Upphävd författning

Förordning (1991:1256) om utbyte av militär information mellan stater m. m.

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1991-08-29
Ändring införd
SFS 1991:1256
Ikraft
1991-10-01
Upphäver
Förordning (1988:935) om föranmälan och observation av vissa militära övningar
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  I denna förordning meddelas föreskrifter med anledning av Sveriges åtaganden enligt Wiendokumentet den 4 mars 1992 om förtroende- och säkerhetsskapande åtgärder inom Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa (ESK). Förordning (1992:1031).

Utbyte av militär information m. m.

Underlag för svensk information

2 §  Senast den 15 november varje år skall Försvarsmakten till Försvarsdepartementet lämna det underlag som regeringen behöver för att Sverige skall kunna fullfölja sitt åtagande att lämna information om sina stridskrafter per den 1 januari det närmast följande året vad avser den militära organisationen, personalstyrka och betydelsefulla vapen- och utrustningssystem. Försvarsmakten skall samtidigt lämna uppgift om vilka betydelsefulla vapen- och utrustningssystem som enligt vad som är planerat skall tillföras den militära organisationen under det närmast följande kalenderåret. Förordning (1994:169).

Svensk granskning av utländsk information

3 §  När en annan stat har lämnat information om sina stridskrafter vad avser den militära organisationen, personalstyrkan, betydelsefulla vapen- och utrustningssystem samt militära budgetar, skall Försvarsmakten granska denna.

[S2]Försvarsmakten skall årligen senast den 15 februari redovisa sina slutsatser av granskningen i en rapport till Försvarsdepartementet. Förordning (1994:169).

4 §  Försvarsmakten skall årligen före den 1 februari till regeringen lämna förslag på utländska militära förband som bör bli föremål för utvärderingsbesök från svensk sida. Försvarsmakten skall vidare svara för att deltagare vid utvärderingsbesök kan sändas med kort varsel. Förordning (1994:169).

Utländsk utvärdering av svensk information

5 §  Försvarsmakten skall följa utvärderingsbesök här i landet och bistå vid genomförandet.

[S2]Försvarsmakten skall svara för erforderlig samverkanspersonal och lämpliga transportmedel under besöket. Myndigheten skall också sörja för den personliga säkerheten för de besökande samt tillhandahålla sambandsmedel, förläggning, förplägnad, medicinsk vård och vad som i övrigt behövs för att genomföra besöket. Förordning (1994:169).

6 §  Sedan ett utvärderingsbesök avslutats skall Försvarsmakten inom 24 timmar lämna en preliminär rapport till Utrikesdepartementet och till Försvarsdepartementet över vad som förekommit vid besöket. Slutlig rapport skall lämnas till Försvarsdepartementet senast tre veckor efter besöket. Förordning (1994:169).

Föranmälan av militära aktiviteter m. m.

Årskalendrar m. m.

7 §  Senast den 1 november varje år skall Försvarsmakten till Försvarsdepartementet lämna det underlag som regeringen behöver för att upprätta en årskalender för det närmast följande kalenderåret över de militära aktiviteter som Sverige åtagit sig att föranmäla. I underlaget skall anges vilka aktiviteter som planeras äga rum och som under gemensamt befäl omfattar minst 9 000 man eller minst 250 stridsvagnar, om styrkorna ingår i en fördelning eller är organiserade i minst två brigader. I underlaget skall vidare anges aktivitetens art, syfte och omfattning, tid och plats för aktiviteten samt vad som i övrigt är av större vikt.

[S2]Försvarsmakten skall samtidigt lämna uppgift om aktiviteter som planeras bli genomförda under det därpå följande kalenderåret och som omfattar fler än 40 000 man.

[S3]Om planer ändras så att det lämnade underlaget inte stämmer, skall Försvarsmakten så snart det kan ske anmäla detta till Försvarsdepartementet. Förordning (1994:169).

8 §  Senast i samband med att underlag för årskalendern lämnas till Försvarsdepartementet skall Försvarsmakten orientera departementet om svenska större militära övningar i övrigt. Förordning (1994:169).

9 §  Efter att ha tagit del av de utländska årskalendrarna skall Försvarsmakten senast den 15 januari varje år till Försvarsdepartementet lämna en sammanställning över samtliga förtecknade aktiviteter. Förordning (1994:169).

Svensk föranmälan och utländsk observation av svenska aktiviteter

10 §  Senast tre månader innan en aktivitet inleds skall Försvarsmakten lämna underlag för föranmälan till Försvarsdepartementet. Om aktiviteten är så omfattande att Sverige skall bjuda in till observation, skall Försvarsmakten samtidigt lämna underlag för en inbjudan. Förordning (1994:169).

