Upphävd författning

Förordning (1991:1512) om särskilt stöd till yrkesfisket på ostkusten

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1991-11-28
Ändring införd
SFS 1991:1512
Ikraft
1991-12-15
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
/r3/ Allmänna bestämmelser

1 §  Statligt stöd får i mån av tillgång på medel lämnas som bidrag enligt denna förordning under budgetåret 1991/92 och 1992/93

 1. till investeringar i fiskeföretag på ostkusten, och
 2. vid skrotning av fiskefartyg.

[S2]Med ostkusten avses i denna förordning kusten från gränsen mot Finland till gränsen mot Blekinge län samt Gotland. Förordning (1992:616).

2 §  Bidrag lämnas bara till den som har beviljats licens enligt förordningen (1987:886) om licens för yrkesfiske eller motsvarande äldre föreskrifter.

3 §  Bidrag lämnas bara till åtgärder som är önskvärda från allmän synpunkt. Vid en bedömning av önskvärdheten från allmän synpunkt skall behovet av en tillfredsställande arbetsmiljö beaktas liksom behovet av sysselsättning i kust- och skärgårdsområden.

[S2]/r3/ Investeringar i fiskeföretag

4 §  Bidrag får lämnas till

 1. nybyggnad av fiskefartyg, och
 2. förvärv av begagnat fartyg om fartyget är i gott skick och inte är äldre än 15 år,
 3. modernisering och ombyggnad av fartyg.

[S2]Bidrag lämnas inte för fartyg som är kortare än nio meter.

5 §  Ett bidrag enligt 4 § första stycket 1 får motsvara högst 30 procent av den godkända kostnaden för investeringen, dock högst en miljon kronor.

6 §  Ett bidrag enligt 4 § första stycket 2 får motsvara högst 20 procent av den godkända kostnaden för investeringen om fartyget är 10 år eller yngre och i annat fall högst 10 procent av den godkända kostnaden. Bidrag får inte lämnas med högre belopp än 600 000 kronor.

7 §  Ett bidrag enligt 4 § första stycket 3 får motsvara högst 20 procent av den godkända kostnaden för investeringen, dock högst 300 000 kronor.

8 §  Om bidrag för sådana ändamål som avses i 4 § lämnas också enligt förordningen (1985:439) om statligt stöd till yrkesfisket m. m., får det sammanlagda bidraget inte överstiga det högsta belopp som anges i 5 respektive 6 och 7 §§.

9 §  Bidrag enligt 4 § lämnas inte om bidragsbeloppet är lägre än 10 000 kronor.

[S2]/r3/ Investeringar i fiskeföretag för att höja kvaliteten på fisk

10 §  Bidrag får lämnas till investeringar av fiskeföretag i utrustning och anläggningar för att höja kvaliteten på fisk avsedd att konsumeras av människor. Bidrag får lämnas med högst 30 procent av den godkända kostnaden för investeringen, dock högst 300 000 kronor.

11 §  Bidrag enligt 10 § lämnas inte om bidragsbeloppet är lägre än 10 000 kronor.

[S2]/r3/ Skrotning av fiskefartyg

12 §  Skrotningspremie får lämnas när ett äldre fiskefartyg skrotas, om

 1. fartyget var registrerat på ostkusten den 1 juli 1991,
 2. fartyget anses som skepp enligt sjölagen (1891:35 s. 1), och
 3. fartyget är minst 40 år eller i så dåligt skick att det inte kan anses lämpligt för upprustning.

[S2]Skrotningspremie får lämnas med högst 4 500 kronor per bruttoton om fartyget är äldre än 40 år och med högst 5 500 kronor per bruttoton i annat fall.

[S3]Om premie för samma ändamål lämnas också enligt förordningen (1985:439) om statligt stöd till yrkesfisket m. m., får den sammanlagda premien inte överstiga beloppen enligt andra stycket.

[S4]/r3/ Förfarandet i stödärenden m. m.

13 §  Frågor om stöd enligt denna förordning prövas av fiskeriverket eller, om fiskeriverket bestämmer det, av länsstyrelsen.

14 §  I fråga om stöd som beviljats enligt denna förordning gäller i övrigt föreskrifterna i förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet med undantag för 10 §.

15 §  Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får överklagas hos fiskeriverket. Fiskeriverkets beslut får inte överklagas.

16 §  Fiskeriverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Ändringar

Förordning (1991:1512) om särskilt stöd till yrkesfisket på ostkusten

Förarbeten
Prop. 1990/91:87
Ikraftträder
1991-12-15

Förordning (1992:616) om ändring i förordningen (1991:1512) om särskilt stöd till yrkesfisket på ostkusten under budgetåret 1991/92

  Förarbeten
  Prop. 1991/92:120
  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1995:151) om upphävande av förordningen (1991:1512) om särskilt stöd till yrkesfisket på ostkusten under budgetåret 1991/92

  Omfattning
  upph.