Upphävd författning

Förordning (1990:818) om bidrag för experimentbyggande m.m.

Departement
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet
Utfärdad
1990-06-21
Ändring införd
SFS 1990:818 i lydelse enligt SFS 2000:1129
Ikraft
1990-08-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Enligt denna förordning lämnas bidrag i mån av tillgång på medel till sådana forskningsinriktade experiment som avser planering, byggande, teknisk förvaltning eller energianvändning och som ingår som ett led i forsknings- och utvecklingsverksamheten hos Forsknngsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

[S2]Rådet prövar frågor om bidrag enligt denna förordning. Förordning (2000:1129).

Bidragsgrundande kostnader

2 §  Bidrag får lämnas till hela eller del av kostnaden för experiment enligt 1 §, såvitt avser

 1. förstudier, planering och projektering av experimentet,
 2. tillverkning av ett första exemplar (prototyp) av en produkt eller utvecklingen av ett system,
 3. byggande av en experimentanläggning där egenskaper eller funktioner hos en produkt eller ett system provas,
 4. prov i full skala av en produkt eller ett system.

[S2]Bidrag får inte beviljas till den del av kostnaden som kan finansieras på den allmänna kreditmarknaden under normala marknadsmässiga villkor eller genom lån eller andra bidrag som staten bestämmer villkoren för.

[S3]Rådet får meddela ytterligare föreskrifter om bidragsgrundande kostnad.

Villkor för bidrag

3 §  Rådet får besluta om bidrag med förbehåll att mottagaren förbinder sig att betala ersättning till staten i form av ett engångsbelopp eller en löpande avgift. Villkoren för sådan ersättning skall bestämmas med särskild hänsyn till riskerna med projektet och det beräknade ekonomiska utfallet. Ersättningen får inte överstiga det utbetalade bidraget.

[S2]Rådet får i ett beslut om bidrag till ett projekt även ställa upp villkor för dess genomförande.

4 §  Beslut om bidrag skall innehålla uppgift om beviljat belopp, de villkor som är förenade med bidraget och ordningen för utbetalning.

5 §  Före utbetalningen av ett bidrag får rådet återkalla bidragsbeslutet, om de förutsättningar som låg till grund för beslutet inte längre finns.

6 §  Bidrag får inte betalas ut förrän bidragsmottagaren uppfyllt villkoren för utbetalning.

[S2]Bidrag får helt eller delvis betalas ut i förskott.

Återbetalningsskyldighet

7 §  Rådet får besluta om återbetalning av ett utbetalat bidrag helt eller delvis, om

 1. mottagaren genom oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att bidrag felaktigt har lämnats eller lämnats med för högt belopp,
 2. bidraget i annat fall felaktigt har lämnats eller lämnats med för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta,
 3. bidraget har använts på ett sätt som uppenbart strider mot syftet med bidraget, eller
 4. mottagaren i väsentlig mån har åsidosatt föreskrifter eller villkor som gäller för bidraget.

[S2]Beslut om bidrag skall innehålla upplysning om bestämmelserna i första stycket.

Övriga bestämmelser

8 §  Innan rådet beslutar föreskrifter enligt 2 § tredje stycket skall rådet samråda med plan- och bostadsverket. Rådet skall även i övrigt samråda med verket i frågor som rör bidragsverksamheten. I frågor som rör energiinriktad verksamhet skall samråd ske med statens energiverk.

9 §  Rådet skall senast den 1 november varje år till bostadsdepartementet lämna en redogörelse för de bidrag som beviljats och de ersättningar som betalats in under föregående budgetår.

10 §  Beslut om ersättningsskyldighet som rådet meddelat med stöd av bestämmelserna i 3 § första stycket får överklagas hos regeringen. Rådets beslut i övrigt enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (1990:818) om bidrag för experimentbyggande m.m.

Förordning (1995:1125) om ändring i förordningen (1990:818) om bidrag för experimentbyggande m.m.

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1995-12-01

Förordning (2000:1129) om ändring i förordningen (1990:818) om bidrag för experimentbyggande m.m.

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2006:32) om upphävande av förordningen (1990:818) om bidrag för experimentbyggande m.m.

Omfattning
upph.