Upphävd författning

Förordning (1991:1080) om riksinternatskolor

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1991-06-13
Ändring införd
SFS 1991:1080 i lydelse enligt SFS 2008:616
Ikraft
1991-07-01
Upphäver
Förordning (1970:333) om riksinternatskolor
Förordning (1988:681) om statsbidrag till riksinternatskolor och vissa privatskolor m.m.
Förordning (1989:374) om statsbidrag för undervisning på grundskolenivå vid riksinternatskolor och vissa privatskolor
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  I 10 kap.1-1 c §§skollagen (1985:1100) finns grundläggande bestämmelser om riksinternatskolor.

[S2]Denna förordning innehåller ytterligare föreskrifter om sådana skolor. Förordning (1996:563).

2 §  En riksinternatskola omfattar utbildning som motsvarar de skolformer och de studievägar på gymnasienivå som regeringen bestämmer. Förordning (1993:883).

3 §  Statens skolinspektion har tillsyn över riksinternatskolorna. Förordning (2008:616).

4 §  I denna förordning avses med

[S2]bidragsår det kalenderår för vilket bidrag lämnas,

[S3]årselevplats en elevplats i en heltidsutbildning som pågår minst 30 arbetsveckor under ett bidragsår, och

[S4]utlandssvensk elev en elev vars vårdnadshavare stadigvarande vistas i utlandet och av vilka minst en är svensk medborgare. Förordning (1996:563).

5 § har upphävts genom förordning (1996:563).
6 § har upphävts genom förordning (1996:563).
7 § har upphävts genom förordning (1996:563).
8 § har upphävts genom förordning (1996:563).

Skolledning

9 §  För ledningen av utbildningen i en riksinternatskola skall det finnas en rektor. Rektorn skall hålla sig förtrogen med det dagliga arbetet i skolan och skall särskilt verka för att utbildningen utvecklas.

[S2]Som rektor får bara den anställas som genom utbildning och erfarenhet har förvärvat pedagogisk insikt.

Grundskoleutbildning

10 §  Om inte annat följer av denna förordning eller andra föreskrifter som regeringen meddelar eller regeringen på ansökan av en riksinternatskolas styrelse bestämmer annat, skall följande tillämpas vid en riksinternatskolas grundskola.

 1. Den läroplan och timplan samt de kursplaner som gäller för grundskolan.
 2. Föreskrifterna i 2 kap.4, 5, 8-23 §§, 4 kap.1-5 §§, 5 kap., 6 kap.3-8 §§ samt 7 kap.grundskoleförordningen (1994:1194). Vidare skall arbetsplanen avse riksinternatskolans grundskola. Förordning (1998:748).

11 § har upphävts genom förordning (1995:887).

Gymnasieutbildning

12 §  Om inte annat följer av denna förordning eller andra föreskrifter som regeringen meddelar eller regeringen på ansökan av en riksinternatskola bestämmer annat, skall följande föreskrifter tillämpas vid riksinternatskolans gymnasieskola.

 1. 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna (SKOLFS 1994:2).
 2. För utbildning på program: den poängplan som framgår av bilaga 2 till skollagen (1985:1100) med ett sådant innehåll som framgår av 5 kap. 1 § gymnasieförordningen (1992:394) och de kursplaner som Statens skolverk fastställer för respektive kurs.
 3. Föreskrifterna i 1 kap.3-8 §§, 3 kap., 5 kap.3-13 och 21- 23 §§ samt 8 kap.1-3 och 5-6 §§gymnasieförordningen (1992:394). Sådan undervisning i svenska som andraspråk som avses i 5 kap. 2 § gymnasieförordningen skall, om det behövs, erbjudas elever vid en riksinternatskolas gymnasieskola.
 4. Föreskrifterna i 6 kap.1-14 §§ och 7 kap.1-12 §§gymnasieförordningen. Förordning (1999:1030).

12 a §  Behörig att tas in till en riksinternatskolas gymnasieskola är den som

 • har slutfört sista årskursen i grundskolan eller motsvarande utbildning och
 • inte tidigare har gått igenom utbildning på ett nationellt program eller likvärdig utbildning. Förordning (1992:53).

