Upphävd författning

Förordning (1985:439) om statligt stöd till yrkesfisket m. m.

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1985-05-30
Ändring införd
SFS 1985:439
Ikraft
1985-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Statligt stöd får i mån av tillgång på medel lämnas enligt denna förordning

 1. till investeringar i fiskeföretag,
 2. vid fångstbegränsning,
 3. vid skada på fiskeredskap,
 4. vid skrotning av fiskefartyg,
 5. till investeringar i fiskberedningsföretag,
 6. till fiskehamnar.

2 §  Stödet lämnas i form av bidrag, lån och statlig garanti för lån (lånegaranti).

3 §  Stöd enligt 1 § 1--4 lämnas endast till den som har beviljats licens enligt förordningen (1987:886) om licens för yrkesfiske eller motsvarande äldre föreskrifter. Förordning (1987:887).

4 §  Stöd lämnas endast till åtgärd som är önskvärd från allmän synpunkt. Vid en bedömning av önskvärdheten från allmän synpunkt skall behovet av en tillfredställande arbetsmiljö beaktas liksom behovet av sysselsättning i kust- och skärgårdsområden. Förordning (1988:1002).

5 §  Stöd lämnas inte till åtgärder som motverkar en ändamålsenlig hushållning med fisktillgångarna eller en rationell beredning eller avsättning av svenskfångad fisk.

6 § har upphävts genom förordning (1988:1002).
7 § har upphävts genom förordning (1988:1002).

Investeringar i fiskeföretag

8 §  Lånegaranti och lån får lämnas för

 1. förvärv av fiskefartyg eller av utrustning eller redskap som behövs för ett rationellt fiske och som har en ekonomisk livslängd som kan beräknas överstiga tre år,
 2. åtgärder som kan förbättra fisket eller som kan förbättra arbetsmiljön i ett fiskefartyg eller minska driftkostnaderna för sådant fartyg,
 3. uppförande av mindre anläggning för beredning av fisk eller för fiskodling, om verksamheten skall bedrivas i kombination med yrkesfiske.

9 §  Lånegaranti får dessutom lämnas för

 1. anskaffning av rörelsekapital (driftslån), om lånet tas upp i samband med en större investering eller i samband med konsolidering av ett fiskeföretag,
 2. ett långfristigt lån som skall ersätta ett kortfristigt lån eller som ersättning för en borgensförbindelse, om det sker i samband med konsolidering av ett fiskeföretag.

10 §  Statsbidrag får lämnas till

 1. förvärv av nytt fiskefartyg eller begagnat fartyg med hög standard,
 2. åtgärd som behövs för att ett fiskeföretag skall kunna övergå till annan mer lönsam fiskeinriktning,
 3. åtgärd som minskar ett fiskefartygs bränsleförbrukning,
 4. åtgärd som väsentligt förbättrar arbetsmiljön i ett fiskefartyg,
 5. förvärv av livräddningsflotte, brandskyddsutrustning för fiskefartyg, räddningsdräkt och automatisk nödpejlsändare.

[S2]Fiskeriverket får meddela föreskrifter om bidrag av prisregleringsmedel till investeringar i kylanläggningar och liknande utrustning i fiskefartyg för att höja kvaliteten på fisk. Förordning (1992:1008).

11 §  Lånegaranti som avses i 8 och 9 §§ lämnas endast för den del av kostnaden för åtgärden som inte täcks av lån enligt 8 § eller bidrag enligt 10 §. Förordning (1988:1002).

12 §  Lån som avses i 8 § får lämnas med högst två och en halv miljon kronor eller, om bidrag som avses i 10 § lämnas, med högst två och en halv miljon kronor minskat med bidragets belopp. Förordning (1991:557).

