Förordning (1990:928) om statlig ersättning för ekonomisk hjälp till flyktingar som beviljats uppehållstillstånd under åren 1988--1990

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1990-09-06
Ändring införd
SFS 1990:928 i lydelse enligt SFS 1993:101
Ikraft
1991-01-01
Tidsbegränsad
1994-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Allmän ersättning

1 §  Kommunerna har rätt till en schablonberäknad ersättning av staten för ekonomisk hjälp som lämnas under åren 1991--1993 enligt 6 § socialtjänstlagen (1980:620) till vissa flyktingar och andra utlänningar som beviljats uppehållstillstånd under åren 1988--1990.

[S2]Ersättningen för åren 1991--1993 grundas på den ersättning som kommunen beviljas för år 1990 enligt 5 § och 6 § första stycket förordningen (1984:683) om statlig ersättning för mottagande av flyktingar och vissa andra utlänningar.

2 §  För år 1991 beräknas ersättningen enligt följande.

[S2]Först fastställs ett grundbelopp bestående av

 1. 114 procent av det belopp som kommunen fått i ersättning för år 1990 för utlänningar som fått uppehållstillstånd år 1990 och för utlänningar som fått uppehållstillstånd under åren 1988 eller 1989 men tagits emot i kommunen från förläggningar först under år 1990,
 2. 50 procent av det belopp som kommunen fått i ersättning för år 1990 för utlänningar som fått uppehållstillstånd år 1989 och som inte omfattas av 1, och
 3. 25 procent av det belopp som kommunen fått i ersättning för år 1990 för utlänningar som fått uppehållstillstånd år 1988 och som inte omfattas av 1.

[S3]Till det sålunda framräknade grundbeloppet skall läggas ett belopp motsvarande grundbeloppet multiplicerat med ökningen i procent av basbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring mellan år 1990 och år 1991. Förordning (1990:1189).

3 §  För åren 1992 och 1993 beräknas ersättningen enligt följande.

[S2]Först fastställs ett grundbelopp bestående av

 1. 71 procent av det belopp som kommunen fått i ersättning för år 1990 för utlänningar som fått uppehållstillstånd år 1990 och för utlänningar som fått uppehållstillstånd dessförinnan men tagits emot i kommunen från förläggningar först under år 1990, och
 2. 12,5 procent av det belopp som kommunen fått i ersättning för år 1990 för utlänningar som fått uppehållstillstånd år 1989 och som inte omfattas av 1.

[S3]Till det sålunda framräknade grundbeloppet skall läggas ett belopp motsvarande grundbeloppet multiplicerat med ökningen i procent av basbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring mellan år 1990 och år 1992. Förordning (1990:1189).

Särskild ersättning

4 §  Utöver den ersättning som lämnas enligt 1--3 §§ får, inom ramen för anvisade medel, särskild ersättning lämnas till kommuner som under år 1991 på grund av stor mottagning av nya flyktingar under senare delen av år 1990, stor inflyttning av flyktingar från andra kommuner under år 1991 eller andra särskilda förhållanden bedöms få väsentligt lägre ersättning för sina socialbidragskostnader än vad som skulle ha utgått enligt förordningen (1984:683) om statlig ersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar.

Förfarandet vid utbetalning m. m.

5 §  Statens invandrarverk prövar och betalar ut ersättning enligt denna förordning.

6 §  Länsstyrelserna skall senast den 1 februari 1992 lämna uppgift till invandrarverket om den ersättning som betalats till kommunerna för år 1990 enligt 5 § och 6 § första stycket förordningen (1984:683) om statlig ersättning för mottagande av flyktingar och vissa andra utlänningar. Därvid skall redovisas hur stor del av denna ersättning som avser kostnader för personer som har fått

 1. uppehållstillstånd år 1990 eller har fått uppehållstillstånd åren 1988 eller 1989 men tagits emot från förläggningar först under år 1990,
 2. uppehållstillstånd år 1988 och ej omfattas av 1, och
 3. uppehållstillstånd år 1989 och ej omfattas av 1.

[S2]Om den ersättning från länsstyrelsen som en kommun har rätt till för år 1990 inte är slutligt fastställd den 1 februari 1992, skall länsstyrelsen ange hur mycket som utbetalats i preliminär ersättning och hur stor del av denna preliminära ersättning som avser kostnader för personer som fått

 1. uppehållstillstånd år 1990 eller har fått uppehållstillstånd åren 1988 eller 1989 men tagits emot från förläggningar först under år 1990,
 2. uppehållstillstånd år 1988 och ej omfattas av 1, och
 3. uppehållstillstånd år 1989 och ej omfattas av 1.

[S3]Så snart den slutliga ersättningen fastställts skall uppgift härom lämnas till invandrarverket. Förordning (1990:1189).

6 a §  Invandrarverket skall lämna uppgift till länsstyrelserna om vilka personer med uppehållstillstånd som har tagits emot i länets kommuner från förläggningar under år 1990. Invandrarverket skall vidare lämna uppgift till kommunerna om vilka personer med uppehållstillstånd som de tagit emot från förläggningar år 1990. Förordning (1990:1189).

7 §  Ersättning enligt 2 § betalas den 1 april 1992 och ersättning enligt 3 § den 1 april 1993. Om kommunens ersättning för år 1990 enligt förordningen (1984:683) om statlig ersättning för mottagande av flyktingar och vissa andra utlänningar inte är slutligt fastställd skall i stället en preliminärt beräknad ersättning betalas vid dessa tidpunkter.

8 §  Om ersättning enligt 2 eller 3 § har betalats på grundval av en preliminär beräkning, skall slutlig ersättning fastställas och betalas så snart invandrarverket har fått uppgift från länsstyrelsen om slutlig ersättning för år 1990. Om invandrarverket därvid fastställer en lägre ersättning än vad som beräknats preliminärt, skall kommunen betala tillbaka det överskjutande beloppet.

9 §  Invandrarverket meddelar närmare föreskrifter om särskild ersättning enligt 4 §. Innan invandrarverket beslutar sådana föreskrifter skall verket samråda med Svenska Kommunförbundet.

10 §  Invandrarverkets beslut om ersättning enligt 4 § får inte överklagas. Invandrarverkets beslut i andra ärenden enligt denna förordning får överklagas hos regeringen. Förordning (1993:101).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1990:928) om statlig ersättning för ekonomisk hjälp till flyktingar som beviljats uppehållstillstånd under åren 1988-1990

Förordning (1990:1189) om ändring i förordningen (1990:928) om statlig ersättning för ekonomisk hjälp till flyktingar som beviljats uppehålls- tillstånd under åren 1988-1990

  Omfattning
  ändr. 2, 3, 6 §§; ny 6 a §
  Ikraftträder
  1991-01-01

Förordning (1993:101) om ändring i förordningen (1990:928) om statlig ersättning för ekonomisk hjälp till flyktingar som beviljats uppehålls- tillstånd under åren 1988-1990

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 15 mars 1993.
I fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.
Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
1993-03-15