13 § har upphävts genom förordning (1996:563).
14 § har upphävts genom förordning (1996:563).

Betyg

15 §  Slutbetyg och avgångsbetyg från en riksinternatskola medför samma allmänna behörighet som slutbetyg och avgångsbetyg från motsvarande kommunal skola.

[S2]Den som är eller har varit elev vid en riksinternatskola kan genomgå prövning vid skolans grundskoledel och vid skolans gymnasiedel. Bestämmelserna i 7 kap.16 och 17 §§grundskoleförordningen (1994:1194) samt 7 kap.14 och 15 §§gymnasieförordningen (1992:394) skall därvid tillämpas. Förordning (1999:1030).

16 § har upphävts genom förordning (1996:563).
17 § har upphävts genom förordning (1996:563).
18 § har upphävts genom förordning (1996:563).
19 § har upphävts genom förordning (1996:563).
20 § har upphävts genom förordning (1996:563).
21 § har upphävts genom förordning (1996:563).
22 § har upphävts genom förordning (1996:563).
23 § har upphävts genom förordning (1996:563).
24 § har upphävts genom förordning (1996:563).
25 § har upphävts genom förordning (1996:563).
26 § har upphävts genom förordning (1996:563).

Lärare

27 §  Bestämmelsen i 2 kap. 3 § skollagen (1985:1100) skall tillämpas vid riksinternatskolor.

[S2]Övrig personal

28 § har upphävts genom förordning (1996:563).

29 §  Vid en riksinternatskola skall det finnas elevhemsföreståndare, fritidsledare samt skolkurator eller motsvarande. Förordning (1996:563).

Skolhälsovård

30 §  En riksinternatskolas elever på grundskolenivå och gymnasial nivå skall genom skolan erbjudas skolhälsovård motsvarande den som ges åt elever i kommunernas grundskolor och gymnasieskolor.

Statsbidrag m.m.

31 §  Statsbidrag lämnas till huvudmannen för riksinternatskolorna för undervisning av utlandssvenska elever i utbildning motsvarande årskurserna 7-9 i grundskolan och på de studievägar i gymnasieskolan som fastställs enligt denna förordning samt enligt förordningen (SKOLFS 1996:16) om internationell gymnasial utbildning vid Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket (IB-utbildning). Förordning (1998:748).

31 a §  Bedömningen av om en elev tillhör gruppen utlandssvenska elever skall göras utifrån förhållandena när eleven börjar utbildningen och skall gälla hela skolgången i årskurserna 7-9 av grundskolan respektive hela tiden i gymnasieskolan, även om de faktiska förhållandena för eleven ändras under studietiden. Förordning (1997:609).

32 §  Som allmänna villkor för statsbidrag gäller att skolan är anordnad och drivs enligt bestämmelserna i denna förordning samt att huvudmannen följer de övriga föreskrifter för skolan som regeringen eller statens skolverk meddelar.

33 §  Statsbidrag till kostnader för verksamhet lämnas i form av

 1. för grundskolenivån allmänt bidrag som finansiellt stöd till skolverksamheten,
 2. för gymnasial nivå allmänt bidrag som finansiellt stöd till skolverksamheten,
 3. bidrag till kostnader för internatverksamhet inklusive skolhälsovård,

[S2]b. extra bidrag som särskilt stöd till skolverksamheten,

 1. bidrag enligt förordningen om internationell gymnasial utbildning vid Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket (IB-utbildning). Förordning (1996:563).

34 § har upphävts genom förordning (1996:563).
35 § har upphävts genom förordning (1996:563).

36 §  Av 10 kap. 1 c § skollagen (1985:1100) följer att en kommun skall lämna bidrag till riksinternatskolan för andra än utlandssvenska elever, som går i grundskolan, i enlighet med bestämmelserna i 9 kap. 6 § samma lag.