13 §  Bidrag som avses i 10 § lämnas med högst ett belopp som motsvarar följande procenttal:

[S2]10 § 1 högst 10 procent av godkänd kostnad,

[S3]10 § 2--4 högst 50 procent av godkänd kostnad,

[S4]10 § 5 högst 80 procent av anskaffnings- och installationskostnad för utrustning som svarar mot gällande minimikrav för fiskefartyget eller annat motsvarande utrustningskrav, dock högst 12 000 kronor.

Fångstbegränsning

14 §  Lån får lämnas med högst 30 000 kronor till fiskeföretag som på grund av förbud mot fortsatt havsfiske har fått likviditetssvårigheter.

[S2]Bidrag får av samma skäl lämnas med högst 625 kronor för fartyg och arbetsdag.

Skada på fiskeredskap

15 §  Har fast fiskeredskap som använts för lax- eller ålfiske skadats eller förlorats i samband med storm, får lån och bidrag lämnas om redskapet före skadan var i fullgott skick och åtgärder så långt möjligt vidtagits för att avvärja eller begränsa skadan.

[S2]Med fast fiskeredskap avses sådant redskap som enligt 2 § tredje stycket lagen (1950:596) om rätt till fiske är fast redskap, dock inte fiskebyggnad.

16 §  Lån som avses i 15 § får lämnas med högst 75 000 kronor eller, om bidrag samtidigt lämnas, med högst 40 procent av skadan eller förlusten.

17 §  Bidrag som avses i 15 § får lämnas med högst 60 procent av skadan eller förlusten.

[S2]Bidrag får lämnas endast till den som, enligt föreskrifter som meddelas av fiskeriverket, i förväg anmäler vilket eller vilka redskap som avses omfattas av möjlighet till bidrag. När en sådan anmälan görs skall en avgift som motsvarar två procent av redskapens värde erläggas. Förordning (1991:557).

Skrotning av fiskefartyg

18 §  Skrotningspremie får lämnas när ett äldre fiskefartyg skrotas eller, om det finns särskilda skäl, avförs från verksamhet med fiske som kan konkurrera med svenskt yrkesfiske.

19 §  Skrotningspremie som avses i 18 § får lämnas endast för fiskefartyg som anses som skepp enligt sjölagen (1891:35 s. 1) och som är minst 40 år eller i så dåligt skick att de inte kan anses lämpliga för upprustning.

[S2]Skrotningspremie får lämnas med högst 2 500 kronor per bruttoton för fartyg som är äldre än 40 år och med högst 3 500 kronor för fartyg som är yngre än 40 år.

Investeringar i fiskberedningsföretag

20 §  Lånegaranti får lämnas för åtgärd som främjar avsättningen av svenskfångad fisk och fisk odlad i Sverige, för marknadsföring av nya fiskprodukter baserade på sådan fisk och för annan åtgärd som ökar effektiviteten hos ett fiskberedningsföretag.

[S2]Om det finns särskilda skäl får lånegaranti lämnas för driftslån som behövs i samband med åtgärd som avses i första stycket.

21 § har upphävts genom förordning (1989:214).

Fiskehamnar

22 §  Bidrag får lämnas till anläggning eller förbättring av hamn som behövs för yrkesfisket.

[S2]Bidrag får lämnas endast till kommun samt om det finns särskilda skäl till aktiebolag och ekonomisk förening.

23 §  Bidrag som avses i 22 § lämnas med högst ett belopp som motsvarar 50 procent av godkänd kostnad för åtgärden eller om det finns särskilda skäl med högst 70 procent av godkänd kostnad. I kostnaden får inte räknas in utgifter för markförvärv.

[S2]Särskilda bestämmelser om lånegaranti

24 § har upphävts genom förordning (1988:1002).
25 § har upphävts genom förordning (1988:1002).
26 § har upphävts genom förordning (1988:1002).

27 §  I samband med att lånegarantin beviljas skall en amorteringsplan upprättas. I denna får inte tas upp längre amorteringstid än 10 år för driftslån enligt 9 och 20 §§ eller lån till motor eller annan utrustning med kort användningstid och 20 år för annat lån. Amorteringstiden för lånet får inte överstiga investeringens ekonomiska livslängd. Amorteringen skall börja senast två år efter den första lyftningsdagen. Förordning (1988:1002).

