Förordning (1991:1195) om skolväsendet under krig och vid krigsfara m.m.

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1991-07-11
Ändring införd
SFS 1991:1195 i lydelse enligt SFS 2020:455
Ikraft
1991-08-01
Upphäver
Förordning (1988:1129) om kommunal och landstingskommunal skolverksamhet m.m. under krig och vid krigsfara
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04
Övrigt
Rättelseblad 2007:889 har iakttagits.

Inledande föreskrifter

1 §  Denna förordning innehåller föreskrifter om verksamheten under krig och vid krigsfara inom den del av skolväsendet som en kommun eller en region är huvudman för.

[S2]Vad som föreskrivs för krig eller krigsfara ska också gälla när det råder sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av krig eller krigsfara som riket har befunnit sig i.

[S3]Föreskrifterna i 3-11, 15 och 16 §§, som rör verksamheten under krig och vid krigsfara, ska tillämpas om regeringen beslutar det. Föreskrifterna i 12 och 13 §§, som rör planläggningen, ska tillämpas utan särskilt beslut av regeringen. Förordning (2019:1011).

2 §  Med skolverksamhet avses i denna förordning de former av utbildning som anges i 1 §. Förordning (2011:568).

Grundskola och särskola

3 §  Kommunen skall sörja för att alla skolpliktiga barn som vistas där får föreskriven utbildning i dess grundskola.

4 §  Huvudmannen får göra sådana jämkningar i timplaner och kursplaner för grundskolan och grundsärskolan som kan behövas för att utbildningen ska kunna bedrivas. Förordning (2011:568).

5 §  En region som är huvudman för utbildning i gymnasiesärskolan får besluta att de uppgifter som regionen har ska övertas av den kommun där skolenheten är belägen.

[S2]En kommun får besluta att verksamheten vid en eller flera skolenheter inom grundsärskolan ska läggas ned. Förordning (2019:1011).

6 §  Utbildningen i gymnasiesärskolan ska fortsätta att bedrivas i den utsträckning som förhållandena medger. Förordning (2011:568).

7 §  En kommun får besluta att skolpliktiga elever i grundsärskolan ska fullgöra sin skolgång i kommunens grundskola enligt 3 §.

[S2]Huvudmannen för grundsärskolan ska se till att eleverna får den tillsyn och vård de behöver, antingen hos sina vårdnadshavare eller genom regionens, de kommunala myndigheternas eller andra myndigheters försorg. Förordning (2019:1011).

Gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning

8 §  I fråga om utbildning inom vårdområden i gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå ska huvudmannen så långt möjligt och med beaktande av växlande behov av specialiseringar fortsätta att bedriva den reguljära utbildningen och också tillgodose behov av avkortad utbildning, bland annat för vårdutbildade som en längre tid inte varit verksamma inom sitt vårdyrke. Förordning (2020:455).

9 §  I övrigt ska, i den utsträckning förhållandena medger det,

 • en kommun fortsätta att bedriva utbildningen i gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning, och
 • en region fortsätta att bedriva utbildningen i gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning av annat slag än som avses i 8 §. Förordning (2020:455).

Prioriteringar i fråga om personal, lokaler m. m.

10 §  Om personal, lokaler och utrustning för en kommuns gymnasieskola eller kommunala vuxenutbildning behövs för grundskolans verksamhet, ska kommunen helt eller delvis lägga ned gymnasieskolan eller den kommunala vuxenutbildningen och i stället använda resurserna för grundskolan. Förordning (2020:455).

11 §  Om personal, lokaler och utrustning för en kommuns gymnasieskola eller kommunala vuxenutbildning behövs för arbetsmarknadsutbildning eller annan utbildning inom ramen för ett arbetsmarknadspolitiskt program, får länsstyrelsen på begäran av Arbetsförmedlingen besluta att kommunens gymnasieskola eller kommunala vuxenutbildning ska läggas ned och att resurserna i stället ska ställas till förfogande för den arbetsmarknadspolitiskt motiverade utbildningen. Detta gäller dock inte den utbildning inom vårdområdet som avses i 8 §.

[S2]Ett beslut enligt första stycket ska gälla framför ett beslut av huvudmannen enligt 10 §.

[S3]Första stycket första meningen ska också tillämpas på en regions gymnasieskola och kommunala vuxenutbildning när det gäller resurser för utbildning på andra områden än vårdområdet. Förordning (2020:455).