11 §  Försvarsmakten skall svara för observationsprogrammet och dess genomförande vid utländsk observation av en svensk aktivitet och därvid svara för erforderlig samverkanspersonal samt lämpliga transportmedel under observationen. Myndigheten skall också sörja för den personliga säkerheten för observatörerna samt tillhandahålla sambandsmedel, förläggning, förplägnad, medicinsk vård och vad som i övrigt behövs för att genomföra observationen. Förordning (1994:169).

12 §  Senast sex veckor efter observationen skall Försvarsmakten lämna en rapport till Försvarsdepartementet över vad som förekommit under observationen. Förordning (1994:169).

Svensk observation utomlands

13 §  Försvarsmakten skall besluta vilka inbjudningar till observation av utländska militära aktiviteter som skall accepteras. Myndigheten skall också utse observatörer till aktiviteterna och anmäla dessa till Försvarsdepartementet. Förordning (1994:169).

14 §  Senast tre veckor efter en observation skall Försvarsmakten lämna en rapport till Försvarsdepartementet över vad som förekommit under observationen. Förordning (1994:169).

Anmälan av en icke förtecknad svensk aktivitet

15 §  Försvarsmakten skall till Försvarsdepartementet anmäla aktiviteter som inte är förtecknade i årskalendern men som är av sådan omfattning att de skall föranmälas. Anmälan skall innehålla de uppgifter som anges i 7 § första stycket tredje meningen. Förordning (1994:169).

16 §  Om aktiviteten är så omfattande att Sverige skall bjuda in till observation, skall för observationen gälla vad som sägs i 10--12 §§. Förordning (1992:1031).

Inspektion

Svensk inspektion utomlands

17 §  Försvarsmakten skall anmäla till Försvarsdepartementet om en utländsk aktivitet eller annan verksamhet, som myndigheten fått kännedom om, är av sådan art att en begäran om inspektion bör göras samt föreslå deltagare vid inspektionen. Försvarsmakten skall svara för att inspektörer kan sändas med kort varsel. Förordning (1994:169).

Utländsk inspektion i Sverige

18 §  Försvarsmakten skall följa en inspektion här i landet och bistå vid genomförandet.

[S2]Försvarsmakten skall svara för erforderlig samverkanspersonal och lämpliga transportmedel för oavbruten verksamhet under inspektionen. Myndigheten skall också sörja för den personliga säkerheten för inspektörerna samt tillhandahålla sambandsmedel, förläggning, förplägnad, medicinsk vård och vad som i övrigt behövs för att genomföra inspektionen. Förordning (1994:169).

19 §  Sedan en inspektion avslutats skall Försvarsmakten inom 24 timmar lämna en preliminär rapport till Utrikesdepartementet och till Försvarsdepartementet över vad som förekommit vid inspektionen. Slutlig rapport skall lämnas till Försvarsdepartementet senast tre veckor efter inspektionen. Förordning (1994:169).

Flygbasbesök

Svenskt besök vid utländsk flygbas

20 §  Försvarsmakten skall besluta vilka inbjudningar från en annan stat till ett besök vid en utländsk flygbas som skall accepteras. Myndigheten skall också utse deltagare vid besöket och anmäla dessa till Försvarsdepartementet. Förordning (1994:169).

Utländskt besök vid svensk flygbas

21 §  Om regeringen beslutar att bjuda in till flygbasbesök, skall Försvarsmakten svara för genomförandet av besöket.

[S2]Försvarsmakten skall svara för erforderlig samverkanspersonal och lämpliga transportmedel under besöket. Myndigheten skall också sörja för den personliga säkerheten för de besökande samt tillhandahålla sambandsmedel, förläggning, förplägnad, medicinsk vård och vad som i övrigt behövs för besökets genomförande. Förordning (1994:169).

22 §  Sedan ett flygbasbesök avslutats skall Försvarsmakten inom 24 timmar lämna en preliminär rapport till Utrikesdepartementet och till Försvarsdepartementet över vad som förekommit under besöket. Slutlig rapport skall lämnas till Försvarsdepartementet senast tre veckor efter besöket. Förordning (1994:169).

Demonstration av nya typer av betydelsefulla vapen- och utrustningssystem

Svenskt besök vid utländsk demonstration

23 §  Försvarsmakten skall besluta om en inbjudan till en demonstration av en ny typ av ett betydelsefullt vapen- och utrustningssystem från en annan stat skall accepteras. Myndigheten skall också utse deltagare till demonstrationen och anmäla dessa till Försvarsdepartementet. Förordning (1994:169).