28 § har upphävts genom förordning (1988:1002).
29 § har upphävts genom förordning (1988:1002).
30 § har upphävts genom förordning (1988:1002).
31 § har upphävts genom förordning (1988:1002).
32 § har upphävts genom förordning (1988:1002).
33 § har upphävts genom förordning (1988:1002).
34 § har upphävts genom förordning (1988:1002).

35 §  Ett lån skall återbetalas genom regelbundna avbetalningar inom viss tid från dagen för första utbetalningen enligt en plan som fastställs då lånet beviljas.

[S2]För lån som avses i 8 § får amorteringstiden bestämmas till högst 20 år, för lån som avses i 14 § till högst 10 år och för lån som avses i 15 § till högst 8 år. Amorteringstiden för lånet får inte överstiga investeringens ekonomiska livslängd.

[S3]För lån som avses i 8 § får låntagaren medges amorteringsfrihet i högst två år. Förordning (1989:214).

36 §  För lån som avses i 8 och 15 §§ får räntefrihet medges för högst två år. Därefter utgår ränta med en räntesats som motsvarar två tredjedelar av riksbankens diskonto.

[S2]För lån som avses i 14 § utgår ränta motsvarande räntan för lån mot säkerhet av panträtt på grund av inteckning i fast egendom med bästa företrädesrätt. Förordning (1989:214).

37 § har upphävts genom förordning (1988:1002).

Särskilda bestämmelser om statsbidrag

38 §  Om statsbidrag som avses i 10 § första stycket lämnas för ett eller flera ändamål till ett och samma fiskeföretag får bidragen tillsammans inte överstiga 300 000 kronor. Förordning (1992:1008).

39 §  Bidrag som avses i 10 § 1--4 och 22 § lämnas inte om det beräknade bidraget skulle uppgå till ett belopp lägre än 10 000 kronor eller, om det finns särskilda skäl, 5 000 kronor.

[S2]Bidrag som avses i 10 § 5, 14 och 15 §§ lämnas inte om det beräknade bidraget skulle uppgå till ett belopp lägre än 1 000 kronor.

40 §  I beslut genom vilket bidrag beviljas skall sökanden åläggas att

 1. inom viss tid utföra det arbete som avses med bidraget,
 2. underkasta sig den kontroll i fråga om arbetets utförande som bidragsmyndigheten föreskriver,
 3. iaktta de villkor och föreskrifter i övrigt som bidragsmyndigheten bestämmer.

41 §  Beslut om bidrag får upphävas och bidrag som lämnats ut får återkrävas, om bidraget beviljats på grund av oriktig uppgift från bidragstagaren eller denne bryter mot villkoren för bidraget.

42 §  Bidrag som avses i 10 § lämnas som avskrivningslån.

[S2]Avskrivningslån skall avskrivas tio år efter det lånet helt har betalats ut, om inte annat följer av 41 eller 43 §. Annan avskrivningstid får bestämmas om särskilda skäl föreligger.

43 §  Övergår företaget till ny ägare innan avskrivningstiden gått till ända får lånet sägas upp till betalning. Uppsägs inte lånet får det övertas av den nye ägaren på samma villkor som gällt för den tidigare låntagaren.

Förfarandet m. m.

44 §  Frågor om stöd prövas av fiskeriverket eller, efter bemyndigande av verket, av länsstyrelsen. Fråga om bidrag som avses i 14 § prövas av Sveriges fiskares erkända arbetslöshetskassa och bidraget betalas ut av kassan. Förordning (1991:557).

45 §  En ansökan om stöd görs hos länsstyrelsen. En ansökan om bidrag enligt 14 § görs hos Sveriges fiskares erkända arbetslöshetskassa. Förordning (1991:557).

