/r1/ Förordning (1991:135) om försöksverksamhet i hovrätten över Skåne och Blekinge med delegering av vissa arbetsuppgifter;

Departement
Justitiedepartementet F2
Utfärdad
1991-04-04
Ändring införd
SFS 1991:135 i lydelse enligt SFS 1992:447
Ikraft
1991-05-01
Tidsbegränsad
1992-11-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Försöksverksamhet enligt denna förordning skall bedrivas i hovrätten över Skåne och Blekinge. Förordningen gäller vid sidan av förordningen (1979:569) med hovrättsinstruktion.

2 §  Hovrätten får förordna domstolsbiträden som har tillräcklig kunskap och erfarenhet, att på eget ansvar vidta åtgärder för beredning av mål i den omfattning som rotelinnehavaren bestämmer. Förordning (1992:447).

3 §  En rotelinnehavare får besluta att sådana åtgärder för beredning av ett visst mål som rotelinnehavaren själv får vidta, i stället skall vidtas på eget ansvar av hovrättsfiskal, hovrättsfiskalsaspirant eller domstolsbiträde som har erhållit förordnande enligt 2 §.

[S2]Vad som nu sagts gäller inte i brottmål, där någon är berövad friheten. Förordning (1992:447).

4 §  Beslut enligt 3 § får inte avse mål vars beredning är av svår beskaffenhet eller som av någon annan orsak kräver särskild kunskap och erfarenhet. Uppkommer en fråga av sådant slag i ett mål där beslut enligt 3 § har fattats, är den som är ansvarig för beredningen skyldig att genast anmäla frågan för rotelinnehavaren.

5 §  Vid beredning av mål med stöd av beslut enligt 3 § har hovrätts-fiskal, hovr ättsfiskalsaspirant eller domstolsbiträde samma befogenheter som enligt 19 § förordningen (1979:569) med hovrättsinstruktion tillkommer rotelinnehavaren. Ett domstolsbiträde får dock inte besluta om avskrivning av mål.

Ändringar

Förordning (1991:135) om försöksverksamhet i hovrätten över Skåne och Blekinge med delegering av vissa arbetsuppgifter

  Ikraftträder
  1991-05-01

Förordning (1991:1762) om fortsatt giltighet av förordningen (1991:135) om försöksverksamhet i hov- rätten över Skåne och Blekinge med delegering av vissa arbets- uppgifter

  Omfattning
  forts. giltighet
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1992:447) om dels fortsatt giltighet av förordningen (1991:135) om försöksverksamhet i Hovrätten över Skåne och Blekinge med delegering av vissa arbets- uppgifter, dels ändring i samma förordning

Omfattning
forts. giltighet; ändr. 2, 3 §§
Ikraftträder
1992-07-01