Upphävd författning

Förordning (1990:571) med instruktion för Statens maritima museer

Version: 2003:48

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1990-06-07
Ändring införd
SFS 1990:571 i lydelse enligt SFS 2003:48
Ikraft
1990-07-01
Upphäver
Förordning (1989:204) med instruktion för statens sjöhistoriska museum
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Statens maritima museer är central myndighet för statens museer med sjöhistorisk inriktning. Myndigheten har till uppgift att bevara och främja brukandet av samt bygga upp kunskaperna om det maritima kulturarvet. Detta skall ske med särskild hänsyn till det svenska sjöförsvaret, handelssjöfarten och skeppsbyggeriet samt till uppgiften att bevara och visa regalskeppet Vasa.

[S2]I myndigheten ingår Sjöhistoriska museet, Marinmuseum och Vasamuseet. Förordning (2003:48).

2 §  Myndigheten skall särskilt

 1. vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika de samlingar som har anförtrotts myndigheten,
 2. hålla ett urval av samlingarna tillgängligt för allmänheten samt driva och stödja utställningsverksamhet och annan pedagogisk verksamhet,
 3. lämna information, råd och annan hjälp till regionala och lokala museer samt stödja ideellt maritimhistoriskt arbete, och
 4. verka för bevarande av kulturhistoriskt värdefulla fartyg. Förordning (2003:48).

3 §  Myndigheten skall biträda vid det museala bevarandet av statens sjökrigshistoriska samlingar utanför myndigheten.

[S2]I fråga om sjöförsvaret skall myndigheten i lämplig omfattning samråda med Statens försvarshistoriska museer samt biträda vid tillsynen av samlingar av militär eller kulturhistorisk art. Förordning (1997:336).

4 §  Vid fullgörandet av de uppgifter som anges i 2 §2 och 3 får myndigheten i lämplig omfattning avgiftsbelägga verksamheten.

5 §  Utöver de uppgifter som myndigheten har enligt 1 och 2 §§ får myndigheten åta sig att utföra undersökningar, utredningar och andra uppdrag åt myndigheter och enskilda. För uppdragsverksamheten får myndigheten ta ut ersättning motsvarande kostnaderna för verksamheten.

Verksförordningens tillämpning

6 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på myndigheten med undantag av 2 §, 4 § andra stycket, 14, 17, 19, 20 och 30 §§. Förordning (2003:48).

Myndighetens ledning

7 §  Överintendenten är chef för myndigheten.

Styrelsen

8 §  Myndighetens styrelse består av högst nio ledamöter, över- intendenten medräknad. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.

[S2]Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna, bland dem överintendenten, är närvarande.

[S3]Styrelsen utser vice ordförande. Förordning (1997:336).

Organisation

9 §  Vid myndigheten utgör vart och ett av museerna en enhet. Förordning (2003:48).

10 § Har upphävts genom förordning (2003:48).
11 § Har upphävts genom förordning (2003:48).
12 § Har upphävts genom förordning (2003:48).

Styrelsens uppgifter

13 §  Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1995:1322) skall styrelsen besluta i sådana personalfrågor som anges i 19 § andra stycket verksförordningen. Förordning (1996:460).

Ärendenas handläggning

14 §  När chefen för en enhet inte är i tjänst eller i övrigt har förhinder, sköts chefens uppgifter av den tjänsteman som överintendenten bestämmer. Förordning (1997:336).

15 § Har upphävts genom förordning (2003:48).
16 § Har upphävts genom förordning (1997:336).
17 § Har upphävts genom förordning (1996:1314).
18 § Har upphävts genom förordning (1996:336).
19 § Har upphävts genom förordning (1996:460).
20 § Har upphävts genom förordning (1996:336).

Ändringar

Förordning (1990:571) med instruktion för Statens maritima museer

Förordning (1996:460) om ändring i förordningen (1990:571) med instruktion för Statens sjöhistoriska museer

  Omfattning
  upph. 12, 19 §§; ändr. 6, 9, 13, 18, 20 §§, rubr. närmast före 18 §
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (1996:1314) om ändring i förordningen (1990:571) med instruktion för Statens sjöhistoriska museer

  Omfattning
  upph. 17 §; ändr. 9, 15, 16, 18 §§
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1997:336) om ändring i förordningen (1990:571) med instruktion för Statens sjöhistoriska museer

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:129, Prop. 1996/97:3
  Omfattning
  upph. 16, 20 §§; nuvarande 11, 18 §§ betecknas 12, 15 §§, rubr. närmast före 18 § sätts närmast före 15 §; ändr. 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 14 §§, rubr. närmast före 9, 13 §§; ny 11 §; omtryck
  Ikraftträder
  1997-07-01

Förordning (2003:48) om ändring i förordningen (1990:571) med instruktion för Statens sjöhistoriska museer

Omfattning
upph. 10, 11, 12, 15 §§, rubr. närmast före 15 §; ändr. författningsrubr., 1, 2, 6, 9 §§
Ikraftträder
2003-04-01

Ändring, SFS 2007:1198

Omfattning
upph.