksåklagarens Beslut (1982:203) om ändring av beslutet om ordningsbot för vissa brott

  Omfattning
  ändr.

Riksåklagarens Beslut (1983:889) om ändring av beslutet om ordningsbot för vissa brott

  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1984-01-01

Riksåklagarens Beslut (1984:850) om ändring av beslutet om ordningsbot för vissa brott

  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1985-01-01

Riksåklagarens Beslut (1985:306) om ändring av beslutet (1981:716) om ordningsbot för vissa brott

  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1985-07-01

Riksåklagarens Beslut (1985:699) om ändring av beslutet (1981:716) om ordningsbot för vissa brott

  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1985-07-10

Riksåklagarens Beslut (1986:95) om ändring av beslutet (1981:716) om ordningsbot för vissa brott

  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1986-02-11

Riksåklagarens Beslut (1986:613) om ändring av beslutet (1981:716) om ordningsbot för vissa brott

  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1986-07-01

Riksåklagarens Beslut (1987:481) om ändring av beslutet (1981:716) om ordningsbot för vissa brott

  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1987-07-01

Riksåklagarens Föreskrifter (1987:817) om ändring av beslutet (1981:716) om ordningsbot för vissa brott

  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1987-07-01

Riksåklagarens Föreskrift (1987:890) om ändring av beslutet (1981:716) om ordningsbot för vissa brott

  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1987-10-01

Riksåklagarens Föreskrift (1987:891) om ändring av beslutet (1981:716) om ordningsbot för vissa brott

  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1987-10-01

Riksåklagarens Föreskrift (1988:139) om ändring av beslutet (1981:716) om ordningsbot för vissa brott

  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1988-04-01

Riksåklagarens Föreskrift (1988:867) om ändring av beslutet (1981:716) om ordningsbot för vissa brott

  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1988-08-01

Riksåklagarens Föreskrift (1988:1613) om ändring av beslutet (1981:716) om ordningsbot för vissa brott

  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1989-01-01

Riksåklagarens Föreskrift (1989:689) om ändring av beslutet (1981:716) om ordningsbot för vissa brott

  Omfattning
  ändr.; begr. giltighet
  Ikraftträder
  1989-06-22

Riksåklagarens Föreskrift (1989:798) om ändring av beslutet (1981:716) om ordningsbot för vissa brott

  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1989-10-01

Ändring, SFS 1990:250

  Omfattning
  upph.