Upphävd författning

Förordning (1991:1274) med instruktion för Statens bostadskreditnämnd

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1991-09-05
Ändring införd
SFS 1991:1274
Ikraft
1992-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Statens bostadskreditnämnd har till uppgift

 1. att bevaka att kreditförsörjningen vid ny- och ombyggnad av bostäder sker i erforderlig omfattning och ta de initiativ som krävs i detta syfte,
 2. att utfärda kreditgarantier till kreditinstituten enligt förordningen (1991:1924) om statlig kreditgaranti för bostäder och enligt förordningen (1993:1591) om statlig kreditgaranti för lån för omfördelning av ränteutgifter på lån till bostäder,
 3. att fullgöra de uppgifter i övrigt som nämnden har enligt nämnda förordningar samt
 4. att förvalta och redovisa lämnade garantier. Förordning (1993:1592).

Verksförordningens tillämpning

2 §  Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på myndigheten.

Myndighetens ledning

3 §  Myndighetens generaldirektör är chef för myndigheten. Förordning (1994:1343).

Styrelsen

4 §  Myndighetens styrelse består av högst fem personer, generaldirektören medräknad. Generaldirektören är styrelsens ordförande.

[S2]Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. Förordning (1994:1343).

Råd

5 §  Hos myndigheten finns ett rådgivande organ, kreditmarknadsrådet, för samråd med kreditinstituten och för att ge nämnden råd i frågor om kreditförsörjning.

6 §  Rådet består av generaldirektören och andra ledamöter som styrelsen bestämmer. Generaldirektören är rådets ordförande. Förordning (1994:1343).

Personalföreträdare

7 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på myndigheten.

Personalansvarsnämnd

8 §  Myndighetens personalansvarsnämnd består -- förutom av generaldirektören och personalföreträdarna -- av ytterligare två ledamöter som utses av styrelsen.

[S2]Personalansvarsnämnden är beslutför när ordföranden samt minst en personalföreträdare och en annan ledamot är närvarande. Förordning (1994:1343).

Tjänstetillsättning m.m.

9 §  Generaldirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Andra tjänster tillsätts av myndigheten. Förordning (1994:1343).

10 §  Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas av regeringen för en bestämd tid. Det sker efter anmälan av generaldirektören. Förordning (1994:1343).

11 §  Andra styrelseledamöter än generaldirektören utses av regeringen för en bestämd tid. Förordning (1994:1343).

Ändringar

Förordning (1991:1274) med instruktion för Statens bostadskreditnämnd

Ikraftträder
1992-01-01

Förordning (1991:1928) om ändring i förordningen (1991:1274) med instruktion för statens bostadskreditnämnd

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1993:1592) om ändring i förordningen (1991:1274) med instruktion för Statens bostadskreditnämnd

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:115, Prop. 1993/94:76, Bet. 1993/94:BoU6
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Förordning (1994:1343) om ändring i förordningen (1991:1274) med instruktion för Statens bostadskreditnämnd

  Omfattning
  ändr. 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11 §§
  Ikraftträder
  1994-12-01

Ändring, SFS 1996:125

  Omfattning
  upph.