Upphävd författning

Förordning (1991:1160) om förordnandepension m.m.

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1991-06-20
Ändring införd
SFS 1991:1160
Ikraft
1992-01-01
Upphäver
Förordning (1984:1041) om förordnandepension m.m.
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Pensionsplan för arbetstagare hos staten m.fl. (pensionsplanen) med anslutande bestämmelser (Statens arbetsgivarverks cirkulär 1991 A 12) skall tillämpas på den som har en sådan tjänst, med beteckningen p (p-tjänst), som anges i bilaga A eller B till förordningen.

[S2]Vid avgång från en p-tjänst skall uppdrag som statsråd och tjänst som statssekreterare anses utgöra p-tjänster.

[S3]I 2--17 §§ föreskrivs om tillägg till och undantag från pensionsplanen.

Förutsättningarna för förordnandepension

2 §  Om en arbetstagare som avgår från en p-tjänst har rätt till ålders- eller sjukpension enligt pensionsplanen, har han i stället rätt till förordnandepension.

3 §  Rätt till förordnandepension har också den som har haft en eller flera p-tjänster i oavbruten följd i minst tolv år och inte i samband med avgången går över till en annan tjänst med statlig pensionsrätt eller tjänstepensionsrätt som omfattas av samordningsbestämmelser i pensionsplanen.

[S2]Vid beräkningen av tolvårsperioden enligt första stycket skall man räkna bort hela den tid då arbetstagaren på egen begäran har varit tjänstledig, om denna tid sammanlagt är längre än ett år. Detta gäller inte sjukledighet eller ledighet för vård av barn.

[S3]Om ett förordnande löper ut och det inte blir förnyat av någon annan anledning än på arbetstagarens egen begäran, har arbetstagaren rätt till förordnandepension även om förutsättningarna enligt första stycket inte är uppfyllda.

4 §  Finns det särskilda skäl, kan regeringen besluta om förordnandepension åt den som

 • i samband med avgång från en p-tjänst gått över till en anställning med sådan pensionsrätt som angivits i 3 §,
 • haft förordnandetjänst i mindre än tolv men minst sex år,
 • haft förordnandetjänster i minst tolv år men inte i oavbruten följd eller
 • på egen begäran beviljats avsked före anställningstidens utgång.

5 §  Förordnandepensionen betalas ut från och med dagen efter avgången från tjänsten, om inte regeringen beslutar annat.

Samordningen av tjänstepensionsförmåner

6 §  Om det finns särskilda skäl, kan regeringen besluta om undantag från samordning av pensionsrätt enligt denna förordning och annan tjänstepensionsrätt.

Beräkningen av förordnandepension

7 §  Vid beräkning av förordnandepensionen skall de bestämmelser i pensionsplanen tillämpas som gäller vid beräkning av den förmån som förordnandepensionen trätt i stället för, om inte annat följer av 8--13 §§.

8 §  Hel förordnandepension skall för tid före den månad då arbetstagaren fyller 65 år, om inte pensionen trätt i stället för en sjukpension, utgöra

 • 65 procent av pensionsunderlaget till den del detta svarar mot högst 20 basbelopp och
 • 32,5 procent av pensionsunderlaget till den del detta överstiger 20 men inte 30 basbelopp.

[S2]Hel förordnandepension skall för tid från och med den månad då arbetstagaren fyller 65 år utgöra

 • 10 procent av pensionsunderlaget till den del detta svarar mot högst 7,5 basbelopp,
 • 65 procent av pensionsunderlaget till den del detta överstiger 7,5 men inte 20 basbelopp och
 • 32,5 procent av pensionsunderlaget till den del detta överstiger 20 men inte 30 basbelopp. Förordning (1992:112).

9 §  Har arbetstagaren innehaft en p-tjänst i minst tolv år, betalas hel förordnandepension ut, om inte annat följer av 11 §.

10 §  Har arbetstagaren innehaft en p-tjänst i mindre än tolv år, minskas pensionen med 0,625 procent för varje helt fjärdedels år som tjänstetiden understiger tolv år, dock högst 15 procent.

[S2]Ytterligare minskning kan ske enligt 11 §.

[S3]För en militär tjänsteman skall förordnandepensionen, i stället för att minskas enligt första och andra styckena, multipliceras med en tjänstetidsfaktor som beräknas enligt pensionsplanen. Detta gället dock endast om pensionens belopp därigenom blir högre. Förordning (1992:112).

11 §  Har arbetstagaren vid avgången inte fyllt 55 år, skall pensionsbelopp enligt 9 och 10 §§ minskas med en sjättedel för varje hel och påbörjad 5-årsperiod varmed levnadsåldern vid avgången understiger 55 år, om arbetstagaren

[S2]innehaft tjänsten i mindre än 18 år, och

[S3]antingen avböjt förnyat förordnande när ett tidigare förordnande löpt ut eller på egen begäran fått sitt förordnande upphävt.

[S4]Minskningen sker dock med högst tre sjättedelar.

12 §  Regeringen får besluta att förordnandepension inte skall minskas eller minskas mindre än som följer av 10 eller 11 §.

[S2]Om arbetstagarens tilläggspension, enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, sänks därför att pensionspoäng inte tillgodoräknats för de år då förordnandepension har betalats ut, får regeringen besluta om kompensation för detta.

13 §  Om denna förordning inte varit tillämplig och arbetstagaren skulle ha haft rätt till en ålderspension enligt pensionsplanen, skall förordnandepensionens belopp utgöra minst det belopp som ålderspensionen skulle ha uppgått till.

Minskningen av förordnandepension med inkomst av anställning eller annat förvärvsarbete

14 §  En förordnandepension skall på det sätt som anges i 15 § minskas med sådan inkomst av anställning eller av annat förvärvsarbete som pensionstagaren har för tid som infaller före den månad då pensionstagaren fyller 65 år. Detta gäller dock inte inkomst på vilken löneavdrag med hänsyn till pensionen skall göras enligt första avdelningen 17 § 1 mom. sektoravtalet för civila statsförvaltningen (SA-C) och motsvarande bestämmelser i andra kollektivavtal.

[S2]Med inkomst av anställning och av annat förvärvsarbete avses

 1. inkomst som är pensionsgrundande enligt 11 kap.2 och 3 §§ lagen (1962:381) om allmän försäkring,
 2. sådan inkomst av anställning utomlands som inte beskattas i Sverige,
 3. kompletterande delpension,
 4. sådan pension eller livränta som annars inte samordnas med tjänstepensionsrätt enligt statliga pensionsbestämmelser, eller
 5. andra kontanta förmåner på grund av anställning eller uppdrag än som avses i 1--4. Förordning (1991:1878).

15 §  Minskningen beräknas som skillnaden mellan å ena sidan 65 procent av inkomsten och å andra sidan ett belopp som för år räknat svarar mot två gånger det basbelopp som enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring gäller för det år förordnandepensionen avser. Om förordnandepensionen är avkortad enligt 10 och 11 §§ avkortas också minskningen på motsvarande sätt.

16 §  Pensionstagaren är skyldig att underrätta statens löne- och pensionsverk om sina inkomstförhållanden, när årsinkomsten av förvärvsarbete beräknas överstiga ett belopp som motsvarar två gånger basbeloppet.

Beräkningen av kompletterande efterlevandepension

17 §  För hel kompletterande efterlevandepension fordras 20 tjänsteår.

Bilaga A

Förteckning över tjänster som är förenade med rätt till förordnandepension

Tjänster Myndighet m.m.
Generaldirektör
Landshövding
Överbefälhavare Försvarsmakten
Militärbefälhavare Försvarsmakten
Generalläkare Försvarsmakten
Chef för enheten för operationsledning i högkvarteret Försvarsmakten
Arméchef i högkvarteret Försvarsmakten
Marinchef i högkvarteret Försvarsmakten
Flygvapenchef i högkvarteret Försvarsmakten
Chef för enheten för avvägning i högkvarteret Försvarsmakten
Chef Militärhögskolan
Chef Försvarshögskolan
Överdirektör Totalförsvarets pliktverk
Generaltulldirektör Generaltullstyrelsen
Riksgäldsdirektör Riksgäldskontoret
Riksarkivarie Riksarkivet
Riksbibliotekarie Kungl. biblioteket
Riksantikvarie Riksantikvarieämbetet och statens historiska museer
Museidirektör Statens historiska museum
Överintendent Statens konstmuseer
Museichef Naturhistoriska riksmuseet
Universitetskansler Kanslerämbetet
Direktör Statens kulturråd
Direktör Arbetslivsfonden
Ordförande Statens va-nämnd
Ordförande Allmänna reklamationsnämnden
Jämställdhetsombudsman Jämställdhetsombudsmannen
Barnombudsman Barnombudsmannen
Handikappombudsman Handikappombudsmannen
Rikspolischef Rikspolisstyrelsen
Säkerhetspolischef Säkerhetspolisen
Länspolismästare Stockholms län
Länspolismästare Göteborgs och Bohus län
Länspolismästare Malmöhus län
Förvaltningsdirektör Regeringskansliets förvaltningskontor
Förordning (1995:435).
Bilaga B
Förteckning över tjänster som är förenade med rätt till förordnandepension tills den som innehade tjänsten den 30 september 1990 har avgått från tjänsten
TjänsterMyndigheter
Chef för huvudavdelningFörsvarets materielverk
ÖverdirektörÖverstyrelsen för civil beredskap
ÖverdirektörStyrelsen för psykologiskt försvar
Chef för huvudavdelningFörsvarets forskningsanstalt
Överdirektör för socialtjänstfrågorSocialstyrelsen
ÖverdirektörRiksförsäkringsverket
ÖverdirektörRiksskatteverket
HuvudredaktörSvenskt biografiskt lexikon
ÖverdirektörArbetsmarknadsstyrelsen
ÖverdirektörArbetarskyddsstyrelsen
ÖverdirektörStatens delegation för rymdverksamhet
ÖverdirektörStatistiska centralbyrån
FörhandlingschefStatens arbetsgivarverk
DirektörEnergiforskningsnämnden
ÖverdirektörStatens kärnbränslenämnd
Förordning (1993:816).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1991:1160) om förordnandepension m.m.

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992. Bestämmelserna i 3 § andra stycket skall dock inte tillämpas i fråga om sådana ledigheter som börjat löpa före den 1 december 1989.
Bestämmelserna i 14 § om minskning av förordnandepension gäller inte för den som hade en förordnandetjänst den 30 juni 1987.
Så länge det allmänna pensionsavtalet den 9 december 1974 för statliga och vissa andra tjänstemän gäller för officerare, skall för de tjänster som infördes i bilaga A genom förordningen (1991:1878) om ändring i denna förordning hänvisningar i förordningen till pensionsplanen i stället avse nämnda avtal.
Genom förordningen upphävs förordningen (1984:1041) om förordnandepension m. m. Förordning (1992:112).
Förarbeten
Prop. 1990/91:150
Ikraftträder
1992-01-01

Förordning (1991:1878) om ändring i förordningen (1991:1160) om förordnandepension m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992. Bestämmelserna i 3 § andra stycket skall dock inte tillämpas i fråga om sådana ledigheter som börjat löpa före den 1 december 1989.
  Bestämmelserna i 14 § om minskning av förordnandepension gäller inte för den som hade en förordnandetjänst den 30 juni 1987.
  Genom förordningen upphävs förordningen (1984:1041) om förordnandepension m. m.
  Omfattning
  ändr. 14 §, bil. A, övergångsbest.

Förordning (1992:112) om ändring i förordningen (1991:1160) om förordnandepension m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 april 1992.
  Bestämmelserna i deras nya lydelse tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 1992.
  Omfattning
  ändr. 8, 10 §§, bil. A, övergångsbest.
  Ikraftträder
  1992-04-01

Förordning (1992:758) om ändring i förordningen (1991:1160) om förordnandepension m.m.

  Omfattning
  ändr. bil. A
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1993:816) om ändring i förordningen (1991:1160) om förordnandepension m.m.

  Omfattning
  ändr. bil. A, B
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1994:1008) om ändring i förordningen (1991:1160)

  Omfattning
  ändr. bil. A
  Ikraftträder
  1994-07-15

Förordning (1994:1076) om ändring i förordningen (1991:1160) om förordnandepension m.m.

  Omfattning
  ändr. bil. A
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1994:1241) om ändring i förordningen (1991:1160) om förordnandepension m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1994. Den tillämpas dock från och med den 1 juli 1994.
  Omfattning
  ändr. bil. A
  Ikraftträder
  1994-10-01

Förordning (1995:435) om ändring i förordningen (1991:1160) om förordnandepension m.m.

  Omfattning
  ändr. bil. A
  Ikraftträder
  1995-07-01

Ändring, SFS 1995:1038

  Omfattning
  upph.