Förordning (1991:1269) om verksamheten vid statliga skolor under krig och vid krigsfara

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1991-09-05
Ändring införd
SFS 1991:1269 i lydelse enligt SFS 2011:569
Ikraft
1991-10-01
Upphäver
Förordning (1984:825) om verksamheten vid vissa statliga skolor under krig och vid krigsfara
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande föreskrifter

1 §  Denna förordning innehåller föreskrifter om verksamheten vid sameskolor och specialskolor under krig och vid krigsfara.

[S2]Föreskrifterna för krig eller vid krigsfara ska gälla också när det råder sådana utomordentliga förhållanden som beror på krig eller krigsfara som Sverige har befunnit sig i.

[S3]Föreskrifterna i 3-6 och 9-11 §§, som rör verksamheten under krig och vid krigsfara, ska tillämpas om regeringen beslutar det. Föreskrifterna i 7 och 8 §§, som rör planläggningen, ska tillämpas utan särskilt beslut av regeringen. Förordning (2008:618).

2 §  Med huvudmannen avses Specialpedagogiska skolmyndigheten respektive Sameskolstyrelsen. Förordningen (2011:569).

Verksamheten

3 §  Huvudmannen får göra sådana jämkningar av timplaner och kursplaner för sameskolan och specialskolan som kan behövas för att utbildningen ska kunna bedrivas. Förordningen (2011:569).

4 § Har upphävts genom förordning (2008:618).

5 §  Specialpedagogiska skolmyndigheten eller Sameskolstyrelsen får besluta att de uppgifter som myndigheten har ska övertas av den kommun där skolenheten är belägen. Specialpedagogiska skolmyndigheten eller Sameskolstyrelsen får besluta att verksamheten vid skolenheten ska läggas ned. Förordningen (2011:569).

6 §  Om verksamheten vid en skolenhet med specialskola eller sameskola läggs ned, ska huvudmannen se till att eleverna får den tillsyn och vård de behöver, antingen hos sina vårdnadshavare eller genom de kommunala myndigheternas eller andra myndigheters försorg.

[S2]Efter nedläggningen ska eleverna fullgöra sin skolplikt i grundskolan i den kommun där de vistas enligt 3 § förordningen (1991:1195) om skolväsendet under krig och vid krigsfara m.m. Förordningen (2011:569).

Planläggning av verksamheten

7 §  Huvudmannen ska genomföra den planläggning av verksamheten som behövs. Planläggningen ska ske efter samråd med länsstyrelsen i det län där skolan ligger. Förordningen (2011:569).

8 §  Huvudmannen ska underrätta länsstyrelsen om skolans behov av lokaler under krig och vid krigsfara.

[S2]Länsstyrelsen beslutar enligt förordningen (1992:391) om uttagning av egendom för totalförsvarets behov vilka lokaler som får användas för skolans behov. Förordningen (2011:569).

Tjänstetillsättning

9 §  Huvudmannen får återbesätta tjänster som tillsätts av regeringen. Dessa tjänster får då endast återbesättas som vikariat. Förordningen (2011:569).

Övriga föreskrifter

10 §  Personalen i den regionala stödorganisationen för den specialpedagogiska stödverksamheten som finns inom Specialpedagogiska skolmyndigheten ska stå till länsstyrelsens förfogande som experter i frågor om skolverksamheten för elever med funktionshinder. Förordning (2008:397).

11 §  Beslut av styrelsen för utbildningen enligt denna förordning får överklagas hos länsstyrelsen.

[S2]Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (1991:1269) om verksamheten vid statliga skolor under krig och vid krigsfara

  Ikraftträder
  1991-10-01

Förordning (1992:520) om ändring i förordningen (1991:1269) om verksamheten vid statliga skolor under krig och vid krigsfara

  Omfattning
  ändr. 8 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (2001:290) om ändring i förordningen (1991:1269) om verksamheten vid statliga skolor under krig och vid krigsfara

Omfattning
ändr. 5, 9, 10 §§
Ikraftträder
2001-07-01

Förordning (2001:1207) om ändring i förordningen (1991:1269) om verksamheten vid statliga skolor under krig och vid krigsfara

Omfattning
ändr. 1, 2, 4 §§
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2008:397) om ändring i förordningen (1991:1269) om verksamheten vid statliga skolor under krig och vid krigsfara

Omfattning
ändr. 2, 5, 9, 10 §§
Ikraftträder
2008-07-01

Förordning (2008:618) om ändring i förordningen (1991:1269) om verksamheten vid statliga skolor under krig och vid krigsfara

Omfattning
upph. 4 §; ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
2008-10-01

Förordning (2011:569) om ändring i förordningen (1991:1269) om verksamheten vid statliga skolor under krig och vid krigsfara

Omfattning
ändr. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 §§
Ikraftträder
2011-07-01