Inaktuell version

Handelskammarförordning (1990:733)

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1990-06-14
Ändring införd
SFS 1990:733 i lydelse enligt SFS 2007:730
Ikraft
1990-07-01
Upphäver
Kungörelse (1916:599) angående auktoriserade handelskamrar
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Tillämpningsområde

1 §  Denna förordning innehåller föreskrifter om auktorisation av handelskamrar m.m. i anslutning till lagen (1990:515) om auktorisation av handelskamrar.

Ansökan om auktorisation

2 §  Ansökan om auktorisation av en handelskammare skall vara ställd till regeringen men ges in till Kommerskollegium.

3 §  Till ansökan om auktorisation skall det fogas bestyrkta kopior av de stadgar och andra bestämmelser som gäller för handelskammarföreningenoch handelskammaren samt, där det är möjligt, de verksamhetsberättelseroch bokslut som senast upprättats i verksamheten.

4 §  Kommerskollegium skall bereda ärenden om auktorisation och tillsammans med eget yttrande överlämna handlingarna i sådana ärenden till regeringen.

[S2]Under beredningen skall kollegiet höra lokala och regionala näringslivsorganisationer och myndigheter, berörda handelskamrar samt Svenska handelskammarförbundet.

Ändring av stadgar

5 §  Frågor om fastställelse av stadgeändringar enligt 8 § lagen (1990:515) om auktorisation av handelskamrar prövas av Kommerskollegium.

Vissa dokument för handelsändamål

6 §  De auktoriserade handelskamrar som Kommerskollegium efter samråd med Tullverket utser får utfärda

 1. sådana ursprungscertifikat som avses i artikel 11.2 i konventionen den 3 november 1923 (SÖ 1926:9) som rör förenkling av tullformaliteterna och i bilaga 12 till kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen,
 2. efter Tullverkets godkännande, varucertifikat EUR.1 enligt de bestämmelser om förmånstull som avses i artikel 20.3 d och e i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättande av en tullkodex för gemenskapen,
 3. sådana särskilda certifikat som rör införsel och leverans till Sverige av en i tredje land tillverkad vara som kan behövas för att tillverkningslandet med hänsyn till där gällande exportrestriktioner ska medge utförsel av varan, och
 4. de intyg om faktiskt utövande av verksamhet som krävs för att som egenföretagare eller anställd utöva sådan verksamhet som avses i bilaga IV i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer, ändrat genom rådets direktiv 2006/100/EG.

[S2]Uppdrag som avses i första stycket får endast meddelas en handelskammare som har tillräckliga personella och andra resurser för verksamhet med det särskilda slag av dokument som det är fråga om. Är förutsättningarna inte längre uppfyllda, ska uppdraget återkallas.

[S3]I fråga om certifikat som avses i första stycket 1 ska handelskamrarna tilllämpa rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen och förordning (EEG) nr 2454/93.

[S4]Samråd med Tullverket enligt första stycket behöver inte ske i fråga om intyg som avses i första stycket 4.Förordning (2007:730).

7 §  En handelskammare som fått sådant uppdrag som anges i 6 § skall utse en eller flera personer som är ansvariga för verksamheten, liksom personer som har rätt att företräda kammaren vid utfärdandet av dokument som avses i 6 § första stycket.

8 §  En handelskammare har rätt att ta ut skälig ersättning av den som anlitar kammaren för att få ett sådant dokument som avses i 6 §.

9 §  Närmare föreskrifter om skyldighet för handelskamrar att lämna uppgifter om utfärdade dokument enligt 6 § första stycket och om där avsedd verksamhet i övrigt får meddelas av Kommerskollegium efter samråd med Tullverket. Förordning (1999:510).

Tillsyn

10 §  I fråga om verksamhet som avses i 6 § och annan intygsgivning för handelsändamål står auktoriserade handelskamrar under tillsyn av Kommerskollegium. Vad avser utfärdande av varucertifikat EUR.1 enligt 6 § första stycket 2 står dock auktoriserade handelskammare under tillsyn av Tullverket.

[S2]Den i 12 § lagen (1990:515) om auktorisation av handelskamrar avsedda berättelsen skall lämnas till kollegiet. Förordning (2004:692).

11 §  Auktoriserade handelskamrar skall lämna Kommerskollegium de upplysningar om sin verksamhet som behövs för den i 10 § angivna tillsynen.

Överklagande

12 §  Beslut varigenom Kommerskollegium har avslagit en framställning om fastställande av ändring i stadgar för en handelskammarförening eller för en auktoriserad handelskammare får överklagas hos regeringen. Beslut i övriga frågor får inte överklagas.

[S2]Bilagan har upphävts genom förordning (2007:730).

Ändringar

Handelskammarförordning (1990:733)

  Ikraftträder
  1990-07-01

Förordning (1993:1128) om ändring i handelskammarförordningen (1990:733)

  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Ändring, SFS 1993:1646

  Omfattning
  ikrafttr. av 1993:1128

Förordning (1994:1737) om ändring i handelskammarförordningen (1990:733)

  Omfattning
  ändr. 6 §; ny bil.
  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1999:510) om ändring i handelskammarförordningen (1990:733)

Omfattning
ändr. 6, 9 §§
Ikraftträder
1999-07-01

Förordning (2004:692) om ändring i handelskammarförordningen (1990:733)

Omfattning
ändr. 6, 10 §§
CELEX-nr
31992R2913
Ikraftträder
2004-09-15

Förordning (2007:730) om ändring i handelskammarförordningen (1990:733)

Omfattning
upph. bil.; ändr 6 §
CELEX-nr
32006L0100
Ikraftträder
2007-10-20

Förordning (2016:182) om ändring i handelskammarförordningen (1990:733)

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2016-04-15

Förordning (2016:289) om ändring i handelskammarförordningen (1990:733)

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2016-05-01