Upphävd författning

Förordning (1990:487) om övervakningskameror m. m.;

Departement
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
1990-06-07
Ändring införd
SFS 1990:487
Ikraft
1990-07-01
Upphäver
Förordning (1977:21) om TV-övervakning
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Ansökan enligt 7 § lagen (1990:484) om övervakningskameror m. m. om tillstånd att använda en övervakningskamera görs hos länsstyrelsen i det län där kameran skall vara uppsatt. Detsamma gäller i fråga om ansökan enligt 3 § tredje stycket första meningen nämnda lag om undantag från upplysningsplikten beträffande en övervakningskamera.

2 §  För länsstyrelsens handläggning av en ansökan som avses i 1 § första meningen betalar sökanden en avgift om 425 kronor för en kamera och 125 kronor för varje ytterligare kamera för vilken tillstånd meddelas. Om det finns synnerliga skäl, får länsstyrelsen sänka avgiften.

[S2]Staten, kommunerna och landstingskommunerna är fria från avgift.

3 §  På belopp som inte har erlagts inom tid som bestämts av länsstyrelsen betalas ränta enligt räntelagen (1975:635).

4 §  När beslut enligt lagen (1990:484) om övervakningskameror m. m. expedieras, skall kopia av beslutet överlämnas till justitiekanslern, om denne inte i fråga om ärenden av mindre vikt har föreskrivit något annat.

5 §  Länsstyrelsens beslut om avgift får överklagas hos kammarrätten.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1990:487) om övervakningskameror m.m.

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990 då förordningen (1977:21) om TV-övervakning skall upphöra att gälla. Den gamla förordningens bestämmelser gäller dock fortfarande i fråga om överklagande av beslut som har meddelats av länsstyrelsen före den nya förordningens ikraftträdande.
Förarbeten
Prop. 1989/90:119
Ikraftträder
1990-07-01

Ändring, SFS 1998:314

Omfattning
upph.