Upphävd författning

Förordning (1991:1277) om övertagande av vissa sjukhem och andra vårdinrättningar

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1991-09-12
Ändring införd
SFS 1991:1277
Ikraft
1992-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Bilagan ej med här.

1 §  Den 1 januari 1992 skall kommunerna, enligt 1 § lagen (1990:1402) om övertagande av vissa sjukhem och andra vårdinrättningar, från landstingen överta ansvaret för och driften av de sjukhem och andra vårdinrättningar som anges i */k/ bilagan */-k/ till denna förordning.

2 §  En kommun skall för åren 1992--1994 betala hyra för de lokaler och andra utrymmen som tillhör ett landsting men som kommunen brukar på grund av ett övertagande enligt 1 §.

[S2]För år 1992 skall årshyran enligt första stycket utgöra 800 kronor per kvadratmeter.

3 §  Hyra som en kommun betalar för sådana lokaler och andra utrymmen som avses i 2 § första stycket skall för åren 1993 och 1994 räknas om med ledning av förändringen i det allmänna prisläget mellan oktober året före det år hyran avser och oktober året dessförinnan. Beräkningen skall göras på grundval av konsumentprisindex, varvid 60 % av förändringen i detta skall beaktas. Hyra som efter ändringen slutar på öretal, skall avrundas till närmast lägre hela krontal.

[S2]Socialstyrelsen fastställer det årliga hyresbeloppet senast den 15 november året före det år hyran avser.

4 §  Bestämmelserna i 1--3 §§ gäller inte om kommunen och landstinget kommit överens om något annat.

Ändringar

Förordning (1991:1277) om övertagande av vissa sjukhem och andra vårdinrättningar

Ikraftträder
1992-01-01

Ändring, SFS 2002:231

Omfattning
upph.