Utländskt besök vid svensk demonstration

24 §  Försvarsmakten skall anmäla till Försvarsdepartementet när en ny typ av ett betydelsefullt vapen- och utrustningssystem skall tillföras den militära organisationen samt ge förslag på lämplig tidpunkt för en demonstration vid ett utländskt besök. Underlag för en inbjudan till ett utländskt besök skall lämnas senast tre månader före den föreslagna demonstrationen.

[S2]Om Sverige inbjuder till en demonstration, skall Försvarsmakten svara för genomförandet av den. Förordning (1994:169).

25 §  Sedan en demonstration avslutats skall Försvarsmakten inom 24 timmar lämna en preliminär rapport till Utrikesdepartementet och till Försvarsdepartementet över vad som förekommit under demonstrationen. Slutlig rapport skall lämnas till Försvarsdepartementet senast tre veckor efter demonstrationen. Förordning (1994:169).

Förklaring av militär aktivitet m. m.

Svensk begäran om förklaring från utländsk stat av viss militär aktivitet

26 §  Om Försvarsmakten får kännedom om en ovanlig och oförutsedd aktivitet, som genomförs av en annan stats stridskrafter utanför dessas ordinarie fredsförläggningsplatser och som bedöms som militärt betydelsefull, skall myndigheten till Utrikesdepartementet och till Försvarsdepartementet lämna det underlag som regeringen behöver för att begära en förklaring. Förordning (1994:169).

Utländsk begäran om förklaring till viss svensk militär aktivitet

27 §  Försvarsmakten skall till Försvarsdepartementet inom 24 timmar efter begäran från departementet lämna uppgifter om en militär aktivitet som en utländsk stat begär förklaring om. Förordning (1994:169).

Rapport om en farlig händelse av militär natur

28 §  Om svenska stridskrafter är inblandade i en farlig händelse av militär natur som berör en annan stat, skall ansvarig myndighet omedelbart ta kontakt med den staten. Kontakten skall tas genom de förbindelsepunkter som staterna åtagit sig att ange eller på annat lämpligt sätt.

[S2]Försvarsmakten skall omedelbart underrätta Utrikesdepartementet och Försvarsdepartementet om händelsen. Förordning (1994:169).

Övriga bestämmelser

Tillträdesrätt m. m.

29 §  Om en svensk myndighet vägrar eller överväger att vägra deltagarna vid ett utvärderingsbesök eller vid en inspektion tillträde till en anläggning eller ett område skall myndigheten omedelbart anmäla detta till Försvarsdepartementet. Förordning (1992:1031).

Uppföljning och årligt granskningsmöte

30 §  Försvarsmakten skall svara för uppföljning och analys av de olika utvärderingsbesök, inspektioner, observationer m. m. som förekommer i staterna samt utge en årlig sammanställning över verksamheten.

[S2]Inför staternas årliga granskningsmöte skall Försvarsmakten förse regeringen med det underlag som den behöver för att där kunna ta ställning till hur det i 1 § angivna dokumentet tillämpas. Förordning (1994:169).

Kommunikation

31 §  Försvarsmakten skall hela dygnet från Utrikesdepartementet kunna ta emot meddelanden som sänts över staternas kommunikationsnät. Förordning (1994:169).

Utbildning

32 §  Försvarsmakten skall svara för att det i 1 § angivna dokumentet och kunskap om dess innehåll sprids inom myndigheten.

[S2]Försvarsmakten skall se till att personalen inom verksamhetsområdet får en tillfredsställande utbildning om verksamheten. Förordning (1994:169).

Ändringar

Förordning (1991:1256) om utbyte av militär information mellan stater m.m.

Ikraftträder
1991-10-01

Förordning (1992:1031) om ändring i förordningen (1991:1256) om utbyte av militär information mellan stater m.m.

  Omfattning
  nuvarande 23, 24, 25, 26, 27 §§ betecknas 26, 27, 28, 29, 30 §§; ändr. 1-22, de nya 26, 28, 29, 30 §§, rubr. närmast före 23, 24, 25, 26 §§ sätts närmast före 26, 27, 28, 29 §§; nya 23, 24, 25, 31, 32 §§, rubr. närmast före 7, 10, 13, 23, 24, 30, 31, 32 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1992-12-15

Förordning (1994:169) om ändring i förordningen (1991:1256) om utbyte av militär information mellan stater m.m.

  Omfattning
  ändr. 2-15, 17-28, 30, 31, 32 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1994-07-01

Ändring, SFS 1995:336

  Omfattning
  upph.