45 a §  Fiskeriverket är den myndighet som bevakar statens rätt i fråga om stöd enligt denna förordning. För stödet gäller i övrigt förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet, med undantag för 8 och 10 §§. Vid tillämpning av 19 § nämnda förordning har fiskeristyrelsen rätt att efterge statens rätt även i fråga om kapitalbelopp som överstiger 1 000 000 kr., men som inte överstiger 3 000 000 kr. Förordning (1991:557).

46 §  Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får överklagas hos fiskeriverket.

[S2]Beslut av Sveriges fiskares erkända arbetslöshetskassa om bidrag som avses i 14 § får överklagas hos fiskeriverket.

[S3]Fiskeriverkets beslut får inte överklagas. Förordning (1991:557).

47 §  Fiskeriverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. (1991:557).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1985:439) om statligt stöd till yrkesfisket m.m.

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1985.
Genom förordning upphävs
 1. kungörelsen (1953:242) angående statsgaranti för försöksfiske,
 2. kungörelsen (1971:384) om statsbidrag till fiskehamnar,
 3. förordningen (1976:448) om statligt stöd till fiskeföretag vid fångstbegränsning,
 4. förordningen (1978:516) om statligt stöd till fiskets rationalisering, m. m.,
 5. förordningen (1979:436) om statligt stöd vid skada på fiskredskap.
Äldre föreskrifter gäller i fråga om statligt stöd som har beviljats före ikraftträdandet.
Förarbeten
Prop. 1984/85:143, Prop. 1984/85:100
Ikraftträder
1985-07-01

Förordning (1987:302) om ändring i förordningen (1985:439) om statligt stöd till yrkesfisket m.m.

  Förarbeten
  Prop. 1986/87:100
  Omfattning
  ändr. 10, 17 §§
  Ikraftträder
  1987-07-01

Förordning (1987:887) om ändring i förordningen (1985:439)om statligt stöd till yrkesfisket m.m.

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1987-11-01

Förordning (1988:1002) om ändring i förordningen (1985:439) om statligt stöd till yrkesfisket m.m.

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 1988.
  2. Genom förordningen upphävs regeringsbesluten den 25 april 1973 och den 12 juni 1975 om fiskeristyrelsens rätt att biträda ackord eller annars efterge statens rätt i fråga om stöd som anges i besluten.
  3. Äldre bestämmelser skall fortfarande gälla för stöd som har beviljats före ikraftträdandet. Bestämmelserna i 45 a § om rätten att efterge statens rätt och 46 § tredje stycket denna förordning och i 20 § förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet skall dock gälla även för sådant stöd. Förordning (1990:21).
  Omfattning
  upph. 6, 7, 24-26, 28-34, 37 §§; ändr. 4, 11, 27, 46 §§; ny 45 a §
  Ikraftträder
  1988-11-01

Förordning (1989:214) om ändring i förordningen (1985:439) om statligt stöd till yrkesfisket m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1989. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om fiskberedningslån som har beviljats före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1988/89:100
  Omfattning
  upph. 21 §; ändr. 35, 36, 44 §§
  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1990:21) om ändring i förordningen (1985:439) om statligt stöd till yrkesfisket m.m.

  Omfattning
  ändr. övergångsbest. till 1988:1002
  Ikraftträder
  1990-03-01

Förordning (1990:862) om ändring i förordningen (1985:439) om statligt stöd till yrkesfisket m.m

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1990.
  I fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.
  Omfattning
  ändr. 46 §
  Ikraftträder
  1990-08-01

Förordning (1991:557) om ändring i förordningen (1985:439) om statligt stöd till yrkesfisket m.m.

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:87
  Omfattning
  ändr. 12, 17, 44, 45, 45 a, 46, 47 §§
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1992:1008) om ändring i förordningen (1985:439) om statligt stöd till yrkesfisket m.m.

  Omfattning
  ändr. 10, 38 §§
  Ikraftträder
  1992-11-01

Ändring, SFS 1993:382

  Omfattning
  upph.