Upphävd författning

Förordning (1990:700) om behörighet till och tillsättande av vissa tjänster vid Läkemedelsverket

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1990-06-14
Ändring införd
SFS 1990:700 i lydelse enligt SFS 1995:395
Ikraft
1990-07-01
Upphäver
Förordning (1981:675) med föreskrifter om behörighet till och tillsättande av vissa tjänster vid socialstyrelsens läkemedelsavdelning
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Tjänst som professor vid Läkemedelsverket tillsätts av regeringen efter förslag av verket.

2 §  Behörig till tjänst som professor är den som har

 1. vetenskaplig skicklighet och beprövad erfarenhet i ämne inom tjänstens verksamhetsområde och
 2. skicklighet att ge undervisning i sådant ämne.

[S2]Utöver vad som sägs i första stycket skall den som får tjänst som professor vid farmakoterapevtiska enheten vara behörig till tjänst för läkare med specialistkompetens vid avdelning för klinisk farmakologi eller vid medicinsk enhet. Förordning (1991:824).

3 §  Innan Läkemedelsverket lämnar förslag om tillsättande av en tjänst som professor skall verket inhämta yttranden från minst tre sakkunniga som verket utser efter samråd med farmacevtiska eller medicinska fakultetskollegiet vid universitet i Uppsala.

4 §  De sakkunniga skall med kortfattad motivering ange skickligheten hos de sökande som de anser i första hand bör komma i fråga till tjänsten samt ordningen mellan dem. Detta sker i skriftligt utlåtande, om Läkemedelsverket inte beslutar annat.

5 §  Läkemedelsverket får även begära in annan utredning än som avses i 4 §.

6 §  Läkemedelsverket skall föreslå den sökande som verket anser bör främst komma i fråga. Om det finns särskilda skäl, får verket i sitt förslag ange högst två sökande som därefter bör komma i fråga samt ordningen mellan dem.

[S2]Läkemedelsverket skall ange skälen för sitt förslag. Om endast en sökande har anmält sig och verket föreslår att denne skall få tjänsten, får dock skälen utelämnas helt eller delvis.

7 § har upphävts genom förordning (1995:395).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1990:700) om behörighet till och tillsättande av vissa tjänster vid Läkemedelsverket

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990.
  2. Genom förordningen upphävs förordningen (1981:675) med föreskrifter om behörighet till och tillsättande av vissa tjänster vid socialstyrelsens läkemedelsavdelning.
  Ikraftträder
  1990-07-01

Förordning (1991:824) om ändring i förordningen (1990:700) om behörighet till och tillsättande av vissa tjänster vid läkemedelsverket

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1995:395) om ändring i förordningen (1990:700) om behörighet till och tillsättande av vissa tjänster vid Läkemedelsverket

Omfattning
upph. 7 §
Ikraftträder
1995-06-01

Förordning (2006:34) om upphävande av förordningen (1990:700) om behörighet till och tillsättande av vissa tjänster vid Läkemedelsverket

Omfattning
upph.