Lag (1990:1402) om övertagande av vissa sjukhem och andra vårdinrättningar

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1990-12-17
Ändring införd
SFS 1990:1402 i lydelse enligt SFS 2019:868
Ikraft
1992-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

1 §  Kommunerna skall den 1 januari 1992 från landstingskommunerna överta ansvaret för och driften av de sjukhem och andra vårdinrättningar i kommunen som inrättats för somatisk långtidssjukvård och som huvudsakligen har kommunen eller en del av kommunen som upptagningsområde.

[S2]Övertagande enligt första stycket skall dock inte ske om en kommun och en landstingskommun kommer överens om det eller det finns särskilda skäl mot det.

3 §  Sjukhem och andra vårdinrättningar, som övertagits av kommunerna med stöd av denna lag, skall anses som sådana boendeformer som anges i 5 kap. 5 § andra stycket socialtjänstlagen (2001:453). Lag (2001:467).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1990:1402) om övertagande av vissa sjukhem och andra vårdinrättningar

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992. En kommun och en landstingskommun kan komma överens om att kommunen under år 1991 skall överta en sådan inrättning som avses i denna lag. Har övertagande skett skall inrättningen från och med dagen för övertagandet anses som ett servicehus enligt 20 § andra stycket socialtjänstlagen (1980:620). Om en sådan överenskommelse har träffats får landstingskommunen under år 1991 lämna sådant ekonomiskt bidrag till kommunen som motiveras av överenskommelsen.
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:14
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (2001:467) om ändring i lagen (1990:1402) om övertagande av vissa sjukhem och andra vårdinrättningar

Förarbeten
Rskr. 2000/01:259, Prop. 2000/01:80, Bet. 2000/01:SoU18
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2002-01-01

Lag (2019:868) om ändring i lagen (1990:1402) om övertagande av vissa sjukhem och andra vårdinrättningar

Förarbeten
Rskr. 2019/20:48, Prop. 2018/19:162, Bet. 2019/20:KU3
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2020-01-01