[S2]För andra än utlandssvenska elever som går i gymnasieskolan gäller att elevens hemkommun skall betala till riksinternatskolan det belopp per elev och program som följer av 9 kap. 8 a § andra eller tredje stycket skollagen. I fall som avses i 9 kap. 8 a § fjärde stycket skollagen, skall kommunen betala det belopp som Statens skolverk har föreskrivit med stöd av 2 kap. 12 § förordningen (1996:1206) om fristående skolor. Förordning (2002:396).

37 §  Rektorn för respektive skola skall före september månads utgång lämna uppgifter till Statens skolverk om det faktiska elevantalet vid skolan den 15 januari respektive den 15 september pågående kalenderår. Förordning (1996:563).

38 §  De kostnader för verksamheten som inte täcks av statsbidrag eller ersättning från kommuner får täckas genom att huvudmannen för skolan tar ut elevavgifter eller på annat sätt. Förordning (1996:563).

Utbetalning m.m.

39 §  Statens skolverk skall inför varje bidragsår besluta om statsbidraget till skolan.

[S2]Utbetalningarna i januari-september avpassas efter det genomsnittliga antalet utlandssvenska elever föregående bidragsår och reglering görs vid utbetalningen i oktober. Om elevantalet den 15 januari är väsentligen större än vid samma dag under föregående bidragsår får justering ske med hänsyn härtill på ansökan av skolan. Förordning (1996:563).

40 §  Statens skolverk skall, utan rekvisition, vid början av varje månad till respektive skola betala ut en tolftedel av beloppet enligt 39 §.

41 § har upphävts genom förordning (1996:563).

42 §  Om en skolhuvudman inte fullgör sina skyldigheter enligt lag eller andra författningar i fråga om skolan, får regeringen efter anmälan av statens skolverk besluta att en del av statsbidraget enligt denna förordning skall hållas inne i avvaktan på att rättelse sker. Om rättelse ändå inte sker, får regeringen förordna att det innehållna beloppet skall dras av från statsbidraget.

[S2]Ekonomisk förvaltning

43 § har upphävts genom förordning (1998:748).

Uppgiftsskyldighet

44 §  Skolans huvudman är skyldig att för uppföljning och utvärdering lämna de uppgifter om sin skolverksamhet som Statens skolverk föreskriver. Detsamma gäller sådana uppgifter som behövs för Skolverkets nationella utvärderingsprojekt. Föreskrifterna skall begränsas till vad som är behövligt för en effektiv uppföljning och utvärdering av de mål för skolverksamheten som har bestämts av riksdagen eller regeringen.

[S2]Utöver vad som föreskrivs i första stycket gäller att huvudmannen på begäran av Statens skolverk eller av Riksrevisionen är skyldig att lämna de uppgifter och det verifikationsmaterial som behövs för granskning av de enligt första stycket lämnade uppgifterna. Förordning (2003:284).

Överklagande

45 §  Statens skolverks beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1991:1080) om riksinternatskolor

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1991.
  2. Genom förordningen upphävs
   • förordningen (1970:333) om riksinternatskolor,
   • förordningen (1988:681) om statsbidrag till riksinternatskolor och vissa privatskolor m. m.
   • förordningen (1989:374) om statsbidrag för undervisning på grundskolenivå vid riksinternatskolor och vissa privatskolor.
  3. Äldre föreskrifter gäller i fråga om statsbidrag som avser tid före ikraftträdandet.
  4. För redovisningsåret 1991/92 skall i stället för bestämmelserna i 40 § gälla följande. I slutet av juli 1991 skall tre tolftedelar av beräknat bidrag för redovisningsåret betalas ut. Vidare skall under tiden oktober--juni varje månad betalas ut en tolftedel av beräknat bidrag för redovisningsåret.
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1992:53) om ändring i förordningen (1991:1080) om riksinternatskolor

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1992.
  2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om behörighet och urval till utbildningar som börjar före den 1 juli 1992. Härvid skall sökanden dock inte tillgodoräknas poäng för underrepresenterat kön.
  Omfattning
  ändr. 12, 24 §§; ny 12 a §
  Ikraftträder
  1992-03-01

Förordning (1992:714) om ändring i förordningen (1991:1080) om riksinternatskolor

  Omfattning
  ändr. 6, 8, 12, 15, 26 §§
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1992:1130) om ändring i förordningen (1991:1080) om riksinternatskolor

  Omfattning
  ändr. 44 §
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1993:883) om ändring i förordningen (1991:1080) om riksinternatskolor

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1994:1176) om ändring i förordningen (1991:1080) om riksinternatskolor

  Omfattning
  ändr. 1, 12, 15 §§
  Ikraftträder
  1994-08-01

Förordning (1995:887) om ändring i förordningen (1991:1080) om riksinternatskolor

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995.
  2. I stället för följande bestämmelser i grundskoleförordningen (1994:1194) till vilka 10 och 15 §§ hänvisar
  2 kap.4, 5 och 7--13 §§
  5 kap.5--7, 9, 13--15 och 20 §§

  7 kap.

  skall följande bestämmelser i den upphävda grundskoleförordningen (1988:655) tillämpas i årskurserna 8 och 9 läsåret 1995/96 och i årskurs 9 läsåret 1996/97
  5 kap.2, 3, 7, 9, 10 och 12 §§
  6 kap.7--21 och 26 §§.
  1. Det första bidragsåret efter denna förordnings ikraftträdande skall omfatta perioden den 1 juli 1995 -- den 31 december 1996. Under detta bidragsår skall bidraget betalas ut med en artondel i början av varje månad.
  1. Denna förordning träder i kraft den 2 januari 2000 och skall tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2000. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om utbildning som har påbörjats före den 1 juli 2000, om inte annat föreskrivs nedan.
  2. Bestämmelserna i 8 kap. 1 § gymnasieförordningen (1992:394) skall tillämpas på den undervisning som sker efter den 1 juli 2000.
  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2002 och tillämpas första gången i fråga om bidrag för kalenderåret 2003.
  Omfattning
  upph. 11 §; ändr. 4, 8, 10, 12, 15, 26, 34, 36, 41 §§
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1996:563) om ändring i förordningen (1991:1080) om riksinternatskolor

  Omfattning
  upph. 5, 6, 7, 8, 13, 14, 16-26, 28, 34, 35, 41 §§, rubr. närmast före 5, 14, 16, 17, 25 §§; ändr. 1, 4, 12, 15, 29, 31, 33, 36, 37, 38, 39 §§, rubr. närmast före 31 §
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (1997:609) om ändring i förordningen (1991:1080) om riksinternatskolor

  Omfattning
  ny 31 a §
  Ikraftträder
  1997-08-01

Förordning (1998:748) om ändring i förordningen (1991:1080) om riksinternatskolor

Omfattning
upph. 43 §, rubr. närmast före 43 §; ändr. 10, 12, 31 §§; ny rubr. närmast före 44 §
Ikraftträder
1998-08-01

Förordning (1999:1030) om ändring i förordningen (1991:1080) om riksinternatskolor

Omfattning
ändr. 12, 15 §§
Ikraftträder
2000-01-02

Förordning (2002:396) om ändring i förordningen (1991:1080) om riksinternatskolor

Omfattning
ändr. 36 §
Ikraftträder
2002-07-01

Förordning (2003:284) om ändring i förordningen (1991:1080) om riksinternatskolor

Omfattning
ändr. 44 §
Ikraftträder
2003-07-01

Förordning (2006:1094) om ändring i förordningen (1991:1080) om riksinternatskolor

Förarbeten
Rskr. 2005/06:313, Rskr. 2004/05:4, Prop. 2003/04:140, Bet. 2003/04:UbU13
Omfattning
utgår genom 2006:1286
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2006:1286) om ändring i förordningen (2006:1094) om ändring i förordningen (1991:1080) om riksinternatskolor

Förarbeten
Rskr. 2006/07:8, Prop. 2006/07:1, Bet. 2006/07:UbU3
Omfattning
utgår 2006:1094

Förordning (2008:616) om ändring i förordningen (1991:1080) om riksinternatskolor

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2008-10-01

Ändring, SFS 2011:525

Omfattning
upph.