Upphävd författning

Förordning (1990:980) om startstöd till jordbrukare

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1990-10-25
Ändring införd
SFS 1990:980 i lydelse enligt SFS 1991:1460
Ikraft
1990-12-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas till den som börjar ägna sig åt jordbruk och därvid förvärvar ett jordbruksföretag eller träffar avtal om jordbruksarrende.

2 §  Bidrag lämnas bara till jordbrukare som vid ansökningstillfället inte har fyllt 35 år och som har goda yrkeskunskaper.

3 §  Bidrag lämnas bara om

 1. brukaren i betydande utsträckning är sysselsatt i det företag som stödet avser,
 2. inkomsten från företaget ensam eller tillsammans med annan förtjänstmöjlighet ger brukaren en tillfredsställande försörjning.

[S2]Staten jordbruksverk meddelar föreskrifter om företagets omfattning med gavseende på första stycket 1, med beaktande av att kraven får ställas lägre i glesbygd. Förordning (1991:1460).

4 §  Bidrag lämnas bara om sökanden med hänsyn till sin ekonomiska ställning och sina kreditmöjligheter bedöms ha behov av stödet och det från allmän synpunkt är lämpligt att stödet ges.

5 §  Bidrag får lämnas med högst fem procent per år av ett för företaget beräknat värde grundat på företagets tillgångar.

[S2]Närmare föreskrifter om beräkningsgrunden för bidraget meddelas av jordbruksverket. Förordning (1991:1460).

6 §  Bidrag lämnas under en tid av högst fem år.

[S2]Bidrag får lämnas för ett och samma företag med högst 50 000 kr. per år under de tre första åren och med högst 25 000 kr. per år under de därpå följande två åren. Bidrag lämnas inte om det beräknade bidragsbeloppet är lägre än 5 000 kr.

7 §  Bidrag får förenas med de villkor som behövs för att syftet med stödet skall uppnås.

8 §  Ett beslut om bidrag får upphävas och bidraget krävas tillbaka om

 1. bidraget har beviljats på grund av oriktiga eller vilseledande uppgifter från bidragstagaren, eller
 2. bidragstagaren bryter mot föreskrifter eller villkor som gäller för bidraget.

9 §  Frågor om bidrag prövas av länsstyrelsen. Den som vill få bidrag skall ansöka om detta hos länsstyrelsen.

[S2]Om det finns särskilda skäl, kan jordbruksverket medge att bidrag lämnas även om förutsättningarna för bidrag enligt denna förordning inte är uppfyllda. Förordning (1991:1460).

10 §  Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får överklagas hos jordbruksverket. Jordbruksverkets beslut får inte överklagas. Förordning (1991:1460).

11 §  Jordbruksverket får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (1991:1460).

12 §  För tillämpningen av denna förordning skall jordbruksverket ha tillgång till lantbrukets företagsregister. Statistiska centralbyrån skall lämna ut uppgifterna ur registret i maskinläsbar form. Förordning (1991:1460).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1990:980) om startstöd till jordbrukare

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 december 1990. Bidrag enligt förordningen får dock lämnas även till den som börjat ägna sig åt jordbruk efter utgången av juni 1990.
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:146
  Ikraftträder
  1990-12-01

Förordning (1991:1460) om ändring i förordningen (1990:980) om startstöd tilljordbrukare

Omfattning
ändr. 3, 5, 9 10, 11 §§; ny 12 §
Ikraftträder
1991-12-10

Ändring, SFS 1995:1195

  Övergångsbestämmelse

  Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om stöd som har beviljats före den 1 januari 1995.
  Omfattning
  upph.