Upphävd författning

Förordning (1993:1591) om statlig kreditgaranti för lån för omfördelning av ränteutgifter på lån till bostäder

Departement
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet
Utfärdad
1993-12-20
Ändring införd
SFS 1993:1591 i lydelse enligt SFS 2001:1190
Ikraft
1994-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Allmänna bestämmelser

1 §  Enligt denna förordning kan ett kreditinstitut få statlig kreditgaranti för lån (omfördelningslån) som institutet lämnar för att tillfälligt begränsa ränteutgifter i fråga om sådana bostadshus vilka har

 1. bostadslån för en ny- eller ombyggnad som färdigställts under något av åren 1985--1991, eller
 2. lån med statlig kreditgaranti enligt förordningen (1991:1924) om statlig kreditgaranti för bostäder, i dess lydelse före utgången av år 1992.

[S2]Kreditgaranti utfärdas av Statens bostadskreditnämnd på begäran av kreditinstitutet.

2 §  Med kreditinstitut avses

 1. svenska banker, kreditmarknadsföretag och försäkringsföretag,
 2. kreditinstitut och försäkringsgivare vars hemland hör till Europeiska

[S2]ekonomiska samarbetsområdet och som är auktoriserade och står under tillsyn i hemlandet, samt

 1. andra utländska bankföretag, kreditinstitut och försäkringsgivare som driver verksamhet här i landet genom etablering. Lag (2001:1190).

3 §  Kreditgaranti utfärdas bara för kreditinstitut som har anslutit sig till det datasystem som Bostadskreditnämnden tillhandahåller för registrering av kreditgarantier.

4 §  Kreditgarantin berättigar till ersättning av staten i den utsträckning som följer av 9 och 10 §§.

Garantitid och garantibelopp

5 §  Kreditgaranti utfärdas för den tid som kreditinstitutet begär, dock i lägst fem år och högst i 20 år räknat från den dag då omfördelningslånet utbetalats.

[S2]Garantin upphör att gälla vid garantitidens utgång om inte förlängning av garantitiden begärts dessförinnan.

[S3]Garanti som har upphört att gälla kan inte återupplivas.

6 §  Kreditgarantin får motsvara högst ett belopp om 10 procent av låneunderlaget för bostäder respektive garantiunderlaget för den statliga kreditgarantin för husets ny- eller ombyggnad.

Rätt till ersättning ur garantin

7 §  För rätt till ersättning ur garantin krävs

 1. att lånet lämnats som ett led i en ekonomisk rekonstruktion för att undvika en obeståndssituation,
 2. att långivaren vid tidpunkten för lånets beviljande hade grundad anledning att anta att husägaren på sikt kunde förväntas klara sina åtaganden även med beaktande av de ökade räntekostnader som lånet medför,
 3. att det för lånet har ställts säkerhet i form av panträtt i den fastighet som huset står på eller i tomträtten till en sådan fastighet,
 4. att lånet förvaltas på ett betryggande sätt och med iakttagande av god sed i kreditförhållanden samt
 5. att föreskriven avgift för garantin (garantiavgiften) betalas.

Garantiavgift

Garantiersättning

9 §  Kreditgarantin berättigar till ersättning om den för lånet ställda säkerheten inte räcker till för att betala kreditgivarens lånefordran och det hus som avses med det garanterade lånebeloppet säljs till följd av att låntagaren inte fullgör sina åtaganden enligt låneförbindelsen eller annars åsidosätter villkoren för lånet och, vid underhandsförsäljning, att Bostadskreditnämnden godkänt köpeskillingen.

10 §  Ersättning lämnas för förluster på det eller de lån som garantin avser med det belopp som motsvarar långivarens fordran på grund av lånet eller lånen, dock med sammanlagt högst det belopp som garantin är utställd på.

[S2]Om rätt till ersättning inträffar under de fem första åren av garantitiden skall ersättningen minskas med summan av återstående garantiavgifter inom femårsperioden.

Regress och eftergift

11 §  Kreditinstitut som mottar ersättning enligt 9 och 10 §§, skall till staten överlåta sin rätt mot låntagaren intill lägst ersättningsbeloppet.

12 §  Bostadskreditnämnden får helt eller delvis efterskänka statens regressfordran enligt 11 §, om låntagaren är på obestånd eller annars saknar utmätningsbara tillgångar och nämnden bedömer att låntagaren även framdeles kommer att vara ur stånd att betala fordringen.

[S2]Bostadskreditnämnden svarar för bevakning och indrivning av statens fordran.

Övriga bestämmelser

13 §  Långivaren är skyldig att under garantitiden godta de ändringar i garantiavgiftens storlek som regeringen föreskriver.

14 §  Bostadskreditnämndens beslut får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1993:1591) om statlig kreditgaranti för lån för omfördelning av ränteutgifter på lån till bostäder

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:115, Prop. 1993/94:76, Bet. 1993/94:BoU6
  Ikraftträder
  1994-01-01

Förordning (2001:1190) om ändring i förordningen (1993:1591) om statlig kreditgaranti för lån för omfördelning av ränteutgifter på lån till bostäder

Förarbeten
Rskr. 2000/01:91, Prop. 2000/01:26, Bet. 2000/01:BoU2
Omfattning
ändr. 2, 8 §§
Ikraftträder
2002-02-01

Förordning (2005:870) om upphävande av förordningen (1993:1591) om statlig kreditgaranti för lån för omfördelning av ränteutgifter på lån till bostäder

Övergångsbestämmelse

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för kreditgarantier som utfärdats med stöd av förordningen före den 1 januari 2006.
Omfattning
upph.