Upphävd författning

Förordning (1990:916) om vissa lån till forskningsinriktat experimentbyggande

Departement
Näringsdepartementet RSN
Utfärdad
1990-09-13
Ändring införd
SFS 1990:916 i lydelse enligt SFS 2000:1130
Ikraft
1990-10-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-10-26

1 §  Denna förordning gäller sådana lån till forskningsinriktat experimentbyggande som beviljats av Byggforskningsrådet under tiden den 1 juli 1978--den 30 juni 1990, om lånet eller del av lånet var ränte- och amorteringsfritt den 1 oktober 1990. Förordning (1995:1126).

2 §  Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande prövar vid den tidpunkt som följer av lånebeslutet, om lånet helt eller delvis kan efterges. Prövningen skall göras mot bakgrund av det fastighetsekonomiska utfallet och de framtida fastighetsekonomiska konsekvenserna av de åtgärder för vilka lånet har beviljats. Förordning (2000:1130).

3 §  Lån eller lånedel som inte efterges skall löpa med ränta och amorteras från det halvårsskifte som infaller närmast efter den dag då låntagaren fått del av rådets beslut i eftergiftsfrågan. Lån eller lånedel som inte efterges förvaltas av Statens Bostadsfinansierings- aktiebolag, SBAB. Förordning (1993:1125).

4 §  Räntan skall beräknas efter en räntesats som regeringen bestämmer för ett kalenderår i sänder.

5 §  Amorteringstiden för lån eller lånedel som inte efterges skall bestämmas med hänsyn till åtgärdens beräknade återstående livslängd, dock längst 20 år räknat från den dag då lånet eller lånedelen skall löpa med ränta och amorteras. Ytterligare föreskrifter för beräkning av amorteringstidens längd meddelas Boverket. Förordning (1993:1125).

6 §  Ränta och amortering skall betalas i form av annuiteter, som beräknas efter åtta procent ränta och den tid inom vilken lånet skall vara betalt. Om den räntesats som avses i 4 § är högre än åtta procent, skall förutom annuiteten betalas en tilläggsränta som svarar mot skillnaden. Om räntesatsen är lägre än åtta procent, skall annuiteten minskas med ett belopp som svarar mot ränteskillnaden.

7 §  Ränta och amortering skall betalas halvårsvis i efterskott.

[S2]Boverket får föreskriva att ränta och amortering får beräknas efter någon annan period om sex månader än kalenderhalvår. Förordning (1993:1125).

8 §  Lån eller lånedel för vilka beslut i fråga om eftergift meddelas efter utgången av juni 1995 skall -- om lånet eller lånedelen inte efterges -- av Boverket sägas upp till betalning om fastigheten eller tomträtten övergår till ny ägare eller tomträttshavare. Förordning (1995:907).

9 §  Forskningsrådets beslut om eftergift av lån får överklagas hos regeringen. Övriga beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (2000:1130).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1990:916) om vissa lån till forskningsinriktat experimentbyggande

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1990.
  2. Fråga om eftergift av lån i ärenden som kommit in till bostadsdepartementet före den 1 oktober 1990 prövas av regeringen, om inte regeringen bestämmer annat.
  3. Den räntesats som avses i 4 § skall för tiden den 1 oktober--den 31 december 1990 utgöra 11,4 procent.
  4. Bestämmelserna i 8 § gäller även i fråga om sådana lån till forskningsinriktat experimentbyggande som beviljats av byggforskningsrådet under tiden den 1 juli 1978--den 30 juni 1990 och för vilka beslut om ränta och amortering har meddelats före den 1 oktober 1990.
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:90
  Ikraftträder
  1990-10-01

Förordning (1993:1125) om ändring i förordningen (1990:916) om vissa lån till forskningsinriktat experimentbyggande

  Omfattning
  ändr. 3, 5, 7, 8 §§
  Ikraftträder
  1994-01-01

Förordning (1995:907) om ändring i förordningen (1990:916) om vissa lån till forskningsinriktat experimentbyggande

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:427, Prop. 1994/95:219, Bet. 1994/95:BoU20
  Omfattning
  ändr. 8 §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1995:1126) om ändring i förordningen (1990:916) om vissa lån till forskningsinriktat experimentbyggande

  Omfattning
  ändr. 1 §

Förordning (2000:1130) om ändring i förordningen (1990:916) om vissa lån till forskningsinriktat experimentbyggande

Omfattning
ändr. 2, 9 §§
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2018:1598) om upphävande av förordningen (1990:916) om vissa lån till forskningsinriktat experimentbyggande

Omfattning
upph.