Upphävd författning

Förordning (1990:942) med instruktion för programrådet vid Studsvik

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1990-09-20
Ändring införd
SFS 1990:942 i lydelse enligt SFS 1992:1045
Ikraft
1990-10-15
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Programrådet vid Studsvik har till uppgift att beställa de insatser vid Studsvik Material Aktiebolag, Fjärrvärmeutveckling FVU Aktiebolag och TPS Termiska Processer Aktiebolag inom området för icke kärnteknisk forskning och utveckling som finansieras med statsanslag.

[S2]Programrådet skall också svara för att insatserna samordnas med andra forsknings- och utvecklingsinsatser som sker inom ramen för energiforskningsprogrammet. Förordning (1992:1045).

2 §  Programrådet skall dessutom

 1. svara för utvärderingar vad gäller effektivitet och kvalitet i bolagens anslagsfinansierade verksamhet inom området för icke kärnteknisk forskning och utveckling,
 2. bevaka att de anslagna statsmedlen inte används i bolagens kommersiella verksamhet,
 3. underlätta bolagens kontakter med högskolor och andra intressenter inom området för energiforskning. Förordning (1992:1045).

Sammansättning

3 §  Programrådet består av högst nio personer. En av ledamöterna är ordförande.

Organisation

4 §  Programrådet är i administrativt hänseende knutet till Närings- och teknikutvecklingsverket.

Verksförordningens tillämpning

5 §  Följande bestämmelser i verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på programrådet:

[S2]17 § om inhämtande av uppgifter,

[S3]29 § om myndighetens beslut.

Ärendenas handläggning

6 §  Programrådet är beslutfört när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

[S2]När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

7 §  Om ett ärende är så brådskande att programrådet inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

[S2]Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden ensam avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med programrådet.

8 §  Programrådet får i särskilda beslut lämna över till ordföranden att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av rådet.

9 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 8 § inte behöver föredras.

10 §  I särskilda beslut skall det bestämmas vem som får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärendena.

Förordnanden

11 §  Ordföranden och de övriga ledamöterna utses av regeringen för en bestämd tid.

Överklagande

12 §  Programrådets beslut får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (1990:942) med instruktion för Programrådet vid Studsvik

Förordning (1992:1045) med instruktion för Programrådet vid Studsvik Aktiebolag

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 4 §§
Ikraftträder
1992-12-01

Förordning (1995:601) om upphävande av förordningen (1990:942) med instruktion för Programrådet vid Studsvik

  Omfattning
  upph.
  Ikraftträder
  1995-07-01