Planläggning av utbildningsverksamhet

12 §  En kommuns och en regions planläggning enligt 4 § förordningen (2006:637) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska, i fråga om den skolverksamhet som avses i denna förordning, ske efter samråd med länsstyrelsen och Arbetsförmedlingen. Förordning (2019:1011).

13 §  Kommuner och regioner ska underrätta länsstyrelsen om behovet av lokaler för skolverksamheten under krig och vid krigsfara.

[S2]Länsstyrelsen beslutar, enligt förordningen (1992:391) om uttagning av egendom för totalförsvarets behov, vilka lokaler som får användas för skolverksamheten. Förordning (2019:1011).

Övriga föreskrifter

14 § Har upphävts genom förordning (1993:755).
15 § Har upphävts genom förordning (2002:1163).

16 §  Beslut av styrelsen för utbildningen enligt denna förordning får överklagas hos länsstyrelsen.

[S2]Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (1992:745).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1991:1195) om skolväsendet under krig och vid krigsfara m.m.

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1991.
 2. Genom förordningen upphävs förordningen (1988:1129) om kommunal och landstingskommunal skolverksamhet m. m. under krig och vid krigsfara.
 3. Vid tillämpningen av bestämmelserna i 9--11 §§ avses under tiden fram till den 1 juli 1992 dels med komvux såväl kommunal vuxenutbildning som grundutbildning för vuxna enligt vuxenutbildningslagen (1984:1118) i dess lydelse den 30 juni 1991, dels med sfi grundläggande svenskundervisning enligt lagen (1986:159) om grundläggande svenskundervisning för invandrare i dess lydelse den 30 juni 1991.
Ikraftträder
1991-08-01

Förordning (1992:745) om ändring i förordningen (1991:1195) om det offentliga skolväsendet under krig och vid krigsfara m.m.

  Omfattning
  ändr. 1, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16 §§
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1993:755) om ändring i förordningen (1991:1195) om det offentliga skolväsendet under krig och vid krigsfara m.m.

  Omfattning
  upph. 14 §; ändr. 1, 2, 11, 12 §§
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (2000:972) om ändring i förordningen (1991:1195) om det offentliga skolväsendet under krig och vid krigsfara m.m.

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2002:1163) om ändring i förordningen (1991:1195) om det offentliga skolväsendet under krig och vid krigsfara m.m.

Omfattning
upph. 15 §
Ikraftträder
2003-01-01

Förordning (2007:889) om ändring i förordningen (1991:1195) om det offentliga skolväsendet under krig och vid krigsfara m.m.

Omfattning
ändr. 11, 12 §§
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:396) om ändring i förordningen (1991:1195) om det offentliga skolväsendet under krig och vid krigsfara m.m.

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
2008-07-15

Förordning (2011:568) om ändring i förordningen (1991:1195) om det offentliga skolväsendet under krig och vid krigsfara m.m.

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för kommunal vuxenutbildning, vuxenutbildning för utvecklingsstörda och svenskundervisning för invandrare till utgången av juni 2012.
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 §§
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2012:101) om ändring i förordningen (1991:1195) om skolväsendet under krig och vid krigsfara m.m.

Omfattning
ändr. 8 §, rubr. närmast före 8 §
Ikraftträder
2012-07-01

Förordning (2013:17) om ändring i förordningen (1991:1195) om skolväsendet under krig och vid krigsfara m.m.

Omfattning
ändr. 1, 8 §§, rubr. närmast före 8 §
Ikraftträder
2013-03-01

Förordning (2016:449) om ändring i förordningen (1991:1195) om skolväsendet under krig och vid krigsfara m.m.

Förarbeten
Rskr. 2014/15:246, Prop. 2014/15:85, Bet. 2014/15:UbU13
Omfattning
ändr. 9, 10, 11 §§
Ikraftträder
2016-07-01

Förordning (2019:1011) om ändring i förordningen (1991:1195) om skolväsendet under krig och vid krigsfara m.m.

Omfattning
ändr. 1, 5, 7, 9, 11, 12, 13 §§
Ikraftträder
2020-01-01

Förordning (2020:455) om ändring i förordningen (1991:1195) om skolväsendet under krig och vid krigsfara m.m.

Omfattning
ändr. 8, 9, 10, 11 §§, rubr. närmast före 8 §
Ikraftträder
2020-07-01