Förordning (1990:923) om personalförsörjning vid myndigheter inom Försvarsdepartementets verksamhetsområde

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1990-09-13
Ändring införd
SFS 1990:923 i lydelse enligt SFS 1992:454
Ikraft
1990-10-01
Tidsbegränsad
1995-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Förordningens tillämpningsområde

1 §  Denna förordning tillämpas på myndigheter inom försvarsdepartementets verksamhetsområde.

Anmälan om lediga tjänster m. m.

2 §  Myndigheter som avses i 1 § skall enligt vad Försvarets personalnämnd närmare bestämmer anmäla till nämnden när det uppstår behov av ny personal vid myndigheterna. Nämnden får därvid medge undantag från anmälningsskyldigheten enligt 2 § förordningen (1984:819) om statliga platsanmälningar. Förordning (1992:454).

3 §  Nämnden får besluta att en myndighet inte får kungöra tjänster lediga till ansökan eller tillsätta dem utan att nämnden har medgett det eller beretts tillfälle att lämna förslag enligt vad som sägs i 4 §.

Förslag om tillsättning av tjänst

4 §  När en myndighet anmäler till nämnden att en sådan tjänst som avses i 3 § är ledig, skall nämnden, om det kan ske, som underlag för myndighetens beslut lämna förslag om tillsättning av tjänsten.

[S2]Nämnden får för tillsättning av tjänsten endast föreslå tjänstemän vid myndigheter som berörs av sådana organisationsändringar som har beslutats av riksdagen eller regeringen eller personer som är gifta med eller under äktenskapsliknande förhållanden varaktigt bor tillsammans med sådana tjänstemän.

[S3]Om nämnden inte inom tre veckor har lämnat ett sådant förslag, får tjänsten tillsättas i vanlig ordning.

Ytterligare föreskrifter

5 §  Nämnden får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

6 §  Nämndens beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (1990:923) om personalförsörjning vid myndigheter inom Försvarsdepartementets verksamhetsområde

    Ikraftträder
    1990-10-01

Förordning (1992:454) om ändring i förordningen (1990:923) om personalförsörj- ning vid myndigheter inom Försvars- departementets verksamhetsområde

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
1